Logo Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach

Pomoc Żywnościowa 2021-2027 (FEPŻ) – Podprogram 2023

REKRUTACJA_BENEFICJENTÓW_DO_PROGRAMU_FEPŻ_2021-2027 SKORZYSTAJ_Z_BEZPŁATNEJ_POMOCY_ŻYWNOŚCIOWEJ 


Pomoc Żywnościowa 2021-2027 (FEPŻ) – Podprogram 2023

Komisja Europejska zatwierdziła Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ), który jest następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Program opiera się na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków oraz umożliwieniu im udziału w bezpłatnych warsztatach na rzecz włączenia społecznego - tzw. działaniach towarzyszących.

Do pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ uprawnia dochód nieprzekraczający 235 % kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, (tj. 1823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, a w przypadku osoby w rodzinie kwota ta wynosi 1410,00 zł) oraz przynajmniej jedna z przesłanek trudnej sytuacji życiowej, o których mowa w art. 7 ww. ustawy, m.in. ubóstwo, bezdomność, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności.

W ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027- Podprogram 2023 pomoc żywnościowa będzie udzielana w planowanym okresie od grudnia 2023 r. do października 2024 r.

Za kwalifikowanie odbiorców końcowych do udziału w Programie odpowiadać będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach  poprzez wydawanie skierowań osobom uprawnionym, po uprzednim złożeniu oświadczenia o dochodzie netto osoby/rodziny za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia oświadczenia.

Organizacje partnerskie, do których kierowane będą osoby uprawnione do odbioru żywności to:

1. Ochotnicza Straż Pożarna w Pieckach

2. Parafia pw. Matki Bożej Różańcowej w Pieckach ( Parafialny Zespół Caritas).

Kwalifikowanie do Programu i wydawanie skierowań rozpocznie się od miesiąca listopada 2023r. 

O terminach dystrybucji żywności będziemy informować na bieżąco po wcześniejszym ustaleniu terminów dostaw z Organizacjami Partnerskimi.

Więcej informacji na temat Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 można uzyskać pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027 oraz osobiście u pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach  lub telefonicznie pod numerem telefonu 89 742 22 76.