Logo Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie powołany został na podstawie uchwały Nr VI/24/2011 Rady Gminy w Pieckach z dnia 8 kwietnia 2011r w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Pieckach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania i Zarządzenie Nr 61/2012 Wójta Gminy Piecki  Zespól Interdyscyplinarny swoim działaniem obejmuje gminę Piecki. Obowiązek utworzenia Zespołu Interdyscyplinarnego, jako zadania własnego gminy, wynika z ustawy z dnia 10 czerwca 2010r. roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. Nr 125 poz.842).
Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów podejmujących  współpracę celem udzielenia pomocy osobom lub rodzinom dotkniętych zjawiskiem przemocy. Działania Zespołu skierowane są do rodzin znajdujących się w kryzysie, niewydolnych wychowawczo i ukierunkowane są na rozwiązanie konkretnego problemu w rodzinie. Głównym celem działalności Zespołu Interdyscyplinarnego jest zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz stworzenie jednolitego, profesjonalnego systemu interwencji i wsparcia osób zagrożonych bądź uwikłanych w przemoc domową.

Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych należy w szczególności:
1. Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących przemocy w rodzinie; ocena sytuacji problemowej (diagnoza); wypracowanie sposobu postępowania, który będzie miał na celu powstrzymanie przemocy oraz podejmowanie w tym celu działań przewidzianych przepisami prawa, inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie.
2. Udzielanie kompleksowej pomocy rodzinom dotkniętym zjawiskiem przemocy:
a) kierowanie ofiar i sprawców przemocy do odpowiednich specjalistów
b) podejmowanie interwencji w przypadku przemocy domowej i uruchamianie procedur mających na celu jej powstrzymanie.
c) zintegrowanie działań odpowiedzialnych za pomoc dziecku i rodzinie
3. Monitorowanie sytuacji w rodzinach, w których dochodzi do przemocy, a w szczególności uruchomienie współpracy między różnymi instytucjami pomocowymi.
4. Podejmowanie wspólnych działań w ramach procedury „Niebieska Karta”.
5. Gromadzenie informacji na temat instytucji udzielających pomocy rodzinom, w których występuje zjawisko przemocy.
6. Występowanie z zawiadomieniami do prokuratury o podejrzenie popełnienia czynów określonych w art.2 pkt. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:
•Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach
•Posterunku Policji w Pieckach
•Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pieckach
•Szkoły Podstawowej w Pieckach
•Szkoły Podstawowej w Nawiadach
•Samorządowego Przedszkola w Pieckach
•Sądu Rejonowego w Mrągowie
•Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
•Parafialny Zespół "CARITAS" przy Parafii Matki Bożej Różańcowej w Pieckach
    

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego działają na podstawie wyżej wymienionej uchwały, zarządzenia Wójta Gminy oraz porozumień zawartych między Wójtem Gminy Piecki, a podmiotami, których przedstawiciele wchodzą w skład Zespołu.
Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach.