STRONA GŁÓWNA-->
AKTUALNOŚCI 2022
Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach informuje, że Gmina Piecki przystępuje do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

W związku z powyższym osoby zainteresowane tym programem zapraszamy do składania wniosków o przyznanie usług Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w sekretariacie GOPS w Pieckach do dnia 17.03.2022 r.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” dedykowany jest:

- dzieciom do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
- osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenia równoważne do wyżej wymienionych.

Działania podejmowane w ramach Programu mają na celu:
- poprawę funkcjonowania w życiu społecznym osób z niepełnosprawnościami,
- ograniczanie skutków niepełnosprawności,
- stymulację do podejmowania wszelkiego rodzaju aktywności przez osoby niepełnosprawne,
- przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu
  społecznemu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystenta w szczególności będą polegać na pomocy asystenta w:
- wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
- zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
- załatwianiu spraw urzędowych;
- nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
- korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
- wykonywaniu czynności dnia codziennego - w tym dla dzieci z orzeczeniem
o niepełnosprawności - także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej (Usługa asystenta na terenie szkoły może być realizowana wyłączni w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi).

O zakwalifikowaniu do udziału w programie decyduje sytuacja życiowa oraz kolejność zgłoszeń.
W przypadku większej liczby osób zainteresowanych zostanie utworzona lista rezerwowa.

Uczestnik Programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.
Program trwa od 01.02.2022 do 31.12.2022 roku.

Osoby, które chciałyby skorzystać z pomocy asystenta proszone są o wypełnienie karty zgłoszenia oraz podpisanie klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych (stanowiących załączniki do ogłoszenia) i dostarczenia ich do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach, ul. Zwycięstwa 35/2, 11-710 Piecki.
(Do Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022 należy dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego do wyżej wymienionych lub w przypadku dzieci do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.)

Dokumenty należy złożyć w następujący sposób:
osobiście w siedzibie Ośrodka w Pieckach, ul. Zwycięstwa 35/2, lub
skany dokumentów wysłać na adres mailowy Ośrodka: gops@piecki.com.pl, lub
wysłać pocztą tradycyjną na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach, ul. Zwycięstwa 35/2, 11-710 Piecki.

Szczegółowe informacje na temat w/w Programu można uzyskać w: https://www.gov.pl/web/rodzina/asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-rusza-nabor-wnioskow-do-edycji-2022

Strona projektu w serwisie Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych - zawiera szczegółowy opis projektu i załączniki  -Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022.

http://niepelnosprawni.gov.pl/a,1297,program-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022

oraz Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieckach - tel: (89) 742 22 78
KARTA ZGLOSZENIA DO PROGRAMU
KLAUZULA INFORMACYJNA UCZESTNIKA PROGRAMU
Witamy na stronie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pieckach
Back
Next