Witamy na stronie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pieckach
Back
Next
STRONA GŁÓWNA-->
DODATEK OSŁONOWY
DODATEK OSŁONOWY

Na mocy ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. 2022 r. poz. 1) samorządy realizują zadania związane z przyjmowaniem wniosków i wypłatą dodatku osłonowego mieszkańcom.

W celu zrekompensowania wzrostu kosztów energii elektrycznej, cen gazu i żywności, w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, został wprowadzony dodatek osłonowy. Wsparciem objęte zostaną gospodarstwa domowe, których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2 100 zł w gospodarstwach jednoosobowych lub 1 500 zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych.

Wnioski o dodatek osłonowy mieszkańcy mogą składać w Gminnym Ośrodku Pomocy społecznej w dowolnym terminie, maksymalnie do 31 października 2022 r.

Jeżeli wniosek wpłynie do 31 stycznia 2022 r., wypłata dodatku zostanie realizowana w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia.

Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się o wsparcie. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana niezwłocznie, maksymalnie do 2 grudnia 2022 r.

Wzór wniosku oraz wskazówki, jak wypełnić wniosek o wypłatę dodatku osłonowego do popbrania i wydrukowania poniżej:
1. Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego
2. Oświadczenie cz. III
3. Oświadczenie cz. IV
4. Klauzula RODO
5. Instrukcja wypełnienia wniosku,

Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego można składać w godzinach pracy Urzędu lub za pośrednictwem platformy e-puap jeśli wnioskodawca posługuje się profilem zaufanym.

Zgodnie z art. 2 ust. 12 cw. Ustawy w przypadku przyznania świadczenia wnioskodawca otrzyma informację na wskazany adres poczty elektronicznej ( e-mail ). W przypadku braku adresu poczty e-mail będzie można uzyskać taką informację po ówczesnym zgłoszeniu się do tut. Ośrodka. Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku osłonowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku ( art. 2 ust.13 cw. Ustawy).

Odmowa przyznania świadczenia zostanie przekazana wnioskodawcy w formie decyzji administracyjnej.

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:
1) 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
2) 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
3) 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
4) 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

lub w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz 3 powietrza, trzon kuchenny, pieco-kuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243), wynosi rocznie:
1) 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
2) 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
3) 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
4) 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.