Witamy na stronie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pieckach
Back
Next
STRONA GŁÓWNA-->
KRYTERIA OTRZYMANIA DODATKU MIESZKANIOWEGO POWIĘKSZONEGO O DOPŁATĘ DO CZYNSZÓW
Jeśli jesteś najemcą lub podnajemcą lokalu mieszkalnego, otrzymujesz dodatek mieszkaniowy, a Twój dochód w stosunku do roku 2019 uległ obniżeniu, możesz ubiegać się o przyznanie dodatku mieszkaniowego powiększonego o  dopłatę do czynszu z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się wyłącznie najemcy lub podnajemcy  spełniającemu  warunki  przyznania  dodatku  mieszkaniowego  wynikające  z ustawy  z dnia  21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych, w przypadku, gdy:

1. średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek  mieszkaniowy  w okresie  3 miesięcy  poprzedzających  datę  złożenia  wniosku, jest co najmniej o 25 % niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy osiągnięty w 2019 r. oraz
2. ubiegający się o dodatek mieszkaniowy najmował albo podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r., oraz
3. ubiegającemu  się  o dodatek  mieszkaniowy  nie  przysługiwał  wcześniej  dodatek  mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.

Warunek,  o którym  mowa  w  punkcie 2,  uznaje  się  za  spełniony  również  w przypadku,  gdy lokal mieszkalny najmowany w dniu składania wniosku o dodatek powiększony o dopłatę do czynszu jest innym lokalem mieszkalnym niż najmowany przez najemcę w dniu 14 marca 2020r.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się w przypadku umieszczenia przez ubiegającego się o dodatek  mieszkaniowy  na  wniosku  o dodatek adnotacji "wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu", zwanej dalej "adnotacją".

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się na wniosek o dodatek z adnotacją złożony nie później niż w dniu 31 marca 2021 r.

Do  wniosku  o dodatek  z adnotacją,  poza  dokumentami,  o których  mowa  w art. 7 ust.1  ustawy  z dnia 21czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych, dołącza się:

1. oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym w 2019r. na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu - druk 1 oświadczenie do pobrania -->
2. oświadczenie o spełnianiu przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu warunków, o których mowa w art.15 zzzid pkt 2 i 3- druk 2 oświadczenie do pobrania -->
3. dokumenty  potwierdzające  wysokość  miesięcznego  czynszu  opłacanego  przez  ubiegającego  się  o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu- druk 3 zaświadczenie do pobrania -->.

Wysokość dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu stanowi 75% miesięcznego czynszu opłacanego przez najemcę, jednak nie więcej niż 1500zł.

Wysokość dopłaty do czynszu stanowi różnicę między wysokością dodatku mieszkaniowego powiększonego o tę dopłatę a wysokością dodatku mieszkaniowego ustaloną zgodnie z art. 6  ustawy  z dnia  21 czerwca  2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.

Wysokość dopłaty do czynszu wskazuje się w decyzji przyznającej dodatek mieszkaniowy.

W przypadku przyznania dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu ubiegającemu się o taki dodatek i posiadającemu prawo do dodatku mieszkaniowego na podstawie decyzji wcześniejszej, wynikający z tej  decyzji  wcześniejszej  okres,  o którym  mowa  w art. 7 ust. 5  ustawy  z dnia  21 czerwca  2001r.  o dodatkach mieszkaniowych,  skraca  się  do  miesiąca  poprzedzającego  miesiąc  pierwszej  wypłaty  dodatku  powiększonego o opłatę do czynszu.

Wysokość miesięcznego czynszu opłacanego przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu ustala się według stanu na dzień złożenia wniosku o dodatek  z adnotacją.

W przypadku  gdy wysokość miesięcznego czynszu opłacanego w dniu  14 marca  2020 r. jest niższa niż wysokość miesięcznego czynszu opłacanego w dniu składania wniosku o dodatek z adnotacją, wysokość miesięcznego czynszu będącą podstawą obliczenia dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu ustala się według stanu na dzień 14 marca 2020 r.  W takim przypadku dokumenty potwierdzające wysokość miesięcznego czynszu ubiegający się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu składa według stanu na dzień 14 marca 2020 r.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu może zostać przyznany z mocą wsteczną.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wypłaca od 60 dnia następującego po dniu wejścia w życie ustawy, przy czym pierwszej wypłaty dokonuje się nie później niż 75 dnia po dniu wejścia w życie przepisu.  W przypadku  dodatku  mieszkaniowego  powiększonego  o dopłatę  z Funduszu  Przeciwdziałania COVID-19 przyznanego  za  miesiące  poprzedzające  miesiąc,  w którym  rozpoczęto  wypłaty  zgodnie  z terminem wskazanym w zdaniu pierwszym, pierwsza wypłata obejmuje również wypłatę tych dodatków mieszkaniowych.

Podstawa prawna:  art. 15 zzzic ustawy z dnia  2  marca  2020  r.  o  szczególnych  rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,  innych  chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wprowadzony ustawą z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz.U.2021 poz. 11)