Witamy na stronie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pieckach
Back
Next
STRONA GŁÓWNA-->
AKTUALNOŚCI 2019
,,Przemoc domowa - przemoc rówieśnicza- odpowiedzialność za przemoc” szkolenie w GOPS w Pieckach z ekspertami Ministerstwa Sprawiedliwości
         
W ramach realizacji ,,Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemoc na lata 2019 -2023” oraz ,, Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych w 2019 r.”, w dniach 11-12 grudnia b.r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieckach odbyły się zajęcia dla młodzieży z zakresu edukacji prawnej oraz narada szkoleniowa członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w której udział wzięli przedstawiciele służb społecznych, służby zdrowia, policji, oświaty i samorządu lokalnego. Zajęcia z młodzieżą i szkolenie przeprowadzili sędzia dr Paweł Jaros i sędzia Paweł Kaczor, eksperci  z Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Ministerstwa Sprawiedliwości,  członkowie Komitetu Lanzarote  - organu traktatowego Europejskiej Komisji, w sprawie ochrony dzieci przed seksualnym wykorzystaniem i krzywdzeniem.
W zajęciach zorganizowanych w GOPS w dniu 11 grudnia b.r. udział wzięli wytypowani uczniowie wraz z opiekunami ze Szkoły Podstawowej w im. Karola Wojtyły w Pieckach, Szkoły Podstawowej w Nawiadach, a także  aktywnie działająca młodzież w  ,, Punkcie Wolontariatu ,, Pomocna Dłoń” przy  GOPS, ucząca się w I Liceum Ogólnokształcącym  im. Obrońców Westerplatte oraz Zespół Szkół nr 2  im. Władysława Jagiełły w Mrągowie. Młodzież uczestnicząca w spotkaniu otrzymała teczki z materiałami informacyjno- edukacyjnymi:  ,, Już jestem bezpieczna- pomógł mi Fundusz Sprawiedliwości”, ,, A może hejt i mowa nienawiści - złośliwy komentarz pod zdjęciem?”, ,, Przemoc nie musi być fizyczna”.Kolejne spotkanie z młodzieżą odbyło się w Szkole Podstawowej w Nawiadach 12 grudnia.
Celem zajęć było przekazanie młodzieży  wiedzy na temat zjawiska i skutków przemocy rówieśniczej i przemocy domowej, zagrożeń w internecie, pojawiającego się stalkingu oraz sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach wynikających z tego rodzaju przemocy. Zadaniem młodzieży biorącej udział w tym spotkaniu było przekazanie rówieśnikom informacji oraz podzielenie się zdobytą wiedzą podczas np. lekcji wychowawczych.
Resort Sprawiedliwości wykonując polskie zobowiązania międzynarodowe , w tym zalecenia Komisji Europejskiej wynikające z Konwencji Komitetu Lanzarote, przywiązuje dużą wagę do wszelkich działań mających na celu walkę z przemocą, zwłaszcza taką której doświadczają uczniowie i ich rodziny. W dniu 12 grudnia b.r. w świetlicy GOPS w Pickach, eksperci  z Ministerstwa Sprawiedliwości spotkali się z przedstawicielami samorządu lokalnego, z asystentami rodzin i pracownikami socjalnymi GOPS i PCPR, przedstawicielami służby zdrowia, policji, oświaty i samorządu lokalnego, tworzącymi lokalny system pomocy i wsparcia osobom i rodzinom dotkniętym problemem przemocy domowej. Celem spotkania było przedstawienie skutecznych sposobów pracy z młodzieżą w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom i konsekwencjom wypływającym ze stosowania przemocy domowej i rówieśniczej, a także krzywdzenia  i niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych. Sędziowie podkreślali, że aby skutecznie dotrzeć z informacjami i wiedzą do odbiorców ( młodzieży, dorosłych), należy szczególną uwagę poświęcić na sposób w jaki komunikujemy się i nawiązujemy relacje. To bardzo ważne aby przyjąć odpowiednią postawę, skupić się nie tylko na przekazywanej treści ale zwrócić szczególną uwagę na sposób w jaki przekazujemy informację drugiej osobie mając świadomość, że tak samo ważne jest to co chcemy powiedzieć jak i to, w jako sposób mówimy. Ważna jest też nasza postawa, która ma wzbudzać zaufanie. Sędzia dr Paweł Jaros podkreślał również wagę ,, siły pozytywu” nad ,, negatywem”, czyli znaczenie pozytywnych wzorców w wychowaniu, oraz życzliwego nastawienia współpracujących ze sobą służb i instytucji, bez  podważania kompetencji.  
Uczestnicy narady otrzymali materiały informacyjno - edukacyjne: ,, Przemoc w domu - jak zmienić swoją sytuację”, ,, Co grozi za stosowanie przemocy”, zaświadczenia o udziale w naradzie szkoleniowej, oraz zbiór opracowań ,, Prawa dziecka- dokumenty Organizacji Narodów Zjednoczonych”, autorstwa Pawła J. Jarosa i Marka Michalaka. Spotkanie to miało zasięg wojewódzki i było okazją do wymiany doświadczeń. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście z innych powiatów, w tym min. Pani E. Korycka z Wydziału Polityki Społecznej WMUW w Olsztynie, E. Ostrowska Dyr. Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku,  R. Przybylski Kierownik Zespołu MOPS  w Giżycku, M. Duba Kierownik KIS w Biskupcu i S. Tułaziński kurator Sądu Rejonowego w Mrągowie. Ważne, że w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele oświaty, w tym min. Pani J. Pietrzykowskiej Dyrektor i T. Grzywacz Z-cy Dyr. Szkoły Podstawowej im. K. Wojtyły w Pieckach, Pani A. Maciejewskiej -Grzywna Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nawiadach,  a także przedstawiciele KPP w Mrągowie: asp. D. Kulig, asp. szt. J. Dawidczyk, asp. szt. D. Dzierlatka , sierż. szt. A. Żebrowski, asp. szt. D. Krupiński Kierownik Posterunku Policji w Pieckach oraz W. Kisielewski ze Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem ,, Separe Aude”.
Narada szkoleniowa w GOPS odbyła się w ramach realizacji ,,Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemoc na lata 2019 -2023”, oraz realizowanych przez Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Ministerstwa Sprawiedliwości,  zaleceń Komitetu Monitorującego Europejskiej Komisji o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystaniem i krzywdzeniem ( Komisja Lanzarote).
Aby skuteczniej realizować gminne zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, GOPS w Pieckach tworzy lokalny system wsparcia oraz nawiązuje ponadgminne partnerstwa. W ramach takiej współpracy z Miejsko /Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Piszu, w dniu 13 grudnia b.r., w przedstawiciele Departamentem Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Ministerstwa Sprawiedliwości poprowadzili podobne spotkania z kadrą MGOPS oraz z uczniami SP w Piszu.
Spotkania  i zajęcia odbywały się w ramach organizowanego przez GOPS w Pieckach ,,Tygodnia ochrony ofiar przemocy” 7 -13 grudnia.
                                                        
Teresa Nowacka -Kierownik GOPS w Pieckach
Po spotkaniu w Pieckach odbyło się spotkanie i zajęcia warsztatowe dla młodzieży w Szkole Podstawowej w  Nawiadach