Bezpłatne poradnictwo prawne dla mieszkańców gminy Piecki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach zaprasza do składania oferty cenowej

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego na sezon grzewczy 2015 w ilości 11.000 l
dla GOPS Piecki   
29.01.2015 r.
Zaproszenie do składania oferty cenowej
OGŁOSZENIE

o wyborze nakorzystniejszej oferty cenowej na dostawę oleju opałowego na sezon grzewczy 2015
11.02.2015 r.
Wybór nakorzystniejszej oferty
Międzypokoleniowe spotkanie w GOPS z okazji Dnia Babci i Dziadka

W dniu 21 stycznia 2015 r. z okazji Dnia Babci i Dziadka, w świetlicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach odbyło się uroczyste  spotkanie seniorów.
Współorganizatorami  spotkania  byli uczestnicy amatorskiej grupy teatralnej ,, Iskierka Nadziei" pod przewodnictwem Pani Zofii Chrostek. Na to uroczyste spotkanie przygotowane zostały specjalne, wykonane ręcznie zaproszenia, które otrzymały osoby  objęte usługami opiekuńczymi GOPS. Spotkanie przebiegało w radosnej i ,, śpiewającej" atmosferze. Gościem spotkania była  Pani Agnieszka Kurczewska Wójt Gminy Piecki. Bardzo miłym akcentem okazała się wizyta dzieci ze świetlicy opiekuńczo -wychowawczej ,, Mrowisko" w Nawiadach. Przygotowały one krótki program artystyczny oraz rozdały wszystkim Babciom zrobione przez siebie ,, bibułkowe kwiatki". Do udziału w spotkaniu włączyła się również młodzież gimnazjalna działająca w Punkcie Wolontariatu ,, Pomocna Dłoń"  przy GOPS w Pieckach. Było to prawdziwe międzypokoleniowe spotkanie seniorów i juniorów.
Kolejne spotkania seminaryjne w GOPS w Pieckach, w ramach projektu  "Lokalny system wsparcia rodzin zagrożonych wykluczeniem"

W dniu 23 stycznia 2015 r. w świetlicy GOPS w Pieckach odbyło się drugie (z cyklu  trzech ) spotkanie  seminaryjne  przedstawicieli placówek oświatowych, samorządu lokalnego, pomocy społecznej i rodziców  zorganizowane w ramach realizacji projektu "Lokalny system wsparcia rodzin zagrożonych wykluczeniem" , którego celem  jest integracja działań lokalnych instytucji działających na rzecz dzieci i rodziców. Podczas warsztatów prowadzonych przez Panią Dorotę Bregin  trenerkę Fundacji Komeńskiego, analizowano obecną sytuację małych dzieci i sporządzono diagnozę potrzeb dzieci i rodziców w obszarze edukacji i wychowania małych dzieci. Celem tych spotkań jest wypracowanie 2- letniego planu i harmonogramu działań na rzecz małych dzieci i ich rodziców.
Kolejne spotkanie warsztatowe odbędzie się w GOPS w Pieckach 27 lutego 2015 r.
            Liderem projektu jest Fundacja Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego w Warszawie, lokalnym  koordynatorem Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach. Udział w projekcie biorą 4 gminy w Polsce: Rawa Mazowiecka, Zarzecze, Przeworsk oraz Piecki. Projekt  współfinansowany  jest  z Funduszu EOG w ramach programu ,,Obywatele dla Demokracji". Bliższe informacje o projekcie na stronie Fundacji: http://www.frd.org.pl/programy/aktualne/nio.
Szkolenie w GOPS w Pieckach n.t. ,, Jak założyć spółdzielnię socjalną"?

Od września 2014 r. w ramach podpisanego porozumienia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ze Stowarzyszeniem na rzecz Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP w Olsztynie, w siedzibie GOPS w Pieckach odbywają się systematyczne dyżury pracownika  Inkubatora Ekonomii Społecznej w Mrągowie podczas których można uzyskać informację nt. szeroko pojętej ekonomii społecznej i poznać zasady tworzenia  podmiotów  ekonomii społecznej.                            
Z inicjatywy Kierownika IES Pani Jolanty Mojzych i Pani  Agaty Jabłonka, w dniu 3 lutego 2015 r. w świetlicy GOPS w Pieckach zorganizowane zostało ( bezpłatne) otwarte  szkolenie ,, Jak założyć spółdzielnię socjalną?". Do uczestnictwa w szkoleniu pracownicy GOPS zaprosili osoby bezrobotne korzystające ze świadczeń pomocy społecznej oraz  osoby zainteresowane podniesieniem wiedzy na temat różnych form aktywizacji społecznej i zawodowej. Fachową wiedzę na temat tworzenia spółdzielni socjalnych przekazał nam Pan Emil Słodownik doradca z zakresu ekonomii społecznej pracujący w ramach projektu IES ( z Malborka). Poza przekazanymi  informacjami dyskutowano na temat potrzeb jakie posiada gmina Piecki w zakresie usług opiekuńczych ( małe dzieci, osoby starsze) oraz innych usług społecznych. Udział w  spotkaniu wzięło około 20 osób. Szkolenie zorganizowane było w ramach programu reintegracji zawodowej ,prowadzonego przez Klub Integracji Społecznej działający w strukturach GOPS w Pieckach.
Pracownikom Inkubatora Ekonomii Społecznej w Mrągowie dziękujemy za partnerską współpracę, pełnione cykliczne dyżury w punkcie konsultacyjno - informacyjnym dot. ekonomii społecznej w GOPS w Pieckach  oraz pomoc przy organizacji tego  szkolenia.
Inkubator  Ekonomii Społecznej funkcjonuje w ramach projektu dofinansowanego ze środków UE realizowanego przez Stowarzyszeniem na rzecz Spółdzielczości  i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP w Olsztynie.

Kierownik GOPS - Teresa Nowacka
,, ABC przedsiębiorczości" - szkolenie organizowane  w GOPS w Pieckach

W ramach podjętej przez Kierownika GOPS  w Pieckach współpracy z Lokalną Grupą Działania ,, Barcja"  z powiatu kętrzyńskiego, która realizuje we współpracy z  Fundacją  Wspomagania  Wsi projekt p.n. ,, ABC przedsiębiorczości na wsi II",  w dniach 12-13 oraz 19-20 lutego 2015 r. w świetlicy GOPS w Pieckach odbyły  się   bezpłatne , otwarte  szkolenia dla  z zakresu ,, ABC przedsiębiorczości".
W ramach aktywizacji bezrobotnych  mieszkańców gminy Piecki do uczestnictwa w szkoleniu pracownicy GOPS zaprosili przede wszystkim osoby  korzystające ze świadczeń pomocy społecznej oraz  inne osoby zainteresowane podniesieniem wiedzy na temat różnych form aktywizacji społecznej i zawodowej . Wśród uczestników byli mieszkańcy Piecek i pobliskich miejscowości, wśród których byli również sołtysi  ( właściwie ,, sołtyski" z Głogna i Gant).
Cykl 4- dniowego szkolenia poprowadzili trenerzy z LGD ,, Barcja"  Pani Katarzyna  Kłosowska oraz Pan Leszek Twarogowski., którzy podzielili się fachową wiedzą i aktywizowali uczestników poprzez prowadzenie  ćwiczeń i warsztatów. Szkolenie spotkało się z dużym zainteresowaniem wśród słuchaczy. Udział w  nim wzięło około 30 osób, które na zakończenie otrzymały certyfikaty ukończenia szkolenia . Uczestnicy wyrazili chęć udziału w kolejnych tego typu szkoleniach, które będą organizowane w ramach programu reintegracji zawodowej ,prowadzonego przez działający w strukturach GOPS w Pieckach Klub Integracji Społecznej.
Lokalnej Grupie Działania ,, Barcja" dziękujemy za możliwość skorzystania ( sąsiedzkiego) z udziału w programie.

Kierownik GOPS - Teresa Nowacka
Zapraszamy do Klub Seniora w świetlicy GOPS w Pieckach
           
W każdą środę od  godz. 12 do godz. 15  świetlica GOPS w Pieckach zamienia się w ,, tętniące życiem" miejsce spotkań seniorów. Niezwykle zaangażowana, aktywna  grupa członków Stowarzyszenia Dzieci Wojny - Koło w Pieckach, systematycznie spotyka się i pod fachowym okiem instruktora zajęć  rozwija i ,, szlifuje" swoje wokalno -aktorskie  talenty.  Grupa ,, Iskierka Nadziei" ( licząca.osób) , której liderką jest pani Zofia Chrostek, w swoim kulturalnym dorobku posiada ,, niezliczoną ilość" występów lokalnych i regionalnych.
Jest nam ogromnie miło, że seniorzy na stałe zagościli w naszej świetlicy. Każde spotkanie z gronem tak wspaniałych osób, emanujących  niespożytą energią, jest dla nas czymś wyjątkowym, dającym  energię  i przekonanie, że ,, prawdziwe życie"  zaczyna się po.. 70 -tce.
Wszystkim seniorom życzymy dużo zdrowia i dalszych sukcesów.
Osoby chętne do udziału w spotkaniach seniorów serdecznie zapraszamy do GOPS  ( świetlica) w każdą środę w godz. 10 00 - 12 00 na spotkania integracyjne organizowane dla  osób starszych, które chciałyby podzielić się swoimi doświadczeniami życiowymi oraz miło spędzić czas przy ,, kawie , herbacie i ciasteczkach"   lub w godz. 12 00 -15 00 na zajęcia grupy ,, Iskierka nadziei".

Z wyrazami szacunku  - Kierownik GOPS Teresa Nowacka
Zapraszamy na spotkania Grupy Zabawowej prowadzonej w świetlicy  GOPS

W każdy poniedziałek w godzinach 10 00-12 00 w świetlicy GOPS w Pieckach organizowane są spotkania Grupy Zabawowej. Do udziału zapraszamy rodziców z małymi dziećmi ( od 1 do 4 lat). Spotkania prowadzone są przez animatorkę zajęć dla dzieci, która organizuje wspólne zabawy mające na celu podniesienie kompetencji opiekuńczo -wychowawczych młodych rodziców i umożliwiające obserwowanie dziecka w sytuacjach wspólnej zabawy z rówieśnikami.
Udział w spotkaniach jest bezpłatny, uczestnicy otrzymują gratis słodki poczęstunek.

Program Grup Zabawowych realizowany i finansowany jest w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Spotkanie przedstawicieli gminy Piecki z partnerami projektu z Norwegii w Rawie Mazowieckiej.

W dniach 1-3 marca 2015r. grupa przedstawicieli samorządu  gminy, oświaty, kultury i pomocy społecznej weźmie udział w 2- dniowej wizycie z partnerami projektu "Lokalny system wsparcia rodzin zagrożonych wykluczeniem" z Norwegii w gminie Rawa Mazowiecka. W programie spotkania przewidziane są wizyty studyjne w placówkach wsparcia dziennego organizujących zajęcia dla dzieci i rodziców.
Kolejnym etapem realizacji projektu będzie przygotowanie lokalnych animatorek rodziny i animatorek zajęć dla dzieci w ramach 5-dniowego szkolenia , w którym udział weźmie 5 osób z gminy Piecki, które w wybranych miejscach gminy poprowadzą cykl spotkań z rodzicami i zajęć dla dzieci.
Na zakończenie projektu opracowany zostanie poradnika ,,Lokalny system wsparcia rodzin z małymi dziećmi" zawierającego dobre praktyki z gmin realizujących projekt.
            Liderem projektu jest Fundacja Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego w Warszawie, lokalnym  koordynatorem Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach. Udział w projekcie biorą 4 gminy w Polsce: Rawa Mazowiecka, Zarzecze, Przeworsk oraz Piecki. Projekt  współfinansowany  jest  z Funduszu EOG w ramach programu ,,Obywatele dla Demokracji". Bliższe informacje o projekcie na stronie Fundacji: http://www.frd.org.pl/programy/aktualne/nio.

Teresa Nowacka Kierownik GOPS w Pieckach
lokalny koordynator projektu
IMG_0873 IMG_0874 IMG_0885 IMG_0895 IMG_0902 IMG_0905
IMG_0912 IMG_0916 IMG_0917 IMG_0931 IMG_0939 IMG_0944
IMG_0704 IMG_0707 IMG_0954 IMG_0959
IMG_0977 IMG_0979 IMG_0981 IMG_0987 IMG_0992
IMG_1025 IMG_1027 IMG_1033 IMG_1059
IMG_0971 IMG_0973 IMG_0975
IMG_0680 IMG_0681
DYŻURY PRACOWNIKA
Inkubatora Ekonomii Społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieckach
- spółdzielnie socjalne
- forma przeciwdziałania bezrobociu
- prowadzenie działalności gospodarczej

LUTY 3 i 10
MARZEC 3 i 10
KWIECIEŃ 14 i 21
Inkubator
GZ 1 GZ 2
Obraz 1130 Obraz 1199 Obraz 1216 Obraz 1262 Obraz 1268 Obraz 1333
Obraz 1127 Obraz 1167 Obraz 1179 Obraz 1181 Obraz 1190 Obraz 1193
Obraz 1209 Obraz 1277 Obraz 1294 Obraz 1307 Obraz 1303 Obraz 1219
Obraz 1220 Obraz 1226 Obraz 1238 Obraz 1251 Obraz 1254 Obraz 1339
Obraz 1344 Obraz 1346 Obraz 1349
DEKLARACJA

przystąpienia do udziału w organizacji przedsięwzięć na terenie Gminy Piecki w ramach organizacji obchodów XVII Warmińsko - Mazurskich Dni Rodziny
pod hasłem,, RODZINA DROGOWSKAZEM ŻYCIA"
(trwających w okresie od 15 maja do 12 czerwca 2015 r.)
                                         Przed Wielkanocne  Spotkanie seniorów w GOPS.

W dniu 18.03.2015 r w świetlicy GOPS w godzinach od 11:00 do 16:00 odbyło się spotkanie Stowarzyszenia "Dzieci Wojny" Iskierka Nadziei. Uczestnicy spotkali się w celu robienia palmy wielkanocnej na konkurs, którego organizatorem był Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji "PEGAZ". Wzory, techniki i motywy łączenia rożnych materiałów były imponujące. Spotkanie miało na celu popularyzować tradycje i zwyczaje Wielkanocne związanych z Niedzielą Palmową i Wielkanocą.
IMG_1108 IMG_1080 IMG_1081 IMG_1084 IMG_1085
IMG_1088 IMG_1091 IMG_1103 IMG_1104 IMG_1107
wawawawa

O G Ł O S Z E N I E

W związku z podpisanym Porozumieniem Nr 3/2015r. pomiędzy Urzędem Gminy w Pieckach gdzie realizatorem jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach a Urzędem Pracy  w Mrągowie w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych w 2015r.
osoby zainteresowane wykonywaniem  w/w prac zapraszamy do złożenia podania do GOPS w Pieckach (pok. Nr 12) do dnia 03 kwietnia 2015r. (piątek).
Prace społecznie użyteczne będą organizowane w okresie od 01.04 do 30.09.2015r. Rodzaj prac - wszelkie prace porządkowe na terenie  gminy Piecki. Liczba godzin w miesiącu do przepracowania przez jedną osobę - 40 godzin (płatne).

Powyższe działanie realizowane jest w ramach Klubu Integracji Społecznej prowadzonego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach.


Sporządziła:                                                                      Kierownik GOPS
Marta Deptuła
                                                                  Teresa Nowacka
                                Spotkanie "Bezpieczny senior" w GOPS w Pieckach

               W dniu 08 kwietnia 2015r. w świetlicy GOPS w Pieckach w godzinach 12.00- 14.00 odbyło się spotkanie " Bezpieczny senior" z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie. 
Obraz 002 1
CzytajDalej...
Ogłoszenie

29 kwietnia 2015 r. o godzinie 12:00

odbędzie się spotkanie pod hasłem "Bezpieczny senior"
w świetlicy GOPS,
dotyczyć będzie min. bezpiecznego zawierania umów z przedstawicielami handlowymi itp.
Osoby chętne serdecznie zachęcamy do udziału w spotkaniu .
Obraz 005
Czytaj Dalej...
                                              Jabłka z Banku Żywności.

W dniach od 26.03.2015r do 03.04 2015r w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieckach odbyła się przedświąteczna akcja dystrybucji jabłek. Dzięki współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną w Pieckach, która podpisała porozumienie z Bankiem Żywności w Olsztynie, otrzymaliśmy 5 ton jabłek, które przekazaliśmy mieszkańcom Gminy Piecki. Jabłka dotarły do osób spełniających wymogi zgodnie z artykułem 7 i 8 o pomocy społecznej.
                             Spotkanie z Rzecznikiem Praw Dziecka w Warszawie

Kolejnym etapem naszej wycieczki do Warszawy była wizyta w Biurze Rzecznika Praw Dziecka, gdzie o godz. 15-stej oczekiwał nas Rzecznik Praw Dziecka Pan Minister Marek Michalak.Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze, przy słodkim poczęstunku. Pan Minister  przekazał nam informacje o swojej działalności, o ważnym dokumencie jakim jest Konwencja o prawach dziecka.
P1010555
KDR KDR 1
WARMIA I MAZURY DLA DUŻEJ RODZINY
                Szkolenie w GOPS Piecki dla członków GKRPA oraz sprzedawców alkoholu.

W dniu 28 kwietnia 2015 r. w świetlicy GOPS Piecki odbyło się szkolenie " Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w ocenie organów kontrolnych i nadzorczych" dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Szkolenie prowadziła Wielkopolska Fundacja ETOH. Spotkanie miało na celu przedstawienie jak należy realizować gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w ocenie NIK i RIO- jak uniknąć błędów, zadania komisji a także procedurę zobowiązania do leczenia odwykowego dobrowolnego i sądowego.
Obrazyyyy 003 Obrazyyyy 005 Obrazyyyy 006 Obrazyyyy 008 Obrazyyyy 009 Obrazyyyy 010
Obrazyyyy 020 Obrazyyyy 023 Obrazyyyy 024
OBCHODY XVII WARMIŃSKO - MAZURSKICH DNI RODZIN pod hasłem "Rodzina drogowskazem życia", które odbędą się od 15 maja do 12 czerwca.
Clipboard01
Informacje na temat planowanych wydarzeń XVII WARMIŃSKO-MAZRUSKICH dni rodzin.
CzytajDalej...
                           Jak powstaje ,, Lokalny system wspierania rodzin" w gminie Piecki

W dnia 13 -14 maja b.r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieckach odbyło się  kolejne , bo już piąte seminarium robocze w ramach projektu "Lokalny system wsparcia rodzin zagrożonych wykluczeniem"...
Obrazyyyy 011 Obrazyyyy 013
Informacja dla osób poszukujących pracy


W dniu 21 maja o godzinie 9:30 w świetlicy GOPS Piecki odbędzie się spotkanie z przedstawicielem firmy Grupaprogres z Olsztyna , na temat pracy sezonowej:
-personel pomocniczy i kasowy w markecie,
-praca od czerwca do sierpnia,
-stawka godzinowa,
-praca w przedziale 6-22,
-wymagana aktualna książeczka sanepidowska.
Lokalizacje do wyboru: Pisz, Piecki, Szczytno, Nidzica, Wielbark, Kadzidło, Myszyniec, Chorzele, Łyse, Iłowo-Osada.
Wszystkie osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu.

                                                                                             Kierownik GOPS
                                                                                                                                                                  Teresa Nowacka
                                                                                                  
                                                                                                  
                                                                                                  
                               Spółdzielnia socjalna sposobem na bezrobocie

W dniu 19 maja 2015r w świetlicy GOPS odbyło się kolejne spotkanie dla osób bezrobotnych na temat " Jak założyć i prowadzić spółdzielnię socjalną" Szkolenie poprowadził Pan Emil Słodownik z Elbląga, doradca ds. ekonomii społecznej oraz Pani Agata Jabłonka z Inkubatora Ekonomii Społecznej w Mrągowie. Realizatorem projektu IES jest Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP w Olsztynie. Szkolenie w Pieckach odbyło się w ramach dobrej współpracy GOPS z IES w Mrągowie. Udział w szkoleniu wzięło 20 osób.Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
OSNNI DROW
                                  Jak być aktywnym bezrobotnym

W ramach współpracy GOPS  Piecki z Inkubatorem Ekonomii Społecznej w Mrągowie w dniu 10 Kwietnia 2015r odbyły się warsztaty dla bezrobotnych, które poprowadziła Pani psycholog Kamila Łukasiewicz .W części teoretycznej przeprowadzono warsztaty interpersonalne. Uczestnicy spotkania pracowali w grupach i poszerzyli swoją wiedzę na temat komunikacji interpersonalnej oraz jak radzić sobie ze stresem, odgrywali scenki rodzajowe pobudzające kreatywność uczestników.
IMG_1241 IMG_1218 IMG_1228 IMG_1230 IMG_1239
                       Rozpoczeliśmy prace społeczno - użyteczne w gminie Piecki
Przed rozpoczęciem prac społeczno użytecznych osoby bezrobotne objęte zostały szkoleniem z zakresu BHP, które poprowadził Pan Mirosław Kozak.
IMG_1254
Zapraszamy dzieci do udziału w zajęciach na świetlicy GOPS piecki w każdy wtorek od godziny 14:00 do 16:00
IMG_1253 IMG_1249 IMG_1250 IMG_1401
                      "Razem bezpieczniej" współpraca  GOPS w Pieckach  z  KPP  w  Mrągowie

            W dniu  20 maja 2015 r. w świetlicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach, w ramach ogólnopolskiego programu ,, Razem bezpieczniej" realizowanego przez KPP w Mrągowie , odbyło się spotkanie pracowników  pomocy społecznej GOPS z funkcjonariuszami KPP w Mrągowie,  Panią  Dorotą  Kulig  i  Panią   Joanną  Dawidczyk.    W  spotkaniu  wzięło udział  15 osób .
IMG_1404 IMG_1413
CzytajDalej...
Akcja malowania skrzynek po jabłkach z Banku Żywności
IMG_1367 IMG_1368 IMG_1414 IMG_1419 IMG_1425
Oferty pracy dla bezrobotnych
progres
progres2
Obrazyyyyio 008 Obrazyyyyio 007
Dzień Mamy w GOPS
W dniu 26.05.2015r o godz.
Zaproszenie na uroczyste zakonczenie XVII Dni Rodziny 001 Zaproszenie na uroczyste zakonczenie XVII Dni Rodziny 002
ZAPROSZENIE NA UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE OBCHODÓW XVII 
WARMIŃSKO  MAZURSKICH DNI RODZINY POD HASŁEM "RODZINA DROGOWSKAZEM ŻYCIA"
IMG_1484 IMG_1486
Zakończenie XVII Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny w Pieckach
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach uprzejmie informuje iż w dniach 17-19 czerwca 2015r., wydawana będzie żywność dla osób, które spełniają kryteria dochodwe (zgodne z ustawą artykułu 7 i 8 o pomocy społecznej).Miejsce wydawania żywności w magazynie naprzeciw sklepu Carrefour Express ul.Zwycięstwa 28. Żywność pozyskana jest dzięki współpracy z OSP Piecki w ramach podpisanej umowy z Bankiem Żywności w Olsztynie.Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z pracownikiem socjalnym w GOPS celem uzyskania skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).
skierowanie11 skierowanie22
Informacja
Głównym organizatorem zakończenia XVII Warmińsko - Mazurskich Dni Rodziny pod hasłem: "Rodzina Drogowskazem życia", które odbyły się 12 czerwca w gminie Piecki, był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach.

Współorganizatorzy: Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji ,, Pegaz",Zespół Szkół w Pieckach, Środowiskowy Dom Samopomocy, Przedszkole Samorządowe, Stowarzyszenie Dzieci Wojny ,, Iskierka Nadziei", Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

Partnerzy:Komenda Powiatowa Policji w Mrągowie i Posterunek Policji w Pieckach, Lokalna Grupa Działania ,, Mazurskie Morze", Inkubator Ekonomii Społecznej w Mrągowie, Sołectwo Gant, Sołectwo Gajne, Mazurski Park Krajobrazowy w Krutyni, ,  ,,Skok Stefczyka" placówka w Mrągowie, ZHP w Mrągowie, ZHP w Białej Piskiej, Miasteczko ,, Mrongowille",Zespół Wokalno - instrumentalny ,,Pieckowianie", Klub Sportowy w Nawiadach.Szczególne podziękowania kierujemy do Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rzecznika Praw Dziecka za przekazane uczestnikom festynu upominki i gadżety. Dziękujemy również Lokalnej Grupie Działania "Mazurskie Morze" za stoisko z wędzonymi rybami (w ramach cyklu działań promocyjno- informacyjnych "Jedz Ryby! Bądź mądry!" ), Panu Markowi Szabelskiemu Piekarnia Cukiernia Szabelski za przekazane nieodpłatnie pieczywo oraz wszystkim lokalnym partnerom i przedsiębiorcom za zaangażowanie się w organizację i przekazanie art. spożywczych i papierniczych.
Dzięki Państwu możliwe było zorganizowanie i przeprowadzenie tej imprezy.

Koordynator lokalny: Teresa Nowacka - Kierownik GOPS w Pieckach
Podziękowanie
Przejdz do galerii...
DSC01831
                                     Drodzy Rodzice , Drogie Dzieci

Uprzejmie informuję , iż w okresie wakacji świetlica dla dzieci (w GOPS) czynna jest w poniedziałek od godz. 12:00 do godz. 14:00 i w piątek od godz. 10:00 do godz. 12:00.Osoby zainteresowane proszę o kontakt z pracownikiem socjalnym lub z osobą odpowiedzialną za organizacje pracy świetlicy Panią Justyną Giers. Serdecznie Zapraszamy

Kierownik GOPS
Teresa Nowacka
IMG_1253
Gratulacje i życzenia dla uczestników i organizatorów uroczystego zakończenia Obchodów XVII Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny
Podziękowania za zaproszenie do udziału w uroczystym Zakończeniu Obchodów XVII Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny i gratulacje dot. organizacji tego przedsięwzięcia, wpłynęły również od pani Teresy Ogrodzińskiej Prezeski Zarządu Fundacji Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego w Warszawie, cytujemy

" Bardzo cieszyłam się na to spotkanie, bo Fundacja Komeńskiego od lat współpracuje z Gminą Piecki i jesteśmy pełni podziwu dla konsekwentnych działań tworzących coraz lepsze warunki rozwojowo edukacyjne dla najmłodszych obywateli gminy.

Dla nas szczególnie ważna jest otwartość Pani Wójt i społeczności Gminy Piecki na wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań - takich jak pilotowany obecnie Program "Lokalny system wsparcia dla rodzin z małymi dziećmi" obejmujący pomocą wszystkie rodziny, także te przeżywające różnorodne trudności.

Jestem przekonana, że dobre doświadczenia tego Programu zainspirują inne gminy do pochylenia się nad potrzebami rodzin z małymi dziećmi."


oraz serdeczne słowa skierował do nas również Pan Prof.dr hab. Lucjan Jędrychowski (Vice-Przewodniczący Rady ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego)

"Wdzięczny jestem za zaproszenie mnie na uroczystość zakończenia XVII Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny.
Gratuluję Władzom Samorządowym organizacji tak ważnego dla rodzin naszego regionu, przedsięwzięcia.Życzę wspaniałych, niezapomnianych przeżyć, oraz wielkiego samozaparcia w dalszym działaniu na rzecz polskich rodzin."

                          Specjalna oferta wakacyjna dla dzieci w GOPS w Pieckach

  W ramach realizacji zadań własnych z zakresu pomocy społecznej (wypoczynek letni dzieci)
uprzejmie informujemy o organizowanych zajęciach dla dzieci i młodzieży w Dłużcu i Lipowie:
1. Dłużec: poniedziałek w godz. 11.45-12.45  grupa zabawowa- świetlica wiejska, a także grupa zabawowa w Pieckach o 9.30 - 11.30 - świetlica
GOPS.
2. Lipowo: wtorek w godz. 12.00- 15.00 zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z P. Bożeną Niedźwiecką- świetlica wiejska.
                                            OFERTA  WAKACYJNA  DLA  DOROSŁYCH
                                                                                                 ,, Bądź aktywny dla siebie"Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach w ramach współpracy z Inkubatorem Ekonomii Społecznej w Mrągowie organizuje cykl spotkań i zajęć warsztatowych  dla liderów środowiska lokalnego, osób bezrobotnych oraz rodziców. Zajęcia w ramach działającego w GOPS Klubu Integracji Społecznej odbędą  wg załączonego harmonogramu:
Osoby zainteresowane udziałem w tych zajęciach proszone są o kontakt z pracownikami socjalnymi GOPS pod nr tel. 613 26 02, 742 22 76 lub kontakt osobisty (zapisy w świetlicy).
                                                      KOLONIE LETNIE 2015
Dzięki współpracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach z Warmińsko-Mazurskim Kuratorem Oświaty w Olsztynie podobnie jak w ubiegłych
latach dzieci i młodzież z terenu gminy Piecki miały możliwość bezpłatnego wypoczynku wakacyjnego.
W tym roku pracownicy socjalni GOPS Piecki w ramach pracy socjalnej  mogli zakwalifikować do wypoczynku letniego 26 uczniów,
z tego  : 6 z gimnazjum , 5 ze szkół ponadgimnazjalnych i 15 ze szkół podstawowych...
CzytajDalej...
Oferta specjalna Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach dla osób zainteresowanych tworzeniem i działaniem w stowarzyszeniach

Szanowni Pa
ństwo

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnych warsztatach szkoleniowych nt. tworzenia i funkcjonowania stowarzysze
ń pozarządowych, fundacji, itp. Spotkanie poprowadzi P. Emil Słodownik z Elbląga, doradca ds. ekonomii społecznej.
Osoby zainteresowane utworzeniem lub działalnością NGO będą miały okazję spotkać się z grupą osób z terenu Piecek planujących utworzyć stowarzyszenie, a także dowiedzieć się czym mogłoby zajmować się nowo powstałe stowarzyszenie działające w obszarze pomocy społecznej, oświaty, itp.

Spotkanie to odbędzie się w świetlicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach w dniu 28.07.2015 r. w godz. 15.00- 17.00.

Wszystkie osoby zainteresowane tworzeniem , bądź działaniem stowarzyszenia serdecznie zachęcamy do udziału.

WSTĘP  WOLNY
  
Warsztaty odbędą się w ramach współpracy GOPS w Pieckach  z Inkubatorem Ekonomii Społecznej w Mrągowie działającego przy Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej  WAMA - COOP w partnerstwie z MOPS w Olsztynie  ramach projektu  Kolejne spotkanie  planowane jest na 12.08.2015 r. i będzie dotyczyć pisania projektów oraz pozyskiwania funduszy pozabudżetowych na działalność.
                                    Ważna informacja dla osób korzystających z  pomocy przekazywanej przez
                                                                                                Bank Żywności w Olsztynie


Dnia 26.08.2015r. o godz. 10:00 odbędą się warsztaty dietetyczne oraz edukacji ekonomicznej dla podopiecznych GOPS w Pieckach korzystających z pomocy żywnościowej przekazywanej przez Bank Żywności przy współpracy z OSP w Pieckach .
Warsztaty odbędą się w świetlicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach przy ulicy Zwycięstwa 35/2

Warsztaty realizowane są w ramach działa
ń towarzyszących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
Podprogram 2015.

Uczestnicy warsztatów będą mogli zapoznać się z zasadami prawidłowego odżywiania i oddziaływaniem żywienia na zdrowie. Dodatkowo poznają zasady planowania jadłospisu dla siebie i całej rodziny z uwzględnieniem żywnościowych.

Osoby korzystające w 2015r z pomocy w ramach ww. programu, zobowiązane są do udziału w tych warsztatach.


Bliższe informacje udzielą pracownicy socjalni GOPS Piecki 89 742-22-76.
Oferta Wakacyjna Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Inkubatora Ekonomii Społecznej
W dniu 28.07.2015r od godz. 9:00 do godz:15:00 w świetlicy GOPS w Pieckach odbyły się warsztaty, których tematem było „Czym są Podmioty Ekonomii Społecznej i dlaczego warto je tworzyć”. Spotkanie prowadził Pan Emil Słodownik.
                                           Uwaga ! Uwaga!
                                                  Wakacyjna akcja na świetlicy opieku
ńczo-wychowawczej „Mrowisko” w Nawiadach

Organizujemy cykl spotka
ń w ramach wypoczynku letniego!
Zajęcia z różnych dziedzin sztuki m.n fotograficzne, muzyczne, taneczne, plastyczne, sportowe jak i kulinarne. Wszystkich chętnych, dzieci i młodzież zapraszamy dnia 18.08.2015r godz. 14:30 na zajęcia organizacyjno-integracyjne.
                                           Uwaga! Uwaga!

W ramach spotka
ń w wakacyjnej akcji na świetlicy opiekuńczo-wychowawczej „Mrowisko” w Nawiadach zostanie przeprowadzony KONKURS plastyczny dla dzieci i młodzieży pod hasłem:

„Stop uzależnieniom”- plakat informacyjny
Wystarczy zgłosić się dnia 18.08.2015r o godz 14:30 do świetlicy „Mrowisko” w Nawiadach przy SP Nawiady i wziąć udział w konkursie.
Najciekawszy plakat zostanie nagrodzony!
Dla pozostałych uczestników konkursu - upominki!
                                      „Wakacyjna akcja - STOP uzależnieniom”

         W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych do wzięcia udziału w lokalnej kampanii profilaktycznej pod hasłem „Wakacyjny namiot profilaktyczny- STOP uzależnieniom”, która odbędzie się 27.08.2015r. w godz. 13.00- 16.00 na placu przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieckach przy ul. Zwycięstwa 35/2.
           W programie planujemy zorganizować otwarte spotkanie z dziećmi i młodzieżą nt. szkodliwości i skutków nadużywania alkoholu i innych używek, wykorzystanie alkogogli, rozdanie ulotek, konkursy i gry plenerowe, itp.
             Spotkanie poprowadzą współorganizatorzy akcji przedstawiciele Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Mrągowie oraz funkcjonariusze policji KPP Mrągowo.
Organizatorem akcji jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach i Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Serdecznie zapraszamy do udziału
W dniu 27.08.2015r. w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na placu przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieckach odbyła się akcja profilaktyczna „Wakacyjny namiot profilaktyczny- STOP uzależnieniom”.  Dzieci bawiły się przy chuście animacyjnej, śpiewały, malowały, strącały piłeczki wodną hydronetką. Młodzież i rodzice mogli sprawdzić działanie alkogogli oraz wysłuchać prelekcji poprowadzonej przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie- st. asp. Joannę Dawidczyk, st. sierż. Dorotę Kulig i przedstawicielkę Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Mrągowie- Martę Kopaniec nt. „ Odpowiedzialności prawnej i karnej młodzieży wprowadzającej się w stan odurzenia różnymi używkami” oraz „ Skutków stosowania dopalaczy”. W akcji udział wzięło ok. 50 osób. 
Akcja została przeprowadzona przy współpracy z Komendą Powiatową Policji w Mrągowie oraz Powiatową Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną w Mrągowie.Patronat nad akcją profilaktyczną objęła Pani Agnieszka Kurczewska Wójt Gminy Piecki. Więcej informacji znajduje się na stronie Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.
„Wakacyjna akcja - STOP uzależnieniom”
                                            UWAGA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach Informuje , że dnia 26 sierpnia 2015r. rozpoczęła się III tura realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Program 2015r.Pakiet jaki otrzymują osoby korzystające z pomocy społecznej to min: olej, cukier, koncentrat, kawa, konserwy i mleko. Akcja zorganizowana jest przy współpracy Banku Żywności z Ochotniczą Strażą Pożarną w Pieckach oraz GOPS w Pieckach.
Miejsce wydawania:
Magazyn GOPS ul.Zwycięstwa 28A/1
Ponadto informujemy, że w miesiącu wrzesień IV tura realizacji programu rozpocznie się od 22 września 2015r.
                                 Warsztaty dietetyczne oraz edukacja ekonomiczna

W dniu 26 sierpnia o godz. 10:30 w GOPS w Pieckach odbyły się warsztaty realizowane w ramach działań towarzyszących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Program 2015r. Tematem spotkania były „warsztaty dietetyczne oraz edukacja ekonomiczna”. Spotkanie poprowadzili przedstawiciele Banku Żywności z Olsztyna. Uczestnikami były osoby korzystające z pomocy żywnościowej. (Obecnych było ok. 30 osób).
zywnosc (1) zywnosc (2) zywnosc (3) zywnosc (4) zywnosc (5)
Plakat o uzaleznieniach impreza (24) impreza (18) impreza (1) impreza (2) impreza (4)
impreza (5) impreza (6) impreza (3) impreza (9) impreza (10) impreza (11)
impreza (12) impreza (13) impreza (14) impreza (15) impreza (16) impreza (17)
impreza (19) impreza (20) impreza (21) impreza (22) impreza (23) impreza (25)
impreza (26) impreza (27) impreza (7) impreza (8)
W dniu 31.08.2015 Komenda Powiatowa Policji w Mrągowie przekazała poniższą  informację:
Punkt Konsultacyjno-Informacyjny w sprawie dopalaczy
Działa już punkt w którym dyżuruje psycholog - certyfikowany specjalista terapii uzależnień, rekomendowany psychoprofilaktyk uzależnień.
Skierowany jest on  do:
- osób używających dopalacze, chcących zerwać z nałogiem,
- członków rodzin osób używających dopalacze,
- wychowawców, opiekunów i innych osób chcących zwiększyć swoją wiedzę, by skutecznie pomagać użytkownikom dopalaczy.

Punkt mieści się w budynku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie przy ul. Żołnierskiej 16 w pokoju 222 i będzie czynny w każdy wtorek od godziny 7.30 do godziny 12.30.
Punkt nie prowadzi konsultacji i poradnictwa telefonicznie.
DRODZY RODZICE PLAKAT
budzet domowy (1) budzet domowy (2) budzet domowy (3) budzet domowy (4)
budzet domowy (5) budzet domowy (6) budzet domowy (7) budzet domowy (8)
Trwa kolejne spotkanie „Jak gospodarować budżetem domowym”, które prowadzi Renata Olechnowicz ze Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej „WAMA- COOP” w Olsztynie w ramach Klubu Integracji Społecznej.
Udział w warsztatach jest bezpłatny. Zapraszamy do udziału.
PLENEROWA GRA "EKSPEDYCJA"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach w ramach współpracy z Instytutem Badawczo Szkoleniowym w Olsztynie zaprasza młodzież do udziału w cyklu spotkań podczas których prowadzona będzie plenerowa gra pn. „Ekspedycja"
Wolontariusze „Pomocna dłoń" z Piecek oraz pracownicy GOPS realizować będą grę w terminach:
02 października, 16 października, 30 października 2015r. Zbiórka przy GOPS w Pieckach o godz. 15:00. Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z P. Martą Deptułą lub Justyną Giers, tel. (89) 613 26 03

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU


Sporządziła: Marta Deptuła

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach europejskiego funduszu społecznego.
godz. pracy swietlicy Harmonogram pracy PWD Nawiady
Zaproszenie- 0001 Zaproszenie- 0002 Zaproszenie- 0003
,, Międzypokoleniowe" spotkanie z świetlicy GOPS w Pieckach z okazji Światowego Dnia Seniora

Młodzież z Zespołu Szkół w Pieckach aktywnie działająca w Punkcie Wolontariatu ,, Pomocna Dłoń" w GOPS, własnoręcznie wykonała kwiatki, które przekazała wraz z życzeniami seniorom z Grupy ,, Iskierka Nadziei" Stowarzyszenie dzieci wojny w Pieckach. To było super fajne spotkanie.

Teresa Nowacka
P1050549 P1050545 P1050520
Zakończenie XVII Warmińsko - Mazurskich Dni Rodziny pod hasłem "Rodzina drogowskazem życia" w Gminie Piecki
Prezentacja ------------>
 
Ważna informacja dla osób korzystających z  pomocy przekazywanej przez Bank Żywności w Olsztynie

W dniu 3.11.2015 r. (wtorek) o godzinie 11.00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieckach odbędą się warsztaty realizowane w ramach działań towarzyszących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 - Program 2015 dla osób korzystających z pomocy żywnościowej. Tematem spotkania będą warsztaty dietetyczne i edukacji ekonomicznej. Spotkanie poprowadzą przedstawiciele Banku Żywności z Olsztyna.
W dniu 23 października b.r. w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyła się uroczystość Podsumowania XVII Warmińsko - Mazurskich Dni Rodziny.
Honorowy patronat nad uroczystością objął Marszałek Województwa Warmińsko - Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin, Wojewoda Warmińsko - Mazurski Marian Podziewski i Metropolita Warmiński ks. abp Wojciech Zięba. Głównymi prelegentami konferencji była pani Wiesława Przybysz Dyrektor ROPS oraz Zbigniew Połoniewicz  Przewodniczący Rady ds. Rodzin Woj. Warm. - Mazur. Atrakcją uroczystości był film ,, Inferno Amore: nie milcz na mnie" w wykonaniu młodzieży. Wręczono wyróżnienia i nagrodzenia laureatom konkursu ,, Ośmiu- wspaniałych", konkursu plastycznego i literackiego.
Na tej wspaniałej uroczystości byliśmy   20 osobową grupą. Uczestnikami wyjazdu, byli przedstawiciele szkół, ŚDS, GOPS,Urządu Gminy, seniorzy z ,, Iskierki Nadziei" oraz młodzież zaangażowana w wolontariat. W tym roku organizatorzy obchodów XVII Warmińsko - Mazurskich Dni Rodziny pierwszy raz wyróżnili lokalne samorządy i koordynatorów oraz wręczyli podziękowania za zaangażowanie. Wyróżnienie  złożone na ręce Pani Sekretarz Gminy Piecki Bożeny Wołkowicz, otrzymała Pani Wójt Gminy Piecki Agnieszka Kurczewska. Podziękowanie za organizację Zakończenia XVII Warmińsko - Mazurskich Dni Rodziny, które odbyło się 12 czerwca b.r. w Pieckach otrzymała Teresa Nowacka - kierownik GOPS. Młodzież w koszulkach z napisem ,, Pomocna Dłoń - wolontariat Piecki" , aktywnie brała udział w spotkaniu. Na zlecenie organizatorów wolontariusze robili dokumentację fotograficzną tego wydarzenia i promowali Gminę Piecki, a także hasło ,, Rodzina Drogowskazem Życia". Podczas uroczystości prezentowane były przedsięwzięcia, które  w ramach tegorocznych Dni Rodziny odbywały się na terenie całego województwa i poszczególnych powiatów.
W listopadzie b.r. w Urzędzie Wojewódzkim odbędzie się spotkanie przygotowujące do obchodów kolejnych XVIII Dni Rodziny , które będą organizowane w 2016 r.

Bardzo dziękuje wszystkim współorganizatorom tegorocznych lokalnych Dni Rodziny
Teresa Nowacka
Obraz (1) Obraz (2) Obraz (3) Obraz (4) Obraz (5)
Obraz (6) Obraz (7) Obraz (8) Obraz (9) Obraz (10)
Obraz (11) Obraz (12) Obraz (13) Obraz (14) Obraz (15)
Obraz (16) Obraz (17) Obraz (18) Obraz (19) Obraz (20)
Obraz (21) Obraz (22) Obraz (23) Obraz (24) Obraz (25)
Obraz (26) Obraz (27)
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W ZAJĘCIACH TERAPEUTYCZNYCH „AFTERCARE” DLA RODZIN Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM.

W dniu 6 listopada 2015r. rozpoczynamy 12 dniowy cykl zajęć terapeutycznych dla osób  z problemem alkoholowym. W zajęciach mogą wziąć udział zarówno osoby, które same mają problem z alkoholem, jak również członkowie ich rodzin.
Warunkiem udziału w zajęciach jest wcześniejsza indywidualna konsultacja z dyżurującym  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieckach (pok. 20) specjalistą psychoterapii uzależnień  po uprzednim, telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty, pod nr tel 89 613 26 03.                      
Udział w zajęciach jest bezpłatny a ich realizacja odbywa się w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Piecki. Bliższe szczegóły pod nr tel. (89) 613 26 03 u P. Marty Deptuła.
Organizator: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach i GKRPA
Realizator: Wielkopolska Fundacja ETOH
Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Również w GOPS odbyło się szkolenie dla sprzedawców i właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych, Szkolenie dotyczyło kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych w świetle obowiązującego prawa, budowaniu dobrej współpracy między przedsiębiorcami a gminą w obszarze handlu napojami alkoholowymi oraz zwiększeniu wpływów do budżetu gminy z tytułu efektywniejszego pozyskiwania opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
List z okazji Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka (20 listopada)
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i rozwijające zainteresowania w Lipowie

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Piecki na 2015r. w świetlicy wiejskiej w Lipowie prowadzone są  zajęcia opiekuńczo - wychowawcze i rozwijające zainteresowania dla dzieci i młodzieży przez P. Agnieszkę Wasyk - animatora czasu wolnego.  
W ramach działań świetlicy realizowane są zajęcia plastyczne, artystyczne, wokalno-muzyczne i kulinarne. Zajęcia cieszą się ogromnym zainteresowaniem, dzieciaki chętnie spędzają wolny czas w świetlicy.
Koordynatorem realizacji GPPiRPA jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach.

Sporządziła:
Marta Deptuła
Szkolenie dla wolontariuszy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach 27 i 28 listopada 2015r.  organizuje szkolenie warsztatowe dla wolontariuszy i animatorów społecznych. Warsztat połączony będzie z wykładem dydaktycznym pogłębiającym wiedzę i umiejętności z zakresu profilaktyki problemowej oraz angażowanie młodych ludzi w przygotowanie przedsięwzięć profilaktycznych dla ich rówieśników.
Szkolenie odbędzie się w świetlicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach.   Program szkolenia:
1.Specyfika pracy świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży
2.Wolontariat - czym jest, na czym polega i co nam i innym przynosi
3.Zasady i cele wolontariatu
4.Skuteczna pomoc - zasady pracy z grupą
5.Czym jest socjoterapia, animacja, trening i warsztaty - formy i metody pracy z grupą
6.Formy i metody aktywizacji młodzieży
7.Mój pomysł na projekt - jak wyzwalać potencjał twórczy naszych podopiecznych
8.Praca z młodzieżą w Klubach, przykłady działań.

Udział w warsztatach jest bezpłatny a ich realizacja odbywa się w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Piecki na 2015r. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr tel. (89) 613 26 03 u P. Marty Deptuła.
Pracownicy  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach serdecznie dziękują za  życzenia z okazji dnia pracownika socjalnego który świętowaliśmy w dniu 21 listopada 2015 r. 
Jeszcze raz serdecznie dziękujemy !!!!!
Zyczenia - Rzecznik Praw Dziecka Zyczenia - Gmina Zyczenia - WMUW Zyczenia Iskierka Zyczenia - Dyrektor Goldap
Kampania "Biała wstążka" w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieckach.

W ramach Ogólnoświatowej Kampanii „Biała Wstążka”, której organizatorem jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego,  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach zaprasza 05 grudnia 2015r. mieszkańców gminy Piecki  do wzięcia udziału w tzw.  "otwartych drzwiach"  dla osób dotkniętych problemem przemocy.
Zgłaszając się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach w godz. 9:00-12:00 będzie można skorzystać z następującej oferty:
- bezpłatne poradnictwo pedagoga ds. przeciwdziałania przemocy w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym,
- projekcja filmowa o tematyce dotyczącej zachowań ryzykownych i zapobieganiu problemom wynikającym z uzależnienia, przemocy itp. 
- bezpłatne materiały - ulotki, czasopisma dotyczące w/w problematyki (świetlica GOPS w Pieckach)
- konsultacje z Przewodniczącym Zespołu Interdyscyplinarnego nt. problematyki i zjawiska przemocy, pok. nr 15
- konsultacje z członkiem Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  pok. nr 12.

Serdecznie zapraszamy
Informacja
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach uprzejmie informuje iż w dniach 02-04 grudnia 2015r., wydawana będzie żywność dla osób, które uzyskały pomoc żywnościową w czerwcu 2015 r. Miejsce wydawania żywności odbywać się będzie w magazynie naprzeciw sklepu Carrefour Express ul. Zwycięstwa 28. Żywność  pozyskana została  w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).
skierowanie11 skierowanie22
list_do_wolontariuszy_2015
List Rzecznika Praw Dziecka z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza
Kampania Profilaktyczna z Mikołajem
pod hasłem ,, Postaw na Rodzinę - Rodzina Drogowskazem Życia”

Od wtorku do soboty w świetlicy wiejskiej w Macharach, Lipowie i Głognie , w świetlicy opiekuńczo -wychowawczej wsparcia dziennego  ,, Mrowisko” w Nawiadach oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieckach trwać będzie akcja profilaktyczna pod hasłem ,, Rodzina Drogowskazem Życia - Postaw na Rodzinę”. Animatorzy zajęć, będą zachęcać rodziców i dzieci do wspólnego spędzania czasu wolnego a wolontariusze będą rozdawać   ulotki  ,, Dlaczego warto być kochającą się rodziną”. W rytmie świątecznej muzyki, w namiocie profilaktycznym, Mikołaj wraz ze swoimi pomocnikami będzie częstował słodyczami i zapraszał do wspólnej zabawy.               
Z materiałów informacyjno - edukacyjnych dowiemy się o pięciu  podstawowych  zasadach ułatwiających bycie kochającą się rodziną i chroniących przez uzależnieniami.
ROZMOWA - mimo zabiegania warto chociaż spytać, jak minął dzień w pracy czy w szkole. Sprzyja to budowaniu więzi, zaufania i przywiązania. Łatwiej w ten sposób dostrzec narastający problem i szybciej go rozwiązać.
ZAINTERESOWANIA - nie tylko uatrakcyjniają czas, ale są też doskonałym tematem do rozmów. Hobby można uprawiać wspólnie ( rodzinnie) albo osobno.
ROZŁADOWANIE STRESU- trudno dziś żyć bez stresu. Wart jednak nauczyć się rozładowywać stres. Uprawiajmy sport, zapiszmy się na wspólne warsztaty. Nie kumulujmy negatywnych emocji.
DOBRY PRZYKŁAD DLA DZIECI -pierwszym autorytetem i wzorem do naśladowania w życiu dziecka są rodzice. To od rodziców dziecko uczy się hierarchii wartości. Nie nauczysz dziecka szacunku do starszych, jeśli sam nie będziesz okazywać szacunku dla swoich rodziców, nie wymagaj od dziecka aby nie sięgało po alkohol, jeśli na imprezie sam upijasz się w jego obecności.
WSPARCIE- pomagajmy sobie w trudnych chwilach, rozmawiajmy o problemach. Świętujmy razem drobne sukcesy, dobrą ocenę w szkole, pochwałę w pracy. Jest wiele powodów aby powiedzieć sobie coś miłego.
Akcja prowadzona jest z inicjatywy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach, w ramach projektu ,, Lokalny system wsparcia rodzin zagrożonych wykluczeniem”, oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Zapraszamy we wtorek o godz. 15 00 do świetlicy w Nowych Macharach , we wtorek o godz. 16 00  do  Głogna,  w środę o godz. 14 30  przed Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach, w sobotę  o godz. 12 00 do świetlicy w Lipowie,
ZAPAMIĘTAJ
Rodzina Drogowskazem Życia - Postaw na Rodzinę
Zarządzenie Nr 14/2015 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach z dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia dnia wolnego od pracy w GOPS Piecki tj. 24 grudnia 2015 r.
Ekonomia społeczna dla najmłodszych, w ramach projektu „Przedsiębiorcze dzieci”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach w listopadzie b.r. przystąpił do projektu edukacji ekonomicznej pod nazwą  „Przedsiębiorcze dzieci” realizowanego przez Fundację Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego w Warszawie oraz Narodowy Bank Polski. W porozumieniu z Panią Anną Zdanowską Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dłużcu oraz  Panią Anną Maciejewską - Grzywna Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nawiadach, w świetlicach szkolnych, wychowawcy placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez GOPS, organizują raz w tygodniu 2-godzinne zajęcia dla grupy 4- 6 latków.
       Celem projektu jest nabycie przez dzieci podstawowej wiedzy z zakresu ekonomii społecznej i kształtowanie predyspozycji do bycia przedsiębiorczym. Projekt „Przedsiębiorcze dzieci” jest dobrym pomysłem na zainteresowanie dzieci czymś innym, o czym już trochę wiedzą, ale nie do końca. W trakcie zajęć prowadzone są zabawy tematyczne min.  sklep, sprzedajemy - kupujemy, reklama i promocja, pieniądze, bank, oszczędzanie, pożyczanie, podatki. Organizowane są wycieczki do sklepu, banku, a także spotkania z ekspertami.
Zajęcia są bezpłatne, odbywają się ( 2 godziny w tygodniu ) od listopada b. r. i trwać będą do końca czerwca 2016r. Zapraszamy do udziału.

Animatorki  zajęć
Justyna i Małgorzata
Wspólne „Kolędowanie” Grup Zabawowych w Pieckach

W dniu 15.12.2015r. w godz. 11.00- 13.00 odbyło się wspólne „Kolędowanie” rodziców i dzieci z Grup Zabawowych prowadzonych w ramach projektu Fundacji J.A. Komeńskiego  oraz Gminnego Programu Profilaktyki i RPA, w Pieckach , Głognie, Lipowie i Macharach. Spotkanie odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji „Pegaz” w Pieckach. Dzieci i rodzice z Grup Zabawowych oraz dzieci ze świetlicy opiekuńczo- wychowawczej „Mrowisko” w Nawiadach i Macharach przygotowali program artystyczny. Kierownik GOPS Teresa Nowacka serdecznie powitała wszystkich przybyłych na spotkanie i przekazała świąteczne życzenia. Były ,, Jasełka Bożonarodzeniowe” w  których Dzieciątkiem Jezus był najmłodszy uczestnik GZ z Głogna. W żłóbku, kołysała go mama przy pięknej kolędzie śpiewanej przez inne mamy z Głogna i Rutkowa. Były też  kolędy inscenizowane pacynkami w wykonaniu dzieci i rodziców z Lipowa , Piecek, Nawiad  i Machar. Odwiedziło nas również dwóch Świętych Mikołai,  którzy nagrodził dzieci słodkimi podarunkami.  Wszyscy uczestnicy zasiedli do wspólnego stołu ze słodkim poczęstunkiem i podzielili się opłatkiem. Spotkanie poprowadzili animatorzy  Grup Zabawowych oraz wychowawcy świetlic. Dziękujemy  Pani Marioli za poprowadzenia uroczystości, Panu Grzegorzowi za piękną grę na gitarze, oraz Pani Eli, Marcie, Justynie, Małgosi i Agnieszce za pomoc w przygotowaniu tej wspaniałego spotkania integracyjnego w którym udział wzięło około 100 osób.

Lokalny koordynator projektu
Teresa Nowacka
Kampania profilaktyczna z Mikołajem pod hasłem „Postaw na rodzinę- Rodzina drogowskazem życia”

W dniach od 8 do 14 grudnia b.r. w ramach prowadzonej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach kampanii profilaktycznej pod hasłem „Postaw na rodzinę- Rodzina drogowskazem życia” w 5 miejscowościach gminy Piecki odbyły się „mini hepeningi” z udziałem Mikołaja, dzieci i dorosłych.
Głównym celem akcji było zachęcanie dzieci i rodziców do wspólnego spędzania czasu wolnego oraz przekazanie edukacyjnych ulotek o tematyce związanej z problematyką dot. Przeciwdziałania uzależnieniom, przeciwdziałaniu przemocy oraz ulotek  „Jak być kochającą się rodziną”.
W ramach w/w kampanii odbyły się w Macharach, Głognie, Pieckach, Lipowie i  Nawiadach.
W świetlicy wiejskiej w  Nowych Macharach animatorem była Mariola Jasińska, Justyna Giers, w Głognie była Małgorzata Prusaczyk, w Pieckach - Marta Deptuła i Monika Bijaczewska, w Lipowie- Agnieszka Wasyk i Grzegorz Piątek,a w Nawiadach Renata Minkiewicz. W akcji łącznie we wszystkich miejscowościach wzięło ok. 100 osób.
Uczestnicy wzięli udział w różnych zabawach , w tle przygrywała świąteczna muzyka.

Kampania sfinansowana w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Piecki na 2015 r.
Siła pozytywnego myślenia - szansą na realizację planów i osiąganie sukcesów

Od dawna wiadomo, że siła pozytywnego myślenia, wytrwałość i otwartość  na ludzi, jest szansą do osiągania zamierzonego celu. Realizując  programy  profilaktyczne skierowane do  młodzieży, należy  pamiętać, że skuteczna  jest tylko  taka strategia działania , która zachęca i pobudza do rozwoju, wzmacnia i pozytywnie "nakręca", a nie taka, która ,, nakazuje” i ,, zabrania”.
O tym,  jak odkrywać i rozwijać  swój talent, realizować plany i zdobywać  wymarzone wykształcenie, opowiedziała nam mieszkanka Piecek, obecnie przebywająca w Warszawie i  studiująca inżynierię środowiska, Natalia Nykiel. 
W sobotę 19 grudnia b.r. w świetlicy Klubu Integracji Społecznej mieszczącego się w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieckach odbyło się kameralne spotkanie młodzieży z młodą ( 20 - letnią) , ambitną, znaną z występów w ,, The Voice of Poland” oraz z wielu odbywających się w całym kraju koncertów i występów w programach TVP, Natalią Nykiel. Inspiracją do zorganizowania tego spotkania była młodzież zaangażowana w wolontariat przy Zespole Szkół nr 4 w Mrągowie oraz w Punkcie Wolontariatu ,, Pomocna Dłoń” przy GOPS w Pieckach. Spotkanie poprowadził Piotr Piercewicz, Redaktor Portalu Mrągowo 24 Info. Pytania skierowane do Natalii dotyczyły jej ,,drogi do sukcesu” ( wydane 2 płyty) oraz godzenia  rozwijającej się kariery piosenkarskiej, z codzienną nauką na studiach. W trakcie spotkania rozmawialiśmy o wartościach takich jak rodzina, przyjaciele, znajomi oraz ich roli w życiu każdego z nas. Ważne jest, aby wśród codziennej ,, gonitwy” znaleźć nie tylko czas na rozrywkę, pracę i naukę, ale także na utrzymywanie osobistych ( nie tylko wirtualnych) więzi z gronem najbliższych osób. Natalia przekazała swoim młodszym koleżankom i kolegom, że warto jest odkrywać swoje zdolności, rozwijać zainteresowania i systematyczną pracą dążyć do pełnej realizacji swoich marzeń. Zapewniała, że to wszystko jest możliwe, jeśli sami uwierzymy w swoją siłę i będziemy systematycznie pracować na kształtowaniem własnej osobowości. Spotkanie przebiegało w świątecznej atmosferze, nie zabrakło też Mikołaja z prezentami i wspólnego zdjęcia. Dziękujemy, że wśród tylu codziennych obowiązków takich jak nauka do egzaminów, trasa koncertowa, przedświąteczne zakupy itd., Natalia znalazła czas i przyjechała z Warszawy specjalnie na nasze spotkanie, aby podzielić się swoim ,, przepisem na sukces” i,, naładować” pozytywną energią naszą i tak już aktywną młodzież.             

Teresa Nowacka
Kierownik GOPS w Pieckach
WYDAWANIE ŻYWNOŚCI W RAMACH PROGRAMU OPEREACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020
W DNIACH 14 - 15 STYCZNIA 2016 R.  (CZWARTEK - PIĄTEK)

OD GODZINY
10.00 DO 14.00
W MAGAZYNIE UL. ZWYCIĘSTWA 28A/1
(NAPRZECIWKO SKLEPU CARREFOUR

ŻYWNOŚĆ MOGĄ ODBIERAĆ OSOBY ZAKWALIFIKOWANE DO PROGRAMU W CZERWCU 2015 R.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach jest uczestnikiem Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).
HARMONOGRAM OBCHODÓW XVII WARMIŃSKO - MAZURSKICH DNI RODZINY POD HASŁEM: "RODZINA DROGOWSKAZEM ŻYCIA" ORGANIZOWANYCH NA TERENIE GMINY PIECKI
MAJ - CZERWIEC

Portal Funduszy Europejskich
KOMUNIKAT
Sprawozdanie z działalności GOPS w Pieckach za 2015 rok.
Sprawozdanie z działalności GOPS w Pieckach za 2014 rok.
Sprawozdanie z działalności GOPS w Pieckach za 2013 rok.
Sprawozdanie z działalności GOPS w Pieckach za 2012 rok.
Sprawozdanie z działalności GOPS w Pieckach za 2011 rok.
Sprawozdanie z działalności GOPS w Pieckach za 2010 rok.
          Sprawozdanie z  
      działalności GOPS w
      Pieckach za 2009 rok
    
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach zaprasza do korzystania z darmowego internetu poprzez infomat zainstalowany w tutejszym ośrodku  który został sfinansowany z projektu  "Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu i sieci PIAP-ów w Województwie Warmińsko - Mazurskim".  W okolicach lokalizacji infomatów istnieje również możliwość skorzystania z bezprzewodowego dostępu do internetu, tzw. wi-fi.
Z internetu można korzystać od poniedziałku do piątku w godzinach 715 - 1515
Witamy na stronie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pieckach
Back
Next
Organizacje pozarządowe funkcjonujące na terenie województwa warmińsko - mazurskiego świadczące usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie
AKTUALNOŚCI 2015
                                      Dzieci z wizytą u Prezydenta RP

Czwartek 26 marca 2015 r. był dniem pełnym wrażeń, który na długo pozostanie w naszej pamięci. Grupa dzieci ze świetlicy ,, Mrowisko"  przy Szkole Podstawowej w Nawiadach, prowadzonej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach, oraz wolontariuszki ,, Pomocna Dłoń" z Zespołu Szkół w Pieckach pod opieką Pani Anny Maciejewskiej - Grzywna Dyrektor SP w Nawiadach  oraz Pani Jadwigi Pietrzykowskiej Dyrektora ZS w Pieckach, wzięła udział w wyjeździe do Warszawy.