Projekt systemowy
współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
"Ograniczenie bezrobocia i sfery wykluczenia społecznego w gminie Piecki"         
       
Więcej informacji możecie Państwo znaleźć
w zakładce
-Projekt systemowy-
PROJEKT 2013

Zaproszenie do udziału w projekcie
" Ograniczenie bezrobocia i sfery wykluczenia społecznego w gminie Piecki" 
                 współfinansowanym ze środków EFS w ramach POKL.   
                                                                                                      
                                                                                         WIĘCEJ
logo_ueefs_lewastrona1
KAPITAL_LUDZKI
program-page-001

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach
Serdecznie zaprasza na piknik organizowany w ramach projektu "Odpowiedzialni Rodzice- Szczęśliwe dzieci"
14 sierpnia 2013r. o godz. 13 00.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach zapraszamy do udziału w spotkaniach Grup Zabawowych
ogloszenie 2013-page-001
plakat1-page-001
plakat1-page-002
13.08.2013

KAMPANIA SPOŁECZNA RZECZNIKA PRAW DZIECKA


27 maja 2013 roku wystartowała kampania społeczna Rzecznika Praw Dziecka REAGUJ. MASZ PRAWO. Jej głównym celem jest zmiana biernej postawy ludzi wobec aktów krzywdzenia dzieci oraz zmniejszenie społecznego przyzwolenia na stosowanie przemocy.

Poniżej link do materiałów promujących kampanię:
http://www.brpd.gov.pl/detail.php?recid=2405
seniorzy dla najmlodszych
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach serdecznie zaprasza osoby w wieku 50 + z Gminy Piecki do udziału
w Projekcie pt. "Seniorzy dla najmłodszych"
16.08.2013 r.
NADAL AKTYWNI PO ZAJĘCIACH.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach jest realizatorem projektu systemowego pn. "Ograniczenie bezrobocia i sfery wykluczenia społecznego w gminie Piecki". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1., Poddziałania 7.1.1., Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej:
-07 sierpnia 2013r. zakończył się trening interpersonalny w wymiarze 45h łącznie, dla dwóch grup po dwanaście osób. W ramach zajęć uczestnicy projektu zdobyli wiedze nt. komunikacji interpersonalnej m. in. - jak sprawnie się porozumiewać, jakie są rodzaje komunikatorów a także dowiedzieli się jak asertywnie odmawiać i jak porozumiewać się w sytuacjach konfliktowych.
-przeprowadzono kurs z zakresu samoobrony dla dziesięciu osób w wymiarze 15h. Celem kursu było nabycie przez uczestników umiejętności i wiedzy w zakresie skutecznej samoobrony w sytuacjach zagrożenia, oraz wzmocnienie poczucia własnej wartości i pewności siebie. Uczestnicy zdobyli praktyczne umiejętności obrony przed atakiem innej osoby.
- zrealizowano zajęcia z zakresu pierwszej pomocy dla dwóch grup po 12 os. w wymiarze 40h łącznie. Program kursu obejmował zajęcia teoretyczne oraz praktyczne mające na celu podniesienie umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
- przeprowadzono warsztaty aktywizacji zawodowej dla 2 gr. łącznie 60 godz. oraz indywidualne doradztwo zawodowe. Uczestnicy po przeprowadzonych zajęciach otrzymali certyfikaty oraz zaświadczenia o uczestnictwie  w zajęciach.

Po konsultacji z doradcą zawodowym pięciu uczestników projektu aktywnie realizuje staże zawodowe w:
-   Nadleśnictwie Strzałowo,
-   Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie,
-   Przedszkolu Samorządowym w Pieckach
-   Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Pieckach,
-   "Rezydencji Piecki", Gastronomia B. Kołpak.

Kierownik GOPS koordynował pracę Zespołu Zarządzającego projektem oraz pozostałym personelem projektu. Zatwierdzał wszelkie dokumenty powstałe dla potrzeb realizacji projektu. Przewodniczył spotkaniom Zespołu zarządzającego oraz spotkaniom informacyjno-organizacyjnym.

Sporządził: Koordynator Projektu Marta Deptuła
23.09.2013 r.
P7171249 P7171251 P7171253 P7171255 P7171256
P7171258 P7171261 P7171266 P7171267 P7171273
P7171274 P7171277 P7171285 P7171292 P7171297
P7171299 P7171302 P7181306 P7181309
 
harmonogram projektu seniorzy
Harmonogram projektu
Piknik dla Dzieci

Dnia 14 sierpnia 2013r. w ramach projektu p.n. "Kampania profilaktyczna dotycząca przeciwdziałania przemocy w rodzinie i grupie rówieśniczej p.n. "Odpowiedzialni rodzice, szczęśliwe dzieci" realizowanego przez GOPS w Pieckach w ramach Programu Osłonowego MPiPS "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" przy Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieckach odbył się Piknik dla Dzieci pod hasłem "Baw się razem z Nami".

Celem pikniku było promowanie wartości rodziny, promocja zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień. Zarówno pogoda jak i duża frekwencja pozwoliły na zrealizowanie imprezy.
W pikniku wzięło udział ok. 90 osób. W imprezie uczestniczyły całe rodziny. Uczestnicy brali udział mi.in. w zabawach ruchowych (tor przeszkód, zabawy z chustą animacyjną), malowani twarzy, kolorowaniu obrazków. Każda pociecha dostała dyplom, poczęstunek i niespodziankę.
Akcję koordynowała Pani Agnieszka Polewaczyk.
Organizatorami byli: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach, Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Młodzieżowy Punkt Wolontariatu przy GOPS w Pieckach.

Dziękujemy bardzo osobom które zaangażowały się w pomoc w organizacji pikniku.
Udział w VI Wojewódzkiej Konferencji w Olsztynie pod hasłem
"Polityka senioralna województwa warmińsko - mazurskiego na lata 2014 - 2020?


W dniu 9 października br. w Olsztynie odbyła się VI Wojewódzka Konferencja "Polityka senioralna województwa warmińsko - mazurskiego na lata 2014 - 2020? z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych zorganizowana przez Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego i Federację Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko - Mazurskiego FOSa w Olsztynie, a w której wzięło udział ok. stu przedstawicieli samorządów i organizacji pozarządowych.
W trakcie konferencji, którą otworzył wicemarszałek Witold Wróblewski, zostały nakreślone m. in. założenia długofalowej polityki senioralnej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem województwa warmińsko - mazurskiego na lata 2014 - 2020. Uczestnicy konferencji mieli okazję zapoznać się z założeniami najnowszej polityki senioralnej opracowanej na szczeblu ministerialnym (przedstawiła je Marzena Breza, dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej) oraz wojewódzkim (efekty zaprezentowali współtwórcy, Wiesława Przybysz, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Bartłomiej Głuszak, prezes Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa w Olsztynie).
Ozdobą spotkania był występ artystyczny Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego "Mozaika" z Miłomłyna, które brawurowo wykonało pełne humoru autorskie utwory stylizowane na piosenki ludowe.
W drugiej części spotkania, w której przedstawiano ,, dobre praktyki" podejmowane na terenie naszego województwa, Teresa Nowacka - kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach przedstawiła założenia projektu ,, Seniorzy dla najmłodszych". Projekt ten, realizowany jest w ramach porozumienia podpisanego przez Wójta Gminy Piecki z Fundacją Rozwoju Dzieci im. J.K. Komeńskiego w Warszawie. Zakłada on edukację seniorów w obszarze dot. rozwoju i edukacji małego dziecka oraz ich aktywizację społeczną poprzez wolontariat, który odbywać się będzie w  listopadzie b.r. dzięki nawiązanemu  porozumieniu z przedszkolem samorządowym oraz z dziennymi punktami opieki nad małym dzieckiem. W/w projekt realizowany jest pilotażowo przez Fundację Komeńskiego tylko w 4 gminach na terenie Polski.
Projekt dofinansowany jest przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu  na Rzecz Aktywizacji osób starszych na lata 2012- 2013.
P9092371 P9092365 P9092368
P9092372 P9092373 P9092377
Kilka słów na temat Grup Zabawowych działających na terenie gminy Piecki.

W 2013 r. w naszej gminie powstały trzy Grupy Zabawowe w których uczestniczyło w sumie 23 dzieci w wieku od 4 m-cy do 4 lat . W maju 2013 r powstała grupa  w Lipowie., dwie następne ( w lipcu i sierpniu) utworzone zostały w Pieckach i w Dłużcu. W Lipowie zajęcia trwały do końca września. Nasz projekt zakończyliśmy imprezą na którą zaprosiliśmy gości. Swoją obecnością zaszczycili nas p. Wójt Agnieszka Kurczewska i sołtys wsi Lipowo Adam Paździorek. Bardzo ciężko było nam się rozstać. Mamy nadzieję, że będzie to przerwa tylko do wiosny. Zajęcia trwały 1,5-2 godziny. Dzieci z rodzicami bardzo aktywnie uczęszczały na zajęcia,  świetnie się bawiły i miały wiele pomysłów. Nasze zajęcia do tej pory przebiegały następująco:
- przywitanie w kręgu,
-zabawy ruchowe z chustą animacyjną, z tunelem, piłkami, balonami, zabawy takie jak:
"Chodzi lisek.", "Stary niedźwiedź .". ,
-prace manualne dziecko i rodzic lub grupowe np.: z masy solnej, z plasteliny, wyklejanki z kolorowych papierów, z chusteczek gastronomicznych, malowanie, kolorowanie, nawlekanie makaronu,
-omówienie zajęć, zaplanowanie zajęć następnych, pożegnanie
(w miedzy czasie leciała muzyka dla dzieci, robiliśmy zdjęcia, i mieliśmy poczęstunek)
Na zajęcia do każdej grupy zaprosiliśmy również panią psycholog Halinę Sierpińską, były to bardzo miłe i potrzebne zajęcia, rodzice mieli wiele pytań związanych z wychowaniem małych dzieci na które uzyskały pomocne odpowiedzi. Mieliśmy również zaszczyt gościć na zajęciach pana Adama Muracha, który zajmuje się garncarstwem. Dzieci i rodzice mieli okazję sami zrobić wazoniki, skarbonki, miseczki, kubeczki itp. Zdjęcia są najlepszym na to dowodem i doskonałą pamiątką.  To jest tylko część zdjęć. Są na nich również starsze dzieci, ale skoro przyszły to nie mieliśmy  sumienia ich wyprosić.:). Mamy nadzieję, że zajęcia będą kontynuowane !
Od października działają dwie grupy , z których jedna prowadzona jest w Pieckach (w sobotę w GOKSiR) i w Dłużcu ( we wtorek w szkole).

Justyna Bzura- Niksa
( animatorka Grup Zabawowych)

Projekt realizowany jest w ramach prowadzonej przez GOPS w Pieckach Kampanii profilaktycznej ,, Odpowiedzialni Rodzice- Szczęśliwe Dzieci" i dofinansowany z funduszy ,,Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy domowej"

Teresa Nowacka- Kierownik GOPS
SDC17450 SDC17454 SDC17461 SDC17470 SDC17518 SDC17599
SDC17621 SDC17625 SDC17644 SDC17648 SDC17653 SDC17656
SDC17668 SDC17701 SDC17710 SDC17740 SDC17744 SDC17751
SDC17781 SDC17789 SDC17791
 
____________________________________________________________________________________________________________________
Projekt współfinansowany z dotacji MPiPS w ramach Programu Osłonowego
"Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie".
____________________________________________________________________________________________________________________
Projekt współfinansowany z dotacji MPiPS w ramach Programu Osłonowego
"Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie".
W czerwcu 2013 r.  ruszyła rekrutacja do projektu "Seniorzy dla najmłodszych".
Rekrutacja i partnerzy projektu 001 Rekrutacja i partnerzy projektu 002
2013-08-23

W dniu 22 sierpnia 2013 r. w   gminie Piecki miało miejsce jedno z 4 tego typu seminariów organizowanych w ramach ogólnopolskiego projektu pt. "Seniorzy dla najmłodszych". Uczestniczyli w nim seniorzy-wolontariusze oraz przedstawiciele lokalnych instytucji działających na rzecz małych dzieci. Spotkanie miało podobny przebieg jak wcześniejsze seminaria (w Cekcynie oraz Cieszanowie). Uczestnikom seminarium przybliżono koncepcję projektu "Seniorzy dla najmłodszych", opowiedziano o potencjalnych miejscach w których seniorzy-wolontariusze będą mogli działać (instytucjach/ placówkach, które pracują z małymi dziećmi). Spotkanie zakończono zebraniem potrzeb oraz oczekiwań uczestników seminarium oraz pokazem zdjęć z lokalnych działań na rzecz dzieci.
Realizatorem projektu jest Fundacja Komeńskiego.  Lokalnym koordynatorem projektu na terenie gminy Piecki jest Kierownik GOPS - Teresa Nowacka.
Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywizacji Społecznej Osób Starszych na lata 2012- 2013.
Zdjęcia z seminarium w Pieckach:
seminarium 1 seminarium 2 seminarium 3 seminarium 4
Szkolenia w ramach projektu "Seniorzy dla najmłodszych"

W dniach 24-25 września oraz 8,9,10 października 2013r. w Pieckach odbyły się szkolenia w ramach projektu "Seniorzy dla najmłodszych". Podczas szkolenia omówiono rolę zabawy w życiu dziecka, obserwowanie i słuchanie dzieci, stymulowania rozwoju poprzez wykorzystanie najnowszych metod pedagogicznych. Uczestnikom bardzo spodobały się ćwiczenia z filmami oraz ćwiczenia symulujące zabawy z małymi dziećmi - były to szaszłyki z owoców (materiały przyniosły niezawodnie uczestniczki). Trenerem z Fundacji Komeńskiego była Pani Halina Wankowska- Marczak
Szkolenia1 P9082354 P9082355 P9082357 P9082358
P9082359 P9082360 P9082361 P9082363 P9082364
Szkolenie prowadzi trener Fundacji Komeńsiego, Pani Halina Wankowska- Marczak
marczak
Pedagog, absolwentka podyplomowego studium z zakresu terapii pedagogicznej oraz wychowania seksualnego, współpraca z samorządami lokalnym w zakresie wdrażania nowatorskich rozwiązań w edukacji małych dzieci - konsultant, lokalny koordynator, trener Akademii Komeńskiego - Ośrodka Kształcenia Ustawicznego i Doskonalenia Zawodowego przy Fundacji Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach jest uczestnikiem Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).
Portal Funduszy Europejskich
Bezpłatne poradnictwo prawne dla mieszkańców gminy Piecki
Sprawozdanie z działalności GOPS w Pieckach za 2015 rok.
Sprawozdanie z działalności GOPS w Pieckach za 2014 rok.
Sprawozdanie z działalności GOPS w Pieckach za 2013 rok.
Sprawozdanie z działalności GOPS w Pieckach za 2012 rok.
Sprawozdanie z działalności GOPS w Pieckach za 2011 rok.
Sprawozdanie z działalności GOPS w Pieckach za 2010 rok.
          Sprawozdanie z  
      działalności GOPS w
      Pieckach za 2009 rok
    
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach zaprasza do korzystania z darmowego internetu poprzez infomat zainstalowany w tutejszym ośrodku  który został sfinansowany z projektu  "Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu i sieci PIAP-ów w Województwie Warmińsko - Mazurskim".  W okolicach lokalizacji infomatów istnieje również możliwość skorzystania z bezprzewodowego dostępu do internetu, tzw. wi-fi.
Z internetu można korzystać od poniedziałku do piątku w godzinach 715 - 1515
Witamy na stronie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pieckach
Back
Next
Organizacje pozarządowe funkcjonujące na terenie województwa warmińsko - mazurskiego świadczące usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie
AKTUALNOŚCI 2013