PROJEKT 2012

Zaproszenie do udziału w projekcie
" Ograniczenie bezrobocia i sfery wykluczenia społecznego w gminie Piecki" 
                 współfinansowanym ze środków EFS w ramach POKL.   
                                                                                                      
                                                                                         WIĘCEJ
Piętnasta rocznica powstania grupy AA Nadzieja w Pieckach

"Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój własny problem [.] trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu".

Grupa AA Nadzieja działa w Pieckach już od 15 lat. W sobotę 11 lutego 2012r. odbył się uroczysty mityng, zapoczątkowany Mszą świętą w intencji wszystkich, którzy znaleźli sens trzeźwienia. Dalsza część uroczystości odbyła się w hali sportowej Gimnazjum w Pieckach, brało w niej udział ok. 300 osób z województwa warmińsko-mazurskiego. Dla wielu był to czas szczególny bowiem uczestnicy dzielili się wrażeniami, mówili o swoich odczuciach, o tym jak wyglądało ich życie przed rozpoczęciem trzeźwienia i jak wygląda w chwili obecnej. Spotkanie miało charakter refleksyjny, skłoniło do przemyśleń - zwłaszcza nowych uczestników, którzy dopiero zaczynają  życie w trzeźwości. Mityng otwarty miał również na celu wzmocnić w uczestnikach poczucie wspólnoty. W spotkaniu gościli m. in. Pani Wójt Agnieszka Kurczewska, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach P. Jolanta Kowalczyk, Ksiądz Parafii z Piecek i pracownicy socjalni.
zaproszenie dobre-page-001
ZAPROSZENIE na spektakl teatralny pt. LIST JOLI"
P4233564 P4233565 P4233566 P4233569
18.05.2012 r.
                                                
Spektakl przeciw przemocy w Gminie Piecki

8 maja 2012r. w Sali teatralnej w Domu Kultury w Pieckach odbył się spektakl teatralny pt. "List Joli" poświęcony problematyce przemocy w rodzinie, został on zaprezentowany przez młodych mieszkańców Gminy Piecki do którego  przygotowywali się w ramach warsztatów prowadzonych przez instruktora teatralnego.
Działanie jest współfinansowane ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu osłonowego "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie".
Uczestnikami spotkania byli nauczyciele, pedagodzy, pracownicy socjalni, przedstawiciele Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pracownicy samorządowi, członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz mieszkańcy gminy Piecki. Planowane jest przedstawianie spektaklu w szkołach gminnych i na wywiadówkach profilaktycznych dla rodziców. Komentarz edukacyjno-informacyjny przedstawi pedagog-specjalista ds. przemocy w rodzinie.

Marta Deptuła
DSC04824 DSC04826 DSC04828
DSC04831 DSC04838 DSC04839
6.07.2012 r.

W dniu 6 lipca 2012r. w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Pieckach odbyło się szkolenie dotyczące przemocy w rodzinie pod hasłem: "Partnerstwo w systemie pomocy i interwencji w rodzinie". Uczestnikami szkolenia były osoby pracujące w lokalnym systemie pomocy i interwencji w rodzinie. Celem szkolenia było wypracowanie modelu dobrej współpracy między instytucjami pracującymi w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie podejmowanej  w celu skutecznego reagowania na sygnały  i informacje dotyczące zjawiska przemocy.  
Działanie realizowane było zgodnie z założeniami "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przemocy w rodzinie na 2012r. finansowane ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012r.
Zakres szkolenia obejmował następującą tematykę:
"   kiedy i jak pomagać, kiedy i jak interweniować,
"partnerstwo w sferze działalności publicznej, czyli nowe wyzwania dla służb pomocy rodzinie,
"budowa partnerskiego modelu współdziałania, czyli jak należy, a jak nie należy budować model współpracy - tezy i antytezy,
"zintegrowany, czyli zdezintegrowany system pomocy rodzinie i pieczy zastępczej - spojrzenie i perspektywy dekady
"interdyscyplinarny model przeciwdziałania przemocy w rodzinie - nowe zadania i nowe wyzwania,
"pomoc rodzinie i wsparcie pieczy zastępczej - nowe zadania i nowe wyzwania.
Szkolenie prowadził Pana Mirosław Kaczmarek - pedagog, wieloletni współpracownik Rzecznika Praw Dziecka, członek Rady Pomocy Społecznej przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, realizator szkoleń dla samorządowców i organizacji pozarządowych dotyczących zintegrowanego systemu pomocy rodzinie, autor materiałów szkoleniowych dla instytucji i osób pracujących z dzieckiem i rodziną, artykułów o czasopismach takich jak: "Remedium", "Problemy opiekuńcze", oraz książki pt. "Pomoc i interwencja      w rodzinie, czyli co każdy pracujący z dzieckiem i rodziną wiedzieć powinien".  Szkolenie rozpoczęła Pani Teresa Nowacka-Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach witając wszystkich uczestników i przybyłych gości, a następnie głos zabrała Pani Agnieszka Kurczewska Wójt Gminy Piecki mówiąc o potrzebie sprawnego reagowania i postępowania w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu. W szkoleniu udział wzięło około 30 osób m. in. dyrektorzy i pedagodzy szkół z terenu gminy Piecki oraz przedstawiciele policji, służby zdrowia, pracownicy socjalni GOPS w Pieckach, członkowie Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego przez Wójta Gminy Piecki Zarządzeniem Nr 25/2012 z dnia 15 marca 2012r. do przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy.


Marta Deptuła
P6020334 P6020336 P6020339 P6020345 P6020347
P6020366 P6020367 P6020369 P6020370 P6020375
P6020380 P6020416 P6020432
19.07.2012 r.

                                           
Działania profilaktyczne w sołectwach Gminy Piecki

W Gminie Piecki w Sołectwach: Dobry Lasek, Krutyński Piecek, Ganty, Dłużec, Piecki, Babięta, Lipowo, Zyzdrojowy Piecek i Szklarnia odbyły się przedsięwzięcia profilaktyczne w formie obchodów Dnia Dziecka, pikników rodzinnych i spotkań integracyjnych mieszkańców poszczególnych sołectw. Działania realizowane były zgodnie z założeniami "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przemocy w rodzinie na 2012r." finansowane ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012r. Głównymi organizatorami tych działań byli sołtysi wsi, którym w przygotowaniu pomagali mieszkańcy poszczególnych sołectw. Celem działań było prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii; upowszechnianie alternatywnych form spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży wspólnie z rodzicami. Spotkania urozmaicały różnego rodzaju konkurencje sportowe (wyścigi w workach, gry w kręgle, przeciąganie liny) gry i zabawy prowadzone przez organizatorów działań. W ramach realizacji programu uczestnicy - głównie dzieci i młodzież brali udział w pogadankach na temat profilaktyki uzależnień i przemocy. Realizacja przedsięwzięć profilaktycznych przyczyniła się do osiągnięcia zakładanych wcześniej celów tj.:
"integracja dzieci i młodzieży w sołectwach Gminy Piecki,
"aktywizacja do spędzania wolnego czasu dzieci wspólnie z rodzicami,
"kształtowanie szacunku wobec dzieci i młodzieży z różnych środowisk rodzinnych,
"uświadomienie mieszkańcom czym jest uzależnienie i przemoc, jak im zapobiegać i przeciwdziałać. 

Marta Deptuła
TB -1a TB -1b TB -1c
TB -1d BT -1 BT -2
23.07.2012 r.

W dniach 11-20 lipca 2012 r. 18-osobowa grupa dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, z terenu gminy Piecki, wzięła udział  w kolonii letniej w Białce Tatrzańskiej.
Podczas pobytu uczestnicy mieli okazję nawiązać nowe relacje ze swoimi rówieśnikami z Mrągowa i innych miejscowości. Kolonię zorganizowało Kuratorium Oświaty z Olsztyna a wykonawcą była Agencja Turystyczna "Ola" z Siemianowic Śląskich.
Uczestnicy kolonii wytypowani zostali przez pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach
.
IMG_1404 IMG_1411 IMG_1418 IMG_1427 IMG_1434
IMG_1436 IMG_1448 P7030135 P7030148 P7030167
P7030172
Plenerowe spotkanie rodzin zastępczych w Ranczo " Appaloosa"


      W sobotę 21 lipca b.r. dzieci z zawodowych rodzin zastępczych ( z Marcinkowa, Wierzbowa, Brejdyn i Piecek) pod opieką swoich opiekunów uczestniczyły w spotkaniu plenerowym zorganizowanym w Brejdynach przez Państwo Małgorzatę i Arkadiusza Brunow. Główną atrakcją tej imprezy, która wywołała wiele emocji nie tylko u dzieci, ale również u dorosłych, była możliwość skorzystania z jazdy konnej.
Dzięki zaangażowaniu wielu osób, dzieci uczestniczyły w różnych konkursach i zabawach integracyjnych.
Nie zabrakło również słodkiego poczęstunku i ogniska z pieczonymi kiełbaskami.
Spotkanie, w którym wzięło udział oko ło 40 osób,  było jednym z cyklu spotkań, które odbyło się  w ramach Grupy Wsparcia Rodzin Zastępczych.
Wśród zaproszonych gości był  Starosta Powiatu Mrągowskiego Bogdan Kurta, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Jolanta Kowalczyk oraz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach Teresa Nowacka. Uczestnicy spotkania bardzo dziękują organizatorom spotkania Państwu Małgorzacie i Arkadiuszowi Brunow,  wszystkim którzy zaangażowali się w przygotowanie tej imprezy , oraz sponsorowi Panu Mariuszowi Baczewskiemu NTM 2009 spółka z o. o.Rancho "Appaloosa" , w którym prowadzone są również zajęcia z hipoterapii, to wspaniale miejsce do spotkań i relaksu.
                                                                  W Pieckach powstaje Środowiskowy Dom Samopomocy

  
  Już w styczniu 2013 r. w Pieckach  rozpocznie działalność Środowiskowy Dom Samopomocy. Do zadań tego typu placówki należy budowanie sieci oparcia społecznego, przygotowanie do życia w społeczeństwie i funkcjonowania w środowisku. Zakres i zasady funkcjonowania ŚDS określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Zgodnie z w/w rozporządzeniem, usługi tego typu placówki obejmują w szczególności;
˘trening funkcjonowania w codziennym życiu ( pracownie zajęć)
˘trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów
˘trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym rozwijania zainteresowań
˘poradnictwo psychologiczne
˘pomoc w załatwianiu spraw urzędowych
˘pomoc w dostępie do podstawowych świadczeń zdrowotnych
˘niezbędną opiekę
˘terapię ruchową, w tym zajęcia sportowe, turystykę i rekreację
        Dom umożliwia również uczestnikom skierowanym na pobyt dzienny spożywanie gorącego posiłku , przyznanego w ramach zadania własnego gminy lub w ramach treningu kulinarnego.
        Osoby i rodziny zainteresowane korzystaniem z usług ŚDS prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pieckach i  skierowanie (do pracowników socjalnych) wniosków o skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy.          

Kierownik GOPS w Pieckach                                                                                                        
Teresa Nowacka
Zaproszenie na seminarium
02.12.2012 r.
Zaproszenie na seminarium ,, Dlaczego warto zadbać o rozwój malego dziecka i jak to robić"
Obraz 002a Obraz 037a Obraz 050a Obraz 061a Obraz 069a
Obraz 077a Obraz 080a PB209407a PB209410a

"Dlaczego warto zadbać o rozwój małego dziecka i jak to robić?"


Pod takim hasłem w dniu 11 grudnia 2012 r. godz. 12 30 w sali  kinowej Gminnego Ośrodka
Kultury Sportu i Rekreacji ,, Pegaz" w Pieckach odbyło się seminarium pod hasłem "Dlaczego warto zadbać o rozwój małego dziecka i jak to robić?"  Organizatorem seminarium był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach i GOKSiR ,, Pegaz".  Spotkanie, rozpoczęły   dzieci z Przedszkola Samorządowego w Pieckach, które wprowadziły nas w nastrój zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Znakomicie  przygotowana ponad 40 - osobowa grupa dzieci przedstawiła  ,, Jasełka Bożenarodzeniowe".
W drugiej części spotkania odbyło się seminarium, które poprowadziła Pani Magda Korsak z Fundacji Komeńskiego na temat standardów jakości opieki nad małym dziećmi, zasad tworzenia i finansowania Grup Zabawowych oraz  innych form opieki, a także potrzeb zdrowotnych, żywieniowych i edukacyjnych małych dzieci. W czasie przerwy, w Bibliotece GOKSiR można było zapoznać się z wystawą skierowaną do rodziców na temat rozwoju i wychowaniu małego dziecka, oraz  książek przeznaczonych dla małych dzieci.
Seminarium, w którym udział wzięli rodzice, przedstawiciele samorządu lokalnego,  dyrektorzy szkół, pracownicy socjalni GOPS w Pieckach i wiele innych osób,  zorganizowane zostało   w ramach porozumienia  zawartego we wrześniu 2012 r. pomiędzy Wójtem Gminy Piecki Panią Agnieszką Kurczewską, a Fundacją Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego w Warszawie. Celem porozumienia była realizacja wspólnych działań w ramach projektu pt. "Od serca dla dziecka II", zakładającego stworzenie warunków do lepszego rozwoju dzieciom z rodzin w tym zagrożonych wykluczeniem  społecznym mieszkających na terenach wiejskich , oraz zapewnienie właściwego żywienia dzieciom z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkających na terenach wiejskich. Dzięki Fundacji Komeńskiego oraz wsparciu finansowemu partnera projektu, którym była Nutricia Polska Sp. z o. o, 2 osoby z terenu Gminy Piecki wzięły udział w zorganizowanym w Warszawie 3- dniowym szkoleniu animatorów Grup Zabawowych, którego efektem jest powstanie na terenie naszej gminy 2 Grup Zabawowych. Założeniem takiej formy środowiskowego wsparcia małych dzieci ( szczególnie w małych miejscowościach gdzie nie ma żłobków), jest aktywizacja rodziców i podnoszenie ich kompetencji opiekuńczo -wychowawczych, oraz umożliwienie małym dzieciom wspólnego spędzania czasu. Fundacja przekazała na rzecz  powstałych w Pieckach i w Starych Kiełbonkach Grup Zabawowych, 2 zestawy zabawek ( chusty animacyjne, tunele, klocki, piłki itp.) oraz mleko do wykorzystania podczas spotkań z małymi dziećmi. Ponieważ powstanie Grup Zabawowych spotkało się z zainteresowaniem i uznaniem zarówno rodziców jak i przedstawicieli samorządu lokalnego, w 2013 r. przewiduje się kontynuację tego projektu. 
Lokalnym koordynatorem projektu jest Pani Teresa Nowacka, Kierownik GOPS w Pieckach.
Zaproszenie
18.12.2012 r.
KAPITAL_LUDZKI
logo_ueefs_lewastrona1
Projekt systemowy
współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
"Ograniczenie bezrobocia i sfery wykluczenia społecznego w gminie Piecki"         
       
Więcej informacji możecie Państwo znaleźć
w zakładce
-Projekt systemowy-
18.12.2012 r.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach jest uczestnikiem Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).
Portal Funduszy Europejskich
Bezpłatne poradnictwo prawne dla mieszkańców gminy Piecki
Sprawozdanie z działalności GOPS w Pieckach za 2015 rok.
Sprawozdanie z działalności GOPS w Pieckach za 2014 rok.
Sprawozdanie z działalności GOPS w Pieckach za 2013 rok.
Sprawozdanie z działalności GOPS w Pieckach za 2012 rok.
Sprawozdanie z działalności GOPS w Pieckach za 2011 rok.
Sprawozdanie z działalności GOPS w Pieckach za 2010 rok.
          Sprawozdanie z  
      działalności GOPS w
      Pieckach za 2009 rok
    
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach zaprasza do korzystania z darmowego internetu poprzez infomat zainstalowany w tutejszym ośrodku  który został sfinansowany z projektu  "Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu i sieci PIAP-ów w Województwie Warmińsko - Mazurskim".  W okolicach lokalizacji infomatów istnieje również możliwość skorzystania z bezprzewodowego dostępu do internetu, tzw. wi-fi.
Z internetu można korzystać od poniedziałku do piątku w godzinach 715 - 1515
Witamy na stronie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pieckach
Back
Next
Organizacje pozarządowe funkcjonujące na terenie województwa warmińsko - mazurskiego świadczące usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie
AKTUALNOŚCI 2012