Witamy na stronie
Gminnego O¶rodka Pomocy Społecznej
w Pieckach
Back
Next
STRONA GŁÓWNA-->
DODATEK DO ¬RÓDŁA CIEPŁA
Dodatek Źródła Ciepła

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach , informuje z dniem 16 września 2022 r. weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:
3000 zł- w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy z wyłączeniem drewna kawałkowego;
1000 zł- w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza , ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
500 zł- w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG
Ważne: za gaz skroplony LPG rozumie się mieszaninę gazów: propanu i butanu. Możliwość uzyskania dodatku dla gazu skroplonego obejmuje wyłącznie gaz ze zbiornika gazu skroplonego LPG używanego dla celów grzewczych w kotle gazowym zasilanym tym gazem. Dodatkiem nie są objęte w szczególności: gaz ziemny dystrybuowany siecią gazową ( tzw. gaz sieciowy) oraz gaz LPG z tzw. butli gazowej.
2000 zł - w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy zasilany olejem opałowym
Pamiętaj
Wszystkie źródła ciepła powinny być zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu - w przypadku, gdy główne źródła ogrzewania zgłoszone lub wpisane są po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27 ust 1.
Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się do dnia 30 listopada 2022 r.
Wnioski złożone po dniu 30 listopada 2022 r. Ośrodek pozostawi bez rozpatrzenia.

Jak złożyć wniosek o dodatek dla gospodarstw domowych?

Wnioski można składać:
elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP - za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.
tradycyjnie (papierowo) - w siedzibie budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach, ul. Zwycięstwa 35/2 w pokoju nr 14  i 20

Jak wysłać wniosek drogą elektroniczną?

Wypełnij odręcznie dokładnie wniosek wraz załącznikami i podpisz.
Zeskanuj kompletnie wypełniony wniosek (najlepiej do pliku w formacie .pdf).
Wniosek powinien być zeskanowny do jednego pliku.
Jeśli wypełniasz w edytorze tekstu (jako plik .docx) to zapisz go w formacie .pdf
Podpisz wniosek bezpłatnym profilem zaufanym (funkcjonalność dostępna na stronie https://obywatel.gov.pl/) lub podpisem zaufanym/ kwalifikowanym (za pomocą oprogramowania udostępnionego, przez dostawcę podpisu).
Wniosek podpisuje elektronicznie osoba, która wskazana jest we wniosku jako wnioskodawca.

Ważne!!
Jeśli wniosek zeskanowany jest do kilku plików to każdy z tych plików powinien być podpisany elektronicznie.
Zaloguj się do portalu ePUAP, następnie wybierz z katalogu spraw na ePUAP Pismo ogólne do podmiotu publicznego (serwis zewnętrzny). Do tworzonej korespondencji dodaj zeskanowany i podpisany elektronicznie wniosek jako załącznik.
Adres skrzynki ePUAP GOPS Piecki: /gopspiecki/SkrytkaESP

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 89 742 22 78 lub bezpo¶rednio w siedzibie GOPS od pracownika Pani Patrycji Mateusiak - pokój nr. 2 (parter)
WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z
TYTUŁU WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA
KLAUZULA RODO - ¬RÓDŁA CIEPŁA
INFORMACJE UZUPEŁNIAJˇCE - ¬RÓDŁA CIEPŁA