ŚWIADCZENIA RODZINNE
-ZASIŁEK RODZINNY-
STRONA GŁÓWNA-->
Witamy na stronie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pieckach
Back
Next
Świadczenia Rodzinne - nowy okres zasiłkowy 2022/2023

Wnioski na świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2022/2023 można pobrać:
- w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieckach, pokój nr 14

Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych  zasadach będzie można składać online od 1 lipca (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS), a od 1 sierpnia drogą tradycyjną w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach
- pokój nr 14 w godzinach od 7.15 do 15.00

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje rodzicom, opiekunowi prawnemu dziecka lub opiekunowi faktycznemu dziecka a także osobie uczącej się, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty
674 zł lub 764 zł, jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności.

W przypadku gdy dochód rodziny przekracza kryterium dochodowe
  pomnożone przez liczbę członków danej rodziny o kwotę nie wyższą niż łączna kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługujących danej rodzinie w okresie zasiłkowym, na który jest ustalane prawo do tych świadczeń, zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny. W przypadku gdy wysokość zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługująca danej rodzinie, jest niższa niż 20,00 zł, świadczenia te nie przysługują.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
przysługuje, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza  kwoty 1922 zł.
Świadczenie rodzicielskie, świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny oraz  świadczenie "Za Życiem" nie jest uzależnione od kryterium dochodowego.

W okresie zasiłkowym 2022/2023 należy wykazać dochody za rok 2021.
Jeżeli w roku 2021 lub 2022 nastąpiła zmiana sytuacji dochodowej tj. utrata lub uzyskanie dochodu zgodnie z art. 3 pkt. 23 i 24 ustawy o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.) należy przedstawić dokument potwierdzający tą zmianę, np. umowa o pracę, świadectwo pracy, zaświadczenie o dochodzie uzyskanym itp.
Do prawidłowo wypełnionego wniosku o zasiłek rodzinny na okres zasiłkowy 2022/2023  należy dołączyć:
1/ wyrok sądu o rozwodzie lub separacji, wyrok o alimentach, orzeczenie o niepełnosprawności, itp.
2/ oświadczenia o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu  w 2021 r. ZSR-05, ZFA-03)
(należy dołączyć: oświadczenie lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w  ha przeliczeniowych ogólnej powierzchni w 2021 r., zaświadczenie od komornika sądowego o egzekucji alimentów w 2021 r.)          

Uzyskaniem dochodu jest:

a) zakończenie urlopu wychowawczego
b) uzyskanie zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych
c) uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
d) uzyskanie zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego,
e) rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowienie jej wykonywania po okresie zawieszenia, 
f) uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
g) uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,
h) uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
i) uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym.

Złożenie wniosku   w Ośrodku pozwoli na jego sprawdzenie i skróci czas rozpatrywania sprawy.
Należy pamiętać, że w toku postępowania administracyjnego,  Dział Świadczeń Rodzinnych może wymagać dostarczenia także innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy.
Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku przysługuje:
1) rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
2) opiekunowi faktycznemu dziecka (osoba faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka);
3) osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony).
Zasiłek rodzinny przysługuje osobom wymienionym w punktach 1 i 2, do ukończenia przez dziecko:
- 18 roku życia lub
- nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo
- 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
Osobie wymienionej w punkcie 3, zasiłek przysługuje pod warunkiem kontynuowania nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:
1) dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;
2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
3) osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
4) pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;
5) osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że:
a) rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
b) ojciec dziecka jest nieznany,
c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
d) sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
e) dziecko zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach;
6) członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Kwoty świadczeń opiekuńczych:

- zasiłek pielęgnacyjny - 215,84 zł
- świadczenie pielęgnacyjne - 2119,00 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy - 620 zł

Pozostałe świadczenia rodzinne

- zasiłek rodzinny na dziecko do ukończenia 5. roku życia - 95 zł,
- zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia - 124 zł,
- zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia - 135 zł,
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka - 1 000 zł,
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 400 zł,
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka - 193 zł nie więcej niż 386 zł/273 zł (w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności) nie więcej niż 546 zł (w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności),
dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 95 zł,
dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:
- do 5. roku życia - 90 zł,
- powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia - 110 zł,
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - 100 zł,
dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:
- na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła - 113 zł,
- na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła - 69 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 1 000 zł,
- świadczenie rodzicielskie - 1 000 zł
PLIKI DO POBRANIA
_______________________

WNIOSEK
O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO
ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO
_______________________

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY
O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY
_______________________

OŚWIADCZENIE - KOORDYNACJA
_______________________

OŚWIADCZENIE ZŁOZONE NA WNIOSEK STRONY
_______________________

FORMULARZ " POUCZENIE DOT. INFORMOWANIA O ZMIANACH W SYTUACJI RODZINY MAJĄCYCH WPŁYW NA PRAWO DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH"
________________________

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
________________________