STYCZEŃ

Trwa proces rekrutacji uczestników do projektu systemowego realizowanego w 2014 r. w który szczególnie zaangażowani są pracownicy socjalni OPS (rekrutacja obejmować będzie 24 osoby w tym 12 os. w wieku 30-50lat i 12 os. w wieku 40-64lata). 
W wyniku powstałych oszczędności trwa dopracowywanie zadań, które będą realizowane w 2014r.
GOPS w Pieckach zadeklarował realizację projektu systemowego w latach 2013-2014r. Łączna alokacja przyznana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (Priorytet VII, Promocja Integracji Społecznej w ramach POKL) na 2014r. wynosi 249.808,00 zł.
Wkład własny wymagany jest na poziomie 10,5% od kosztów ogółem projektu. Liczba uczestników instytucji pomocy społecznej objętych kontraktami socjalnymi w ramach realizacji projektu to 24 osoby w 2014r.  
KAPITAL_LUDZKI
logo_ueefs_lewastrona1
Projekt systemowy
współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
"Ograniczenie bezrobocia i sfery wykluczenia społecznego w gminie Piecki"         
       
Więcej informacji możecie Państwo znaleźć
w zakładce
-Projekt systemowy-
MARZEC

Cel główny projektu to podniesienie aktywności społeczno-zawodowej mieszkańców gminy Piecki zagrożonych wykluczeniem społecznym. Działania zaplanowane w ramach aktywnej integracji w 2014r.:
1.Trening interpersonalny 20h
2.Kurs z zakresu udzielania pierwszej pomocy  20h
3.Kurs z zakresu samoobrony 15h
4.Trening kompetencji wychowawczych i pedagogicznych 20h
5.Warsztaty aktywizacji zawodowej 30h
6.Indywidualne doradztwo zawodowe 2h dla os.
7.Kursy zawodowe
"opiekun osób starszych,
"kucharz,
"sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej,
"prawo jazdy kat. B.
W miesiącu marzec wyłoniono przez zapytania ofertowe Wykonawców na:
1)Realizację usługi - dostawa materiałów biurowych, papierniczych i eksploatacyjnych
2)Specjalistę ds. zamówień publicznych
na rzecz realizacji projektu systemowego p.n. "Ograniczenie bezrobocia i sfery wykluczenia społecznego w gminie Piecki" Trwają przygotowania do przeprowadzenia procedury przetargu nieograniczonego na kursy, szkolenia w ramach aktywnej integracji. (przygotowanie Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i załączników zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych).

Sporządził:
Koordynator projektu systemowego
Marta Deptuła
KWIECIEŃ

W kwietniu br. zorganizowano w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieckach spotkanie organizacyjno-informacyjne dla uczestników projektu systemowego p.n. "Ograniczenie bezrobocia i sfery wykluczenia społecznego w gminie Piecki". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Priorytetu VII, Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Spotkanie było poświęcone przede wszystkim na uzupełnienie przez uczestników niezbędnej dokumentacji projektowej, zapoznanie z proponowanym rodzajem wsparcie oraz terminami ich realizacji.

Sporządził:
Koordynator projektu systemowego
Marta Deptuła
Obraz 004 Obraz 005 Obraz 006 Obraz 007 Obraz 008 Obraz 010
Obraz 011 Obraz 012
KWIECIEŃ, MAJ

Przeprowadzono przetarg nieograniczony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907) na realizację kursów/treningów/warsztatów przewidzianych w projekcie (przygotowanie niezbędnej dokumentacji - Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i załączników, ogłoszenie przetargu w BZP, wyłonienie wykonawcy który spełniał wszystkie określone warunki oraz przedstawił najkorzystniejszą ofertę) z zakresu:-
- "trening interpersonalny w wymiarze 40h łącznie dla dwóch grup,
- "pierwsza pomoc przedmedyczna w wymiarze 40h łącznie dla dwóch grup,
- "kurs z zakresu samoobrony dla dziesięciu osób w wymiarze 15h,
- "trening kompetencji wychowawczych i pedagogicznych dla 12 osób w wymiarze 20h.
- "warsztaty aktywizacji zawodowej łącznie 60 godz. dla dwóch grup,
- "indywidualne doradztwo zawodowe po 2h dla każdej osoby.
Wyłoniono poprzez zapytanie ofertowe wykonawcę na realizację cateringu dla uczestników projektu w ramach zajęć.
CZERWIEC, LIPIEC

Zakończono realizację treningu interpersonalnego w wymiarze 40h łącznie, dla dwóch grup po dwanaście osób. Trening pozwolił na analizę własnego potencjału, wzmocnił motywację do działania uczestników, rozwinął takie umiejętności jak swobodne komunikowanie się czy asertywność w zachowaniu.
IMG_0371 IMG_0372 IMG_0373 IMG_0374 IMG_0376
Zrealizowano zajęcia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla dwóch grup po 12 os w wymiarze 40h łącznie. Program kursu obejmował zajęcia teoretyczne oraz praktyczne mające na celu podniesienie umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
DSCF0175 DSCF0189 DSCF0191 DSCF0192 DSCF0194
DSCF0196 DSCF0197 DSCF0201 DSCF0202 DSCF0205
IMG_0386
Przeprowadzono kurs z zakresu samoobrony dla dziesięciu osób w wymiarze 15h. Celem kursu było nabycie przez uczestników umiejętności i wiedzy w zakresie skutecznej samoobrony w sytuacjach zagrożenia, oraz wzmocnienie poczucia własnej wartości i pewności siebie. Uczestnicy zdobyli praktyczne umiejętności obrony przed atakiem innej osoby.
IMG_0505 IMG_0470 IMG_0471 IMG_0475 IMG_0476
IMG_0477 IMG_0480 IMG_0484 IMG_0505 IMG_0508
IMG_0509
Zrealizowano trening kompetencji wychowawczych i pedagogicznych dla 12 osób w wymiarze 20h. Tematyką kursu była komunikacja w relacji rodzic-dziecko, nawiązanie efektywnej współpracy z dzieckiem, umiejętność modyfikowania niepożądanych zachowań dziecka bez stosowania jakichkolwiek form przemocy.
IMG_0524 IMG_0525 IMG_0526 IMG_0527 IMG_0528 IMG_0529
Przeprowadzono warsztaty aktywizacji zawodowej dla 2 gr. po 12 os. łącznie 60 godz. oraz indywidualne doradztwo zawodowe. Warsztaty umożliwiły podniesienie preferencji zawodowych i społecznych uczestników projektu, wskazały jakie są aktywne formy poszukiwania pracy. 
Obecnie trwają przygotowania do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na realizacje kursów zawodowych zgodnie z wcześniejszymi założeniami projektowymi.

Koordynator projektu:
Marta Deptuła
WYSIWYG Web Builder
Realizacja kurów zawodowych dla uczestników projektu systemowego w 2014r.

W okresie od września do grudnia 2014r. zrealizowano kursy zawodowe dla 22 uczestników projektu systemowego pn. "Ograniczenie bezrobocia i sfery wykluczenia społecznego  w gminie Piecki" .

I kurs
- opiekun osób starszych dla 5 uczestników projektu systemowego w wymiarze 240h/os w tym 100h zajęć praktycznych w DPS w Mrągowie i EDO ARKA w Mikołajkach Celem kursu było przygotowanie uczestników projektu do pracy w charakterze opiekuna osób starszych z umiejętnością wykonywania podstawowych czynności rehabilitacyjnych, gimnastyki i masażu. Uczestnicy poznali podstawowe zasady racjonalnego żywienia osób starszych.

II kurs
- sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej dla 5 uczestników projektu w wymiarze 128h zajęć/os, w tym 28h zajęć przy kasie fiskalnej. Celem kursu było teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do pracy na stanowisku sprzedawcy. Przedmiot kursu obejmował obsługę kasy fiskalnej, nowoczesne techniki sprzedaży, zajęcia symulacyjne, promocję  i reklamę w handlu.

III kurs
- kucharz w wymiarze 220h w tym 150h zajęć praktycznych w hotelu "Mercure" w Mrągowie. Celem kursu było przygotowanie uczestników projektu systemowego do pracy w kuchni na stanowisku pomocnika kucharza. Tematyka kursu obejmowała technikę sporządzania dań podstawowych, poznanie maszyn i urządzeń stosowanych na stanowisku kucharza, planowanie produkcji oraz warsztaty symulacyjne.

IV kurs
- prawo jazdy kat B dla 7 uczestników projektu w wymiarze 70h/ os w tym 40h zajęć praktycznych jazdy samochodem. Kurs obejmował przepisy prawa ruchu drogowego i praktyczną naukę jazdy. Dwoje uczestników projektu systemowego zdało kurs prawo jazy za pierwszym razem.

V kurs - bukieciarz/ florysta dla 5 uczestników projektu w wymiarze 40h/os. Tematyka kursu obejmowała teorię florystyki, teorię przygotowania kwiatów i zieleni ciętej (w tym florystykę ślubną, pogrzebową i okolicznościową)
 
IMG_0692 IMG_0694 IMG_0695 IMG_0696 IMG_0698 IMG_0721
IMG_0722 IMG_0726 IMG_0740 IMG_0743 IMG_0751 IMG_0752
IMG_0755
VI kurs - stylista urody dla 5 uczestników projektu systemowego w wymiarze 40h/os. Kurs składał się z 5 modułów - warsztatu analizy kolorystycznej, warsztatu odnajdywania własnego stylu, warsztatu zrównoważonej dietetyki, warsztatu makijażu i warsztatu naturalnej pielęgnacji ciała. Odbycie w/w kursów zapewniło uczestnikom nabycie kwalifikacji zawodowych tym samym podniosło poziom aktywności zawodowej mieszkańców gminy Piecki. Wszystkie kursy prowadzone były z uwzględnieniem zasady równych praw zarówno kobiet jak i mężczyzn.
IMG_0771 IMG_0773 IMG_0775 IMG_0776 IMG_0778
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Konferencja podsumowująca projekt systemowy pn. "Ograniczenie bezrobocia i sfery wykluczenia społecznego w gminie Piecki" współfinansowanego przez unię europejską ze środków europejskiego funduszu społecznego realizowany w latach 2008-2014.

W grudniu 2014r. odbyła się konferencja, której celem było podsumowanie projektu systemowego realizowanego w latach 2008-2014 w gminie Piecki. W konferencji udział wzięli uczestnicy projektu wraz z rodzinami, przedstawiciele władz lokalnych, trenerzy prowadzący zajęcia, pracownicy GOPS i inni zaproszeni goście. Podczas spotkania przedstawiono przebieg realizacji projektu (od 2008-2014r.) w tym osiągnięte efekty i rezultaty. Pani Kierownik GOPS Teresa Nowacka zaprezentowała formy aktywizacji społecznej i zawodowej jakie były realizowane w projekcie systemowym.
Pani Dyrektor Centrum Edukacji Zakładu Doskonalenia Zawodowego Anna Wierzchowska  omówiła współpracę przy realizacji szkoleń/warsztatów i kursów zawodowych. Pani Aleksandra Żabińska - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pieckach zaprezentowała współpracę między instytucjami (GOPS - GOKSiR) przy realizacji staży zawodowych.
Uczestnicy projektu podzielili się swoimi doświadczeniami zdobytymi podczas realizacji projektu. Na zakończenie uroczyście wręczono certyfikaty potwierdzające udział     w projekcie.


Koordynator projektu - Marta Deptuła
IMG_0801 IMG_0807 IMG_0810 IMG_0812 IMG_0820
IMG_0831 IMG_0844 IMG_0861
Witamy na stronie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pieckach
Back
Next
AKTUALNOŚCI Z PROJEKU SYSTEMOWEGO "OGRANICZENIE BEZROBOCIA
I SFERY WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO W GMINIE PIECKI - ROK 2014"
STRONA GŁÓWNA PROJEKTU-->