---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MARZEC 2013r.


- Celem główny projektu jest podniesienie poziomu aktywności społeczno - zawodowej 48 mieszkańców gminy Piecki, w wieku aktywności zawodowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym do końca grudnia 2014 r. poprzez zastosowanie instrumentów aktywnej integracji.
Działania zaplanowane w ramach Aktywnej Integracji (dla osiągnięcia celu głównego) to:
1. Trening interpersonalny
2. Kurs z zakresu udzielania pierwszej pomocy
3. Kurs z zakresu samoobrony,
4. Trening kompetencji wychowawczych i pedagogicznych,
5. Indywidualne doradztwo zawodowe
6. Warsztaty aktywizacji zawodowej
7. Staż zawodowy dla 5 osób w wieku 15 - 30 lat
8. Kursy zawodowe (opiekun osoby starszej, sprzedawca, kucharz) łącznie dla 30 osób

- Wniosek o dofinansowanie projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1 pn. "Ograniczenie bezrobocia i sfery wykluczenia społecznego w gminie Piecki" spełnił kryteria formalne i został przekazany do oceny merytorycznej. Tym samym wniosek o dofinansowanie projektu systemowego GOPS w Pieckach został zarejestrowany w Krajowym Systemie Informatycznym SIMIK 2007-2013 pod numerem POKL.07.01.01-28-040/13

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STYCZEŃ 2013r.


- Trwa rekrutacja 1 grupy uczestników do projektu systemowego realizowanego  w 2013 r. (24 osoby, w tym: 12 osób w wieku 15-30 lat oraz kolejne 12 osób w wieku 30-50 lat)

- Trwa dopracowywanie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu systemowego na lata 2013-2014.

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach zadeklarował realizację projektu systemowego w latach 2013-2014.
Łączna alokacja przyznana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (jako realizatora Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej w ramach POKL 2007-2013) na 2013r. wynosi 246.048,00 zł, a na 2014 r. 249.808,00 zł
Wkład własny wymagany jest na poziomie 10,5 % od kosztów ogółem projektu.
Liczba klientów instytucji pomocy społecznej objętych kontraktami socjalnymi w ramach realizowanych projektów to 48 osób (w każdym roku realizacji po 24 osoby).
Projekt systemowy
współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
"Ograniczenie bezrobocia i sfery wykluczenia społecznego w gminie Piecki"
KAPITAL_LUDZKI
logo_ueefs_lewastrona1
plakat 2012
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KWIECIEŃ 2013r.

W dniu 8 kwietnia 2013 r. wniosek o dofinansowanie realizacji projektu systemowego w ramach POKL pod nazwą "Ograniczenie bezrobocia i sfery wykluczenia społecznego w gminie PIecki" spełnił wszystkie wymagania określone w karcie oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu systemowego POKL . W związku z powyższym Instytucja Pośrednicząca (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie) rekomenduje wyżej wymieniony projekt do dofinansowania. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MAJ - CZERWIEC 2013r.


Trwają przygotowania do realizacji działań zaplanowanych w projekcie (w tym procedura przetargowa, zgodna z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację instrumentów aktywnej integracji)
Zorganizowano dwa spotkania informacyjno- organizacyjne z uczestnikami projektu.
Spotkania te były poświęcone przede wszystkim na uzupełnienie przez uczestników niezbędnej dokumentacji projektowej, zapoznanie z  proponowanym rodzajem wsparcia oraz terminami ich realizacji.
P4290189 P4290191
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LIPIEC 2013r.

SPOTKANIE INTEGRACYJNE UCZESTNIKÓW PROJEKTU


W dniu 15 lipca 2013r. w Piersławku odbyło się spotkanie integracyjne uczestników projektu systemowego pn. "Ograniczenie bezrobocia i sfery wykluczenia społecznego w gminie Piecki" współfinansowanego przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W spotkaniu udział wzięli uczestnicy projektu wraz z rodzinami oraz pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach.
Celem spotkania była integracja uczestników i ich rodzin a także aktywizacja   do spędzania wolnego czasu dzieci wspólnie z rodzicami.
W ramach spotkania uczestnicy wraz ze swoimi rodzinami brali udział w zajęciach i konkursach integracyjnych (wspólne śpiewnie piosenek,  gry w piłkę nożną, zabawy  z balonami, malowanie farbami). Uczestnicy projektu mieli również możliwość zwiedzenie muzeum Ernsta Wiecherta, które znajduje się na terenie leśniczówki Piersławek. Spotkanie jak się okazuje miało charakter  nie tylko integracyjny ale również edukacyjny. Zakończyło się ogniskiem z kiełbaskami.
IMG_1817 IMG_1824 IMG_1828 IMG_1832 IMG_1841
IMG_1843 IMG_1847 IMG_1855 IMG_1860 IMG_1866
IMG_1869 IMG_1874 IMG_1881
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SIERPIEŃ 2013r.


07 sierpnia 2013r. zakończył się trening interpersonalny w wymiarze 45h łącznie, dla dwóch grup  po dwanaście osób. W ramach zajęć uczestnicy projektu zdobyli wiedze nt. komunikacji interpersonalnej m. in. - jak sprawnie się porozumiewać, jakie są rodzaje komunikatorów  a także dowiedzieli się jak asertywnie odmawiać i jak porozumiewać się w sytuacjach konfliktowych.
IMG_1902 IMG_1904 IMG_1906 IMG_1911
IMG_1914 IMG_1948 IMG_1958
IMG_1808 IMG_1965 IMG_1967
IMG_1809 IMG_1894
- przeprowadzono kurs z zakresu samoobrony dla dziesięciu osób w wymiarze 15h. Celem kursu było nabycie przez uczestników  umiejętności  i wiedzy w zakresie skutecznej samoobrony w sytuacjach zagrożenia, oraz wzmocnienie poczucia własnej wartości i pewności siebie. Uczestnicy zdobyli praktyczne umiejętności obrony przed atakiem innej osoby.

- zrealizowano zajęcia z zakresu pierwszej pomocy dla dwóch grup po 12 os w wymiarze 40h łącznie. Program kursu obejmował zajęcia teoretyczne oraz praktyczne mające na celu podniesienie umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
- przeprowadzono warsztaty aktywizacji zawodowej dla 2 gr. łącznie 60 godz. oraz indywidualne doradztwo zawodowe. Uczestnicy po przeprowadzonych zajęciach otrzymali certyfikaty oraz zaświadczenia o uczestnictwie  w zajęciach.
Kierownik GOPS koordynował pracę Zespołu Zarządzającego projektem oraz pozostałym personelem projektu. Zatwierdzał wszelkie dokumenty powstałe dla potrzeb realizacji projektu. Przewodniczył spotkaniom Zespołu zarządzającego oraz spotkaniom informacyjno-organizacyjnym.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
WRZESIEŃ 2013r.


NADAL AKTYWNI PO ZAJĘCIACH.

Po konsultacji z doradcą zawodowym pięciu uczestników projektu aktywnie realizuje staże zawodowe w:
-   Nadleśnictwie Strzałowo,
-   Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie,
-   Przedszkolu Samorządowym w Pieckach
-   Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Pieckach,
-   "Rezydencji Piecki", Gastronomia B. Kołpak.
W  listopadzie i grudniu br. realizowane były  kursy zawodowe dla 18 uczestników projektu z zakresu:
1. Opiekun osób starszych w wymiarze 240h w tym 100h zajęć praktycznych.
2. Kucharz w wymiarze 220h w tym 150h zajęć praktycznych.
3. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej 128h zajęć.
4. Operator wózków jezdniowych w wymiarze 65h w tym 15h praktyki.
Realizacja kursów wynikała z zapotrzebowania na lokalnym rynku pracy. Odbycie w/w kursów zapewniło uczestnikom nabycie kwalifikacji zawodowych oraz podniosło poziom aktywności zawodowej. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LISTOPAD, GRUDZIEŃ 2013r.
P1100497 P1100498 P1100499 P1100500 P1100501 P1100502
P1100503 P1100504 P1100505 P1100506 P1100507
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GRUDZIEŃ 2013r.
Wyjazd studyjny do Przedsiębiorstwa Społecznego "Garncarska Wioska"

Jednodniowy wyjazd studyjny do Przedsiębiorstwa Społecznego "Garncarska Wioska" /k. Nidzicy miał na celu aktywizację zawodową uczestników. Wyjazd pozwolił na poznanie dobrych praktyk wykorzystania posiadanych umiejętności rękodzielniczych w strukturach podmiotu ekonomii społecznej. Podczas wizyty zaprezentowany został wykład nt. "Wykorzystywania funduszy unijnych w rozwoju lokalnym". Uczestnicy brali również udział w warsztatach rękodzieła- lepienie ręczne z gliny i malowanie bąbek.
Program wyjazdu:
1.Zwiedzanie wioski.
2.Prezentacja, wykład "Wykorzystywanie funduszy unijnych w rozwoju lokalnym" (materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika)
3.Serwis kawowy.
4.Warsztat -"Lepienie ręczne z gliny".
5.Warsztat "Malowanie bombek".
6.Obiad.
_DSC6928 _DSC6951 _DSC6954 _DSC6960 _DSC6963
_DSC6965 _DSC6966 _DSC6967 _DSC6970 _DSC6973
_DSC6987 _DSC6997
KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT 2013r.
pn. "OGRANICZENE BEZROBOCIA I SFERY WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO W GMINIE PIECKI"

13 grudnia br. po zakończeniu zaplanowanych w projekcie działań odbyła się konferencja, której celem było podsumowanie projektu systemowego. "Ograniczenie bezrobocia  i sfery wykluczenia społecznego w gminie Piecki" współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1., Poddziałania 7.1.1.,  Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. W konferencji tej wzięli udział uczestnicy projektu wraz z rodzinami, Pani Wójt Gminy Piecki - Agnieszka Kurczewska, Dyrektor Centrum Edukacji w Mrągowie - P. Anna Wierzchowska, trenerzy prowadzący zajęcia, pracownicy GOPS i inni. Podczas spotkania przedstawiono przebieg realizacji projektu w 2013r., poinformowano o:
-  zakończeniu staży zawodowych realizowanych przez 5 uczestników projektu od września  br. w Nadleśnictwie Strzałowo, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  w Mrągowie, Przedszkolu Samorządowym w Pieckach, Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Pieckach oraz "Rezydencji Piecki", Gastronomia B. Kołpak.
- zakończeniu kursów zawodowych realizowanych przez 18 uczestników projektu w zakresie: opiekun osób starszych w wymiarze 240h (w tym 100h zajęć praktycznych w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Mrągowie i Ewangelickim Domu Opieki "Arka" w Mikołajkach); kucharz w wymiarze 220h (w tym 150h zajęć praktycznych w hotelu "Mercure" w Mrągowie); sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej 128h zajęć, operator wózków jezdniowych w wymiarze 65h w tym 15h praktycznych nauki jazdy wózkiem jezdniowym.    
Program konferencji:
1.Powitanie zaproszonych gości - koordynator projektu (10 min)
2.Projekty systemowe jako formy aktywizacji społecznej i zawodowej - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach  P. Teresa Nowacka (10min)
3.Współpraca przy realizacji kursów zawodowych - Dyrektor Centrum Edukacji w Mrągowie - P. Anna Wierzchowska (10min)
4.Rozdanie certyfikatów uczestnikom projektu (15 min)
5.Doświadczenia w realizacji projektu - (uczestnicy projektu) - (15min)
6.Prezentacja działań projektu - koordynator projektu (15 min)
7.Zakończenie.                                                 
Podczas konferencji zaprezentowany został kiermasz prac rękodzielniczych wykonanych przez Klub Integracji Społecznej działający przy GOPS w Pieckach.


Sporządził:
koordynator projektu
Marta  Deptuła
GRUDZIEŃ 2013r.
DSC_0004 DSC_0017 DSC_0018 DSC_0020 DSC_0021
DSC_0035 DSC_0038 DSC_0040 DSC_0050
Witamy na stronie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pieckach
Back
Next
AKTUALNOŚCI Z PROJEKU SYSTEMOWEGO "OGRANICZENIE BEZROBOCIA
I SFERY WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO W GMINIE PIECKI - ROK 2013"
STRONA GŁÓWNA PROJEKTU-->