Projekt_2011_-_aktualnosci
Projekt_2011_-_aktualnosci
KWIECIEŃ 2012r.

Zakończono rekrutację uczestników do realizacji założeń projektu systemowego GOPS w Pieckach w 2012r.
Na wybraną grupę uczestników składa się:
-30 osób, które realizowały będą założenia Kontraktów Socjalnych (w tym 50% tej grupy stanowią osoby młode w wieku 15-24)
-10 osób, które realizowały będą Program Aktywności Lokalnej (grupę tę stanowią kobiety w wieku aktywności zawodowej 45+,zamieszkujące we wsi Piecki)
-10 osób stanowi grupę rezerwową.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MARZEC 2012r.


Wniosek o dofinansowanie projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1 pn. "Ograniczenie bezrobocia i sfery wykluczenia społecznego w gminie Piecki" spełnił kryteria formalne i zistał przekazany do oceny merytorycznej. Tym samym wniosek o dofinansowanie projektu systemowego GOPS w Pieckach został zarejestrowany w Krajowym Systemie Informatycznym SIMIK 2007-2013 pod numerem WND-POKL.07.01.01-28-038/12

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STYCZEŃ 2012r.


- Rozpoczęto prowadzenie rekrutacji uczestników do projektu systemowego realizowanego  w br.

- Trwa dopracowywanie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu systemowego w 2012r.

- Łączna alokacja przyznana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (jako realizatora Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej w ramach POKL 2007-2013) na 2012r. dla GOPS w Pieckach wynosi: 204.451,00 zł
Wkład własny wymagany jest na poziomie 10,50% od kosztów ogółem projektu.
Liczba klientów instytucji pomocy społecznej objętych kontraktami socjalnymi w ramach realizowanych projektów to 30 osób.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CZERWIEC 2012


W okresie od IV do VI 2012r. pracownicy ops zorganizowali spotkania organizacyjno-informacyjne z uczestnikami projektu systemowego, które miały na celu bieżące informowanie uczestników o stanie realizacji projektu, o rodzajach i terminach planowanego wsparcia, a także spełniły funkcję integracyjną pomiędzy pracownikami ops a uczestnikami oraz pomiędzy samymi uczestnikami.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LIPIEC 2012

W dniu 6 lipca 2012r. podpisany został Aneks Nr POKL.07.01.01-28-232/08-04  do umowy ramowej o dofinansowanie projektu systemowego p.n. "Ograniczenie bezrobocia i sfery wykluczenia społecznego gminie Piecki" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji  przez ośrodku pomocy społecznej.

Dotychczas w ramach realizacji projektu przeprowadzono następujące działania:
1.Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej
Z tej formy wsparcia skorzystało 20 osób z grupy realizującej założenia Kontraktów Socjalnych (KS) oraz 10-osobowa grupa uczestnicząca w projekcie w ramach Programu Aktywności Lokalnej (PAL)
Obie grupy realizowały kurs w wymiarze 20 godzin zegarowych. Program kursu obejmował zajęcia teoretyczne oraz praktyczne, mające na celu podniesienie umiejętności  w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
IMG_1277 IMG_1339 IMG_1341 IMG_1344 IMG_1360
IMG_1462 Obraz 371 Obraz 372 Obraz 375 IMG_1350_02
Zaswiadczenie - kurs pierwsza pomoc
Każdy z uczestników otrzymał zaświadczenie o ukończeniu kursu
2.Trwa realizacja treningu interpersonalnego.
Zajęcia w ramach treningu zostały zaplanowane dla wszystkich uczestników projektu, tj. 30 osób KS i 10 osób PAL z tym, że grupa KS została podzielona na 2 grupy po 15 osób (dla efektywniejszej realizacji zaplanowanych w ramach projektu działań).
Każda z grup realizuje program treningu w wymiarze 25 godzin zegarowych.
Celem prowadzonego treningu interpersonalnego jest m.in. integracja grup, podniesienie poczucia własnej wartości i pewności siebie poszczególnych  uczestników, a także umocnienie ich  do dalszej pracy nad poprawą swojej sytuacji życiowej, w tym społecznej i zawodowej.
Termin zakończenia treningu planowany jest na miesiąc sierpień.
IMG_1457 IMG_1461 IMG_1469 IMG_1549 IMG_1564
IMG_1565 IMG_1566 IMG_1567 IMG_1568 IMG_1569
IMG_1570 IMG_1571 IMG_1572 IMG_1574 Obraz 624
Obraz 629 Obraz 634 Obraz 635
3.Wyłoniono wykonawcę na realizację zajęć z zakresu prawa p.n. "Lekcje prawa", ustalono harmonogram realizacji tego działania, które planowane jest dla wszystkich grup uczestniczących w projekcie.
Dwie grupy (po 15 osób) w ramach KS uczestniczyły już w pierwszym spotkaniu "Lekcji prawa".
Dla grup KS zaplanowano zajęcia w wymiarze po 35 godz. na 1 grupę (łącznie 70 godzin), natomiast dla grupy PAL w wymiarze 20 godz.
Tematyka zajęć obejmować będzie m.in.: elementy prawa cywilnego, karnego, prawa pracy, tematykę dot. emerytur i rent oraz inne zgłaszane przez uczestników tematy z zakresu prawa.
Obraz 377 Obraz 640 Obraz 641 Obraz 647
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SIERPIEŃ 2012


Zakończono realizację treningu interpersonalnego oraz zajęć z zakresu prawa p.n. "Lekcje prawa"  dla wszystkich grup uczestniczących w projekcie

-Trening interpersonalny
Zaswiadczenie o ukonczeniu kursu - 1 Zaswiadczenie o ukonczeniu kursu - 2
Certyfikat
Przeprowadzono postępowanie i wyłoniono wykonawcę na realizację zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień, współuzależnień oraz przeciwdziałania przemocy domowej, zajęcia te przewidziane są dla grupy PAL.  Trwa ustalanie harmonogramu realizacji.
W dalszych terminach planowane jest wsparcie doradcy zawodowego w formie warsztatów aktywizacji zawodowej, trwają przygotowania do przeprowadzenia postępowania dla wyłonienia wykonawcy tego rodzaju działania.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Każdy z uczestników otrzymał zaświadczenie o ukończeniu kursu
oraz Certyfikat
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
WRZESIEŃ 2012

- Rozpoczęto realizację warsztatów aktywizacji zawodowej dla wszystkich uczestników projektu.

- Aktualnie prowadzone są zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień, współuzależnień oraz przeciwdziałania przemocy domowej dla grupy programu aktywności lokalnej w wymiarze 40 godz. zegarowych. Tematyka zajęć obejmuje m.in.:

- wpływ alkoholu na organizm, droga do uzależnienia, uzależnienia jako zagrożenie dla całej rodziny, współuzależnienie, cechy ofiary przemocy, cechy sprawcy przemocy oraz rodzaje przemocy itp.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PAŹDZIERNIK 2012

- Trwa realizacja warsztatów aktywizacji zawodowej dla wszystkich beneficjentów ostatecznych w wymiarze po 35 godz. na jedną grupę KS oraz 30 godz. dla grupy PAL.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LISTOPAD 2012

Trwa realizacja zajęć z zakresu podstaw przedsiębiorczości. Zajęcia realizowane są dla II grup, z czego 1 grupa składa się z 15 osób realizujących w projekcie założenia Kontraktów Socjalnych (program zajęć dla tej grupy przewidziany jest w wymiarze 70 godz. lekcyjnych) , 2 grupa natomiast składa się z 10 kobiet uczestniczących w projekcie w ramach Programu Aktywności Lokalnej (program zajęć dla tej grupy przewidziany jest w wymiarze 40 godz. lekcyjnych). Działanie to ma na celu podniesienie poziomu wiedzy z zakresu przedsiębiorczości, ekonomii społecznej, możliwości pozyskiwania środków finansowanych na rozpoczęcie działalności gospodarczej itp.
KS zaj. z zakr. przedsieb. KS zajecia zakr. przedsieb. 2 PAL zaj. z zakr. podst. przedsieb.
- W celu określenia możliwości i barier każdego uczestnika opracowane zostaną Indywidualne Plany Działania  Zawodowego pomocne  przy dokonywaniu wyborów w zakresie : kierunków dalszego kształecenia, zawodu, zmiany kwalifikacji zawodowych dlatego też  rozpoczęto już    realizację  indywidualnego  doradctwa zawodowego z którego korzystają uczestnicy projektu realizujący kontrakty socjalne (2 godz. zegarowe na 1 osobę)
warszt. akt. zawod. 2 warszt. akt. zawod. 3 warsztaty akt.zawod. dzieci uczestników projektu opieka nad dziecmi, podczas zajec
zajecia zzakresu prof. uzalezn.
Projekt systemowy
współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
"Ograniczenie bezrobocia i sfery wykluczenia społecznego w gminie Piecki"
KAPITAL_LUDZKI
logo_ueefs_lewastrona1
GRUDZIEŃ  2012r.

1.Zrealizowano program zajęć z zakresu podstaw przedsiębiorczości dla 15os.grupy KS (9Ki6M) w wymiarze 70godz. oraz dla 10 os. grupy PAL w wymiarze 40godz. Uczestnicy zdobyli wiedzę teoretyczną z  zakresu zakładania i funkcjonowania działalności gospodarczej i spółdzielni socjalnej. Program zajęć dopełniło przeprowadzenie 2-dniowej gry dydaktycznej "Magic Land". Dodatkowo w ramach tematu ekonomii społecznej, do przeprowadzenia krótkiego wykładu zaproszony został -bezkosztowo- Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej (OWIES) z Olsztyna. Przedstawicielki OWIES zaprezentowały ofertę ośrodka oraz obszary wsparcia, które pokrótce omówiły. Promowały one ekonomię społeczną, w tym także tworzenie produktów i  inicjatyw ekonomii społecznej.
2.21 grudnia br. po zakończeniu realizacji wszystkich zaplanowanych w projekcie działań, zorganizowano spotkanie podsumowujące realizacje projektu systemowego w gminie Piecki (tzw. konferencja). W konferencji tej wzięli udział uczestnicy projektu wraz z rodzinami, przedstawiciele władz lokalnych gminy Piecki, specjaliści /prowadzący zajęcia i warsztaty w projekcie, pracownicy ops i inni. Podczas spotkania przedstawiono pokrótce  przebieg realizacji projektu w 2012r., osiągnięte efekty- przełamujące stereotypy nt.  panującego przekonania, że w środowisku lokalnym nic nie zmienia się na lepsze. Uroczyście rozdano też zaświadczenia o uczestnictwie w projekcie systemowym oraz zaświadczenia o ukończeniu zajęć z zakresu podstaw przedsiębiorczości.
SAM_0777 SAM_0782 SAM_0788
SAM_0820 SAM_0827
Witamy na stronie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pieckach
Back
Next
AKTUALNOŚCI Z PROJEKU SYSTEMOWEGO "OGRANICZENIE BEZROBOCIA
I SFERY WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO W GMINIE PIECKI - ROK 2012"
STRONA GŁÓWNA PROJEKTU-->