Projekt_2011_-_aktualnosci
Projekt_2011_-_aktualnosci
WRZESIEŃ  2011r.

- W ramach treningu kompetencji wychowawczych i pedagogicznych zorganizowane zostało dla uczestniczek PAL oraz ich rodzin ognisko. Celem tego przedsięwzięcia była zabawa i integracja uczestniczek z dziećmi na świeżym  powietrzu oraz aktywne wykorzystanie nabytych kompetencji pedagogicznych. Panie same przygotowały i prowadziły konkursy oraz zabawy; piekliśmy kiełbaski i pożytecznie spędziliśmy ostatni ciepły dzie
ń września.
IMG_0479 IMG_0489 IMG_0490 IMG_0504 IMG_0508 IMG_0509 IMG_0518
IMG_0520 IMG_0533 IMG_0540 IMG_0550 IMG_0553 IMG_0554 IMG_0557
-  Rozpoczęto warsztaty dla uczestniczek PAL oraz ich dzieci z zakresu kompetencji wychowawczych i pedagogicznych w wymiarze 75h (15h zajęć teoretycznych oraz 60h zajęć praktycznych). W ramach warsztatów rodzice zdobędą wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki wychowania, którą będą mieli szansę wykorzystać podczas zajęć praktycznych, tj. podczas zajęć plastycznych , ruchowych , teatralnych itp.
IMG_0326 IMG_0333 IMG_0342 IMG_0343 IMG_0344 IMG_0346
IMG_0350 IMG_0361 IMG_0367 IMG_0377 IMG_0392 IMG_0401
IMG_0402 IMG_0409 IMG_0415 IMG_0419 IMG_0424 IMG_0426
IMG_0427 IMG_0432 IMG_0436 IMG_0437 STB_0408
- Trwają indywidualne konsultacje psychologiczne (zaplanowano łącznie 49,5 h, tj.  1,5h/1os.). Rozpoczęto trening interpersonalny, tj. grupowe zajęcia psychologiczne, które przeprowadzone zostaną w wymiarze 40h.
IMG_0353 IMG_0354 IMG_0356 IMG_0358
- Zakończono zajęcia p.n. Podstawy przedsiębiorczości w rozwoju zawodowym w wymiarze 60 godzin zegarowych zajęć grupowych. Wszyscy uczestnicy pozytywnie ukończyli zajęcia. Certyfikaty zostaną rozdane na spotkaniu podsumowującym realizację zadań aktywnej integracji w ramach projektu systemowego. (informacja nt. spotkania zostanie podana po uzgodnieniu konkretnego terminu oraz szczegółowego harmonogramu).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SIERPIEŃ 2011r.

- Zrealizowano część zajęć p.n. Podstawy przedsiębiorczości w rozwoju zawodowym.
IMG_0293 IMG_0294 IMG_0299 IMG_0308 IMG_0309 IMG_0312
Uczestnicy są w trakcie tworzenia (przy pomocy prowadzącego zajęcia) swoich biznes planów, które będą jednym z efektów tego działania.
- Zakończono realizację Warsztatów z zakresu prawa "Lekcje prawa" w ramach kontraktów socjalnych, rozpoczęto tego rodzaju zadanie dla uczestniczek PAL.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LIPIEC 2011r.

- Wyłoniono kolejnych Wykonawców zajęć aktywizujących uczestników projektu, obejmujących:
3. Indywidualne konsultacje psychologiczne oraz Trening interpersonalny (obejmujący grupowe  wsparcie psychologiczne oraz terapeutyczne),
4. Podstawy przedsiębiorczości w rozwoju zawodowym, dla wyłonionych 15 uczestników realizujących kontrakty socjalne.


- Na podstawie indywidualnego doradztwa zawodowego powstało łącznie 49 Indywidualnych Planów Działania Zawodowego
- Przeprowadzono 40h warsztatów aktywizacji zawodowej dla uczestników realizujących kontrakty socjalne.
IMG_0078 IMG_0081 IMG_0085 IMG_0087 IMG_0099 IMG_0291
- Rozpoczęto realizację 25h treningu twórczej adaptacji (zajęć z zakresu aktywizacji zawodowej) dla uczestniczek PAL.
IMG_0103 IMG_0106 IMG_0107 IMG_0108
- Od lipca realizowane są również indywidualne konsultacje prawne.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CZERWIEC 2011r.

- Trwa wyłanianie realizatorów usług zleconych w projekcie. Prowadzone są postępowania w formie zapyta
ń ofertowych. Dotychczas wyłoniono Wykonawców zajęć aktywizujących uczestników projektu, obejmujących:
1. Indywidualne doradztwo zawodowe, Warsztaty aktywizacji zawodowej oraz   
    Trening twórczej adaptacji,
2. Indywidualne konsultacje prawne, Warsztaty z zakresu prawa "Lekcje prawa".
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MAJ 2011r.

- Do ko
ńca miesiąca zrealizowano:
w ramach kontraktów socjalnych- 22h indywidualnego doradztwa zawodowego (łącznie zaplanowano 66h, czyli po 2h/1os.)
w ramach PAL - 6h indywidualnego doradztwa zawodowego (łącznie zaplanowano 16h, czyli 1h/1os.)                    

- 05 maja 2011 roku podpisano Aneks do umowy nr POKL.07.01.01-28-232/08-00 o dofinansowanie projektu systemowego realizowanego przez GOPS w Pieckach w 2011r.
- Trwa wyłanianie realizatorów usług zleconych w projekcie, prowadzone w formie zapyta
ń ofertowych.
- W kwietniu rozpoczęto realizację projektu, ustalono terminy pierwszego warsztatu oraz indywidualnego doradztwa zawodowego.
- Wyłoniono 49 osobową grupę uczestników projektu, z czego 33 osoby do realizacji Kontraktów Socjalnych i 16 osób do Programu Aktywności Lokalnej.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MARZEC 2011r.

-  Wniosek o dofinansowanie projektu systemowego "Ograniczenie bezrobocia i sfery wykluczenia społecznego w gminie Piecki" spełnił wszystkie wymagania określone w Karcie oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu systemowego POKL.

- Nadal trwa rekrutacja uczestników do udziału w projekcie, podpisywane są pierwsze deklaracje uczestnictwa. Pracownicy socjalni przeprowadzają wywiady środowiskowe, stanowiące podstawę do zawierania kontraktów socjalnych.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LUTY 2011r.

- Rozpoczęto prowadzenie rekrutacji uczestników do projektu systemowego, realizowanego  w br.

- Trwa dopracowywanie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu systemowego  w 2011 roku.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STYCZEŃ 2011r.

- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, jako realizator Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej w ramach POKL 2007-2013 poinformował o podziale środków przeznaczonych na realizację projektu systemowego w br.

*Lączna alokacja przyznana na 2011 rok dla GOPS w Pieckach wynosi:  
  188.049,42 zł
* Wkład własny wymagany jest na poziomie 10,50 %
*Liczba klientów instytucji pomocy społecznej, którzy zakończą udział w projekcie to 49 osób
* Liczba klientów instytucji pomocy społecznej, objętych kontraktami socjalnymi to 33 osoby
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GRUDZIEŃ 2010r.


- Wysłano pierwszą wersję wniosku o dofinansowanie projektu systemowego w 2011r. p.n. "Ograniczenie bezrobocia i sfery wykluczenia społecznego w gminie Piecki"
PAŹDZIERNIK  2011 r.

-  wszyscy uczestnicy projektu systemowego realizujący założenia kontraktów socjalnych ukończyli również program treningu interpersonalnego, w ramach którego zorganizowano grupowe zajęcia z psychologiem oraz z terapeutą ds. uzależnień i współuzależnieni oraz przemocy w rodzinie.
- zakończono realizację indywidualnych konsultacji psychologicznych dla wszystkich uczestników projektu.

GRUDZIEŃ 2011

- przeprowadzono 20 h zajęć w ramach treningu zarządzania jakością życia dla uczestniczek PAL które w ramach programu przygotowały    poczęstunek dla mieszkańców gminy Piecki uczestniczących w spotkaniu podsumowującym realizację projektu systemowego
- zakończono również realizację treningu kompetencji wychowawczych i pedagogicznych w wymiarze 95 h w którym uczestniczyły Panie realizujące Program Aktywności Lokalnej angażując swoje dzieci. W ramach programu wyżej wymienionego treningu na zakończenie realizacji projektu zorganizowano występ artystyczny. Przedsięwzięcie to zorganizowały przede wszystkim uczestniczki PAL. Podczas spotkania na które zaproszono: rodziny uczestniczek przedstawicieli władz lokalnych oraz pozostałą społeczność lokalną uczestniczki PAL zaprezentowały wiedze i umiejętności zdobyte dzięki uczestnictwu w projekcie. Przeprowadzono gry i zabawy rytmiczne angażujące publiczność, przedstawienie teatralne, wystawę prac plastycznych oraz fotografii powstałych podczas realizacji podczas realizacji projektu.
- zakończono realizację kursu obsługi komputera i internetu dla 15 uczestników projektu realizujących  kontrakty socjalne. Zajęcia te miały na celu podniesienie umiejętności korzystania z oprogramowania Microsoft Ofiice, zakładanie oraz korzystanie ze skrzynki e-mail oraz umiejętność wyszukiwania niezbędnych informacji za pomocą przeglądarki internetowej, itp.
- uczestniczkom projektu systemowego które od powyżej 3 lat nie dokonywały badań profilaktycznych zorganizowano wraz z Wojewódzkim Ośrodkiem Koordynującym populacyjne programy wczesnego wykrywania raka piersi w wczesnego wykrywania i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy ZOZ MSWiA z Warmińsko - Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie wyjazd na badania mammograficzne i cytologiczne,
- dla uczestników projektu realizujących zajęcia z zakresu przedsiębiorczości zorganizowano spotkanie z przedstawicielem Ośrodka Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej (OWIES) na temat zakładania i funkcjonowania m.in. spółdzielni socjalnej bądź indywidualnej działalności gospodarczej     
LISTOPAD 2011 r.

- przeprowadzono znaczną część zajęć w ramach kursu obsługi komputera i internetu dla 15 osobowej grupy realizującej kontrakty socjalne
- w ramach kompetencji wychowawczych i pedagogicznych trwają przygotowania uczestniczek PAL oraz ich dzieci do występu artystycznego na scenie Domu Kultury w Pieckach. Występ będzie miał na celu zaprezentowanie zdobytej wiedzy i umiejętności a także integrację społeczności lokalnej poprzez gry i zabawy rytmiczne angażujące uczestników projektu oraz publiczność.
IMG_0606 IMG_0609 IMG_0612
IMG_0533 IMG_0551 IMG_0556 IMG_0587 IMG_0601
IMG_0630 IMG_0645 IMG_0676 IMG_0830
IMG_0657 IMG_0840
IMG_0590 IMG_0597 IMG_0625
IMG_0675 IMG_0678 IMG_0683
http://www.powiat.mragowo.pl/index.php/pomoc-spoleczna-art/190-projekt-systemowy-gops-piecki

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/705654.html
http://zapiskimazurskie.eu/w-pieckach-podsumowano-projekt-systemowy-gminnego-osrodka-pomocy-spolecznej

http://www.mikolajki24.com/wiadomosci/wiadomoci-z-regionu/3948-piecki-podsumowanie-projektu-systemowego-gops

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/711153.html
Witamy na stronie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pieckach
Back
Next
STRONA GŁÓWNA PROJEKTU-->
AKTUALNOŚCI Z PROJEKU SYSTEMOWEGO "OGRANICZENIE BEZROBOCIA
I SFERY WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO W GMINIE PIECKI - ROK 2011"