PROGRAM
"RODZINA 500plus"
STRONA GŁÓWNA-->
Witamy na stronie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pieckach
Back
Next
DOKUMENTY DO POBRANIA:

1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO ---->
2. KOORDYNACJA ---->
3. FORMULARZ "POUCZENIE DOT. INFORMOWANIA O ZMIANACH W SYTUACJI RODZINY MAJĄCYCH WPŁYW NA PRAWO DO ŚWIADCZEŃ ---->
4. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ---->
Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie.
Kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:
1.dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
2.dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
3.pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
4.członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

W przypadku gdy osoba uprawniona do świadczenia wychowawczego marnotrawi wypłacane jej świadczenie wychowawcze lub wydatkuje je niezgodnie z celem, organ właściwy przekazuje należne osobie świadczenie wychowawcze w całości lub w części w formie rzeczowej lub formie opłacania usług.

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następują odpowiednio na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego dziecka albo opiekuna prawnego dziecka.

Wniosek składa się w gminie lub mieście właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze.

Przyjęcia interesantów odbywają się od poniedziałku do piątku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieckach, przy ul. Zwycięstwa 35/2 w godzinach pracy ośrodka.

Kiedy składać wniosek 500 plus

Wniosek o przyznanie 500 plus można składać:
od 1 lutego - w przypadku ubiegania się o świadczenie drogą elektroniczną,
•od 1 kwietnia - w przypadku wniosków wypełnianych w formie papierowej.

Wniosek i załączniki do wniosku mogą być składane drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego:
1.utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny;
2.udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
3.banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających wymogi określone w informacji zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw rodziny po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji;

Okres ustalania prawa do świadczenia wychowawczego:
1.Prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest na okres od dnia 1 czerwca do dnia 31 maja roku następnego.
2.Prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu, o którym mowa w ust. 1, nie wcześniej niż od dnia odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka.
3.Jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego uzależnionego od niepełnosprawności, prawo to ustala się począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

Świeżo upieczeni rodzice mają na złożenie wniosku 500 plus 3 miesiące od przyjścia dziecka na świat. Jeżeli złożą wniosek w tym terminie, dostaną 500 plus z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.

Rozstrzygnięcie o przyznaniu świadczenia wychowawczego następuje w drodze wydania informacji. Informacje potwierdzające przyznanie świadczenia wysyłane są wnioskodawcy na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej.

Termin złożenia wniosku a termin wypłaty świadczenia
Termin ustalenia prawa do świadczenia oraz wypłaty pieniędzy zależy od czasu, w jakim został złożony wniosek 500 plus. I tak:
•wniosek złożony do 30 kwietnia  - wypłata do 30 czerwca,
•wniosek złożony w maju  - wypłata do 31 lipca,
•wniosek złożony w czerwcu  - wypłata do 31 sierpnia,
•wniosek złożony w lipcu  - wypłata do 30 września,
•wniosek złożony w sierpniu  - wypłata do 31 października.

Podstawa prawna:
ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( j. t. Dz. U. z 2019 r., poz. 2407 z późn. zm.);
ustawa  z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r.,  poz. 924).

UWAGA !

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach przypomina, że ostatnia wypłata świadczenia wychowawczego przyznanego przez tutejszy ośrodek została zrealizowana w miesiącu maju 2022 r. Od 1 czerwca br. realizacją świadczenia zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W związku z czym wszelkie pytania dotyczące złożonych wniosków, stanu sprawy oraz terminów wypłaty świadczenia w kolejnych miesiącach należy kierować do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Aby od 1 czerwca br. otrzymywać świadczenie 500+ należy złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres świadczeniowy 2022/2023 do ww. organu najpóźniej do 30 czerwca br. Wnioski można składać tylko elektronicznie. Złożenie wniosku po tym terminie może spowodować utratę wypłaty świadczenia.