PROGRAM
"RODZINA 500plus"
STRONA GŁÓWNA-->
Witamy na stronie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pieckach
Back
Next
Wypłata świadczenia wychowawczego

Na konto bankowe
Przyznane świadczenie będzie przekazywane przelewem na wskazane konto do końca każdego miesiąca.

Wnioski można składać drogą elektroniczną za pomocą systemów teleinformatycznych:
- utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny (system Emp@tia);
- udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, PUE ZUS
- albo systemów banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających określone ustawą wymogi.

Kontakt:
Inspektor ds. świadczeń wychowawczych Pani Aneta Stachowska
(89) 742-22-78
DOKUMENTY DO POBRANIA:

1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO ---->
2. KOORDYNACJA ---->
3. FORMULARZ "POUCZENIE DOT. INFORMOWANIA O ZMIANACH W SYTUACJI RODZINY MAJĄCYCH WPŁYW NA PRAWO DO ŚWIADCZEŃ ---->
4. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ---->

Aktualizacja: 30.05.2019
Aneta Stachowska

KOMUNIKAT DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

WAŻNE!

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach będzie można składać online od 1 lipca (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS), a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (w urzędzie lub listownie pocztą).
Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019r. do 30 września 2019r.
Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019r. gwarantuje takiemu rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca.
Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.
W ten sposób otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.)
Jeśli  rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku
Maksymalne  terminy wypłat w zależności od miesiąca złożenia wniosku:
•Złożenie wniosku w okresie lipiec - sierpień 2019r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 r.
•Złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.
•Złożenie wniosku w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r.
•Złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020  r.
•Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.

Od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.
Rozstrzygnięcie o przyznaniu świadczenia wychowawczego następować będzie w drodze informacji. Informacje potwierdzające przyznanie świadczenia wysyłane będą wnioskodawcy na wskazany we wniosku adres poczty, zaś w przypadku braku adresu e-mailowego osoba ta będzie mogła odebrać informację o przyznaniu świadczenia w postaci papierowej.