Witamy na stronie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pieckach
Back
Next
STRONA GŁÓWNA-->
WIELOLETNI RZĄDOWY PROGRAM  "POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU" NA LATA 2019-2023
Uchwałą Rady Ministrów Nr 140 z dnia 15 października 2018 r. przyjęto do realizacji wieloletni rządowy program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania  „Posiłek w szkole i w domu” na  lata 2019-2023   ( M.P.  z 2018r. poz. 1007).
Program ten  jest wsparciem finansowym gmin w zakresie realizacji zadań własnych o charakterze obowiązkowym określonych w art. 17 ust. 1 pkt 3 i pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm).
Celem Programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych.

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:
•wsparcia finansowego gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym,
•poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach,
•poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży,
•kształtowania właściwych nawyków żywieniowych.

W ramach Programu wsparcia udziela się w szczególności:
1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
2) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej,
3) osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym.

Formami wsparcia w ramach Programu są:
- posiłek;
- świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności (zasiłek celowy);
- świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

Do udzielania pomocy w zakresie dożywiania mają zastosowanie przepisy ustawy o pomocy społecznej. Pomoc może być przyznana osobom i rodzinom, których dochód netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku nie przekracza 150% kwoty kryterium dochodowego, tj. kwoty 1051,50 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej i kwoty 792 zł w przypadku osoby w rodzinie przy jednoczesnym występowaniu przynajmniej jednej z wymienionych przyczyn przyznania pomocy tzn.: sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizm lub narkomania.

W roku 2021 na  realizację wieloletniego rządowego programu " Posiłek w szkole i w domu " na lata 2019- 2023 Wojewoda Warmińsko -Mazurski przyznał dotację w wysokości 224.000 zł .
W ramach środków własnych  Gmina zobowiązała się do wydatkowania kwoty nie mniejszej niż 56.000 zł.


UCHWAŁY PRZYJĘTE PRZEZ RADĘ GMINY PIECKI ZWIĄZANIE Z PROGRAMEM:

Uchwała Nr II/9/18 Rady Gminy Piecki  z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia gminnego wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023

Uchwała II/10/18 Rady Gminy Piecki  z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023

Uchwała Nr II/ 11/18 Gminy Gminy Piecki  z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za posiłek albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023