Witamy na stronie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pieckach
Back
Next
STRONA GŁÓWNA-->
WIELOLETNI RZĄDOWY PROGRAM  "POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU" NA LATA 2019-2023
Uchwałą Rady Ministrów Nr 140 z dnia 15 października 2018 r. przyjęto do realizacji wieloletni rządowy program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania  „Posiłek w szkole i w domu” na  lata 2019-2023   ( M.P.  z 2018r. poz. 1007).
Program ten  jest wsparciem finansowym gmin w zakresie realizacji zadań własnych o charakterze obowiązkowym określonych w art. 17 ust. 1 pkt 3 i pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2022r. poz. 2754 z późn. zm).
Celem Programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych.

W ramach Programu wsparcia udziela się w szczególności:
1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
2) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej,
3) osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym.

Formami wsparcia w ramach Programu są:
- posiłek;
- świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności (zasiłek celowy);
- świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.
Z dniem 1 stycznia 2023 r. weszła w życie uchwała Nr 264 Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Zmiana dotyczy podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania pomocy z Programu do 200% kryterium ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
Pomoc ta może być przyznana osobom i rodzinom, których dochód netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku nie przekracza 200 % kwoty kryterium dochodowego, i tak w przypadku:
•     osoby samotnie gospodarującej kryterium wynosi: 776,00 zł x 200%= 1.552,00 zł
•     osoby w rodzinie kryterium dochodowe wynosi : 600,00 zł x 200% =  1.200,00 zł,
przy jednoczesnym występowaniu przynajmniej jednej z wymienionych przyczyn przyznania pomocy tzn.: sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizm lub narkomania.

W roku 2023 na  realizację wieloletniego rządowego programu " Posiłek w szkole i w domu " na lata 2019- 2023 Wojewoda Warmińsko -Mazurski przyznał dotację w wysokości 220.000,00 zł .
W ramach środków własnych  Gmina zobowiązała się do wydatkowania kwoty nie mniejszej niż 55.000,00 zł.
Całkowity koszt zadania w 2023 roku wynosi 275.000,00 zł.

UCHWAŁY PRZYJĘTE PRZEZ RADĘ GMINY PIECKI ZWIĄZANIE Z PROGRAMEM:

Uchwała NR LVI/331/23 Rady Gminy Piecki z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz posiłku dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Uchwała Nr LVII/339/23 Rady Gminy Piecki z dnia 27 stycznia 2023
r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/9/18 Rady Gminy Piecki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023

Bliższe informacje pod numerem telefonu 89 742 22 76 Pani Monika Niedzwiecka.