Projekt skierowany jest do 65 osób korzystających z pomocy społecznej w wieku aktywności zawodowej, niepracujących głównie z powodu bezrobocia lub nieaktywnych zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi.

CEL OGÓLNY PROJEKTU
Zwiększenie poziomu aktywności społeczno - zawodowej osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo korzystających z pomocy społecznej.

CELE SZCZEGÓŁOWE
-zwiększenie motywacji do działania
-zwiększenie kwalifikacji zawodowych, zdobycie umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy i zdobycia doświadczenia zawodowego
-zwiększenie zdolności komunikacyjnych uczestników projektu

Planowane działania
1)doradztwo zawodowe
2)warsztaty aktywności zawodowej i poruszaniu się po rynku pracy
3) warsztaty dla rodziców
4)trening kompetencji psychospołecznych
5)zajęcia edukacyjne z zakresu przemocy domowej i rówieśniczej w rodzinie
6)zajęcia edukacyjne z zakresu prawa
7)warsztaty edukacyjne racjonalnego gospodarowania budżetem domowym i prowadzenia gospodarstwa domowego
8)warsztaty z podstaw obsługi komputera i Internetu
9)poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, prawne

a ponadto
-impreza o charakterze integracyjnym: Festyn Rodzinny
-impreza o charakterze edukacyjno-turystycznym pokazujący walory przyrodniczo-krajobrazowe gminy Piecki
Projekt współfinansowany ze srodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Witamy na stronie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pieckach
Back
Next
STRONA GŁÓWNA-->
PROJEKT SYSTEMOWY "OGRANICZENIE BEZROBOCIA
I SFERY WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO W GMINIE PIECKI - ROK 2009"