O PROJEKCIE:

TYTUŁ PROJEKTU - "Ograniczenie bezrobocia i sfery wykluczenia społecznego w gminie Piecki"

REALIZATOR - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach,  pl. 1 maja 6, 11-710 Piecki

UMOWA RAMOWA NR POKL.07.01.01-28-232/08
- została podpisana 29 września 2008 r.

BIURO PROJEKTU - GOPS w Pieckach - pokój nr 5, tel. 089 742 21 44

OKRES REALIZACJI - Projekt realizowany jest do 31 grudnia 2008 r.

ODBIORCY PROJEKTU

 

Projekt obejmuje działaniami 2 grupy osób - dotkniętych problemem bezrobocia długotrwale korzystających z pomocy społecznej.

I grupa - 24 osoby objęte kontraktami socjalnymi,  

II grupa - 36 osób objętych PROGRAMEM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

                                      
                                              CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i podwyższenie pozycji społecznej uczestników projektu, udzielenie pomocy i wsparcia, wyzwolenie w nich motywacji do zmian i przełamania barier w prawidłowym wypełnianiu ról społecznych: rodzica, pracownika, członka społeczności loklnej.

                                                
DZIAŁANIA REALIZOWANE W PROJEKCIE:

- trening umiejętności społecznych,
- doradztwo zawodowe,
- warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,
- warsztaty na temat prowadzenia gospodartstwa domowego,
- zajęcia edukacyjne z zakresu prawa, uzależnień i przemocy w rodzinie,
- kurs z zakresu podstaw obsługi komputera i internetu,
- szkolenie w Centrum Kształcenia na odległość,
- zajęcia w Klubie Integracji Społecznej
- kursy zawodowe,
- indywidualne konsultacje i poradnictwo psychologa, pedagoga, radcy   prawnego i terapeuty 


                          Środki na realizacje projektu pochodzą z Europejskiego Funduszu       
                                         Społecznego jak również z wkładu własnego

ZAKŁADANE REZULTATY

- 14 osób zrealizuje program reintegracji społecznej i zawodowej w KIS,
- 24 osoby ukończy program psychologiczno motywujący
- 24 osoby ukończy warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
- 10 osób ukończy warsztaty z zakresu podstaw obsługi komputera i internetu
- 15 osób ukończy kursy zawodowe w Centrum Kształcełnia na Odległość
- 8 osób przejdzie reintegracje zawodową u pracodawców wykonując prace społecznie użyteczne
a także:
- podniesienie motywacji do szukania pracy, podjęcia zatrudnienia, nauki
- zmiany postawy z biernej na aktywną,
- wzrost pewności siebie i wiary we własne możliwości,
- wzrost umiejętności komunikacyjnych
Projekt współfinansowany ze srodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
O PROJEKCIE - ROK 2008"
STRONA GŁÓWNA PROJEKTU-->
Witamy na stronie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pieckach
Back
Next