PRZEPROWADZONE DZIAŁANIA

        ************************************************* 
15,17,18 grudnia 2009 r.

                                                                "Rodzinna wyspa czasu"

W dniach 15,17,18 grudnia 2009 r. przeprowadzono warsztaty "Rodzinna wyspa czasu". Wzięło w nim udział 30 osób: 15 matek i 15 dzieci.
Głównym celem zajęć było wzmocnienie roli rodzica, wsparcie w praktycznym ćwiczeniu umiejętności wychowawczych oraz wypracowanie nowych, rodzinnych sposobów wspólnego spędzania czasu poprzez:
- poprawie komunikacji w relacji rodzic-dziecko,
- wzrost kompetencji wychowawczych rodziców
- doskonalenie umiejętności społecznych dzieci i rodziców
- wzmocnienie poczucia własnej wartości oraz siebie w roli rodzica
- stworzenie własnych rytuałów rodzinnych dot. form spędzania czasu, wspólnej 
  aktywności
- wymianę doświadczeń pomiędzy rodzicami.

W zajęciach wykorzystano następujące formy:
- elementy muzykoterapii,
- zabawy manipulacyjne i konstrukcyjne,
- zabawy ruchowe i słowne,
- bajki terapeutyczne,
- zagadki pantomimiczne  i słowne,
- techniki parateatralne,
- twórcze techniki plastyczne,
- gry i zabawy edukacyjne.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19.10-20.10.2009 r.
               
                                               
Warsztat zarządzania budżetem domowym
                                      i planowania  wydatków rodziny dla kontraktów socjalnychW dniach 19-20.10.2009 r. odbyły się zajęcia z zakresu zarządzania budżetem domowym i planowania wydatków rodziny - w wymiarze 16 godzin

TEMATYKA:
1.Budżet
2.Zasoby finansowe
3.Płynność finansowa
4.Deficyt budżetowy
5.Sposoby finansowania
6.Planowanie budżetu
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.10.2009 - 25.11.2009 r.
                   
                                                      
Zajęcia edukacyjne z zakresu prawa
                                                                     "Lekcja Prawa"

Grupa kontraktów socjalnych jak i PAL uczestniczy w zajęciach edukacyjnych z zakresu Prawa - "Lekcja Prawa".
Celem zajęć jest wyjaśnienie wątpliwości prawnych i przedstawinie w teorii i praktyce aspektów prawnych  (prawa pracy, prawa cywilnego, prawa rodzinnego, prawa karnego, zabezpieczenia społecznego), zapoznanie uczestników z podstawowymi regulacjami prawnymi niezbędnymi w codziennym życiu.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28.09.2009 r.
   
                                                                 
Trening kompetencji wychowawczych
                                                              i pedagogicznych
dla PAL


Rozpoczęły się 56 godzinne zajęcia z treningu kompetencji wychowawczych i pedagogicznych dla 17 uczestników PAL.
Tematyka: Podstawowe kompetencje społeczne w relacjach rodzinnych
      Rodzina jako system
      Rodzina w kryzysie
      Psychologiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju dziecka
      Postawy rodzicielskie
      Przeciwdziałanie skłonności do agresji oraz metody redukowania napięcia i stresu    
                  u dziecka
      Cele wychowania a metody wychowania
      Stawianie granic
                  Budowanie współpracy
      Zachęcanie do samodzielności
      Wspieranie dziecka w nauce szkolnej
       Budowanie pozytywnego obrazu siebie u dziecka
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26.08.2009 r.
               
                                                  
Trening psychospołeczny dla kontraktów socjalnych

I grupa uczestników projektu realizująca kontrakty socjalne rozpoczęła 25 godzinny trening psychospołeczny. Zajęcia mają charakter warsztatowy.
Celem zajęć jest:
- zintegrowanie uczestników projektu
- rozwijanie umiejętności pracy w zespole
- rozwijanie umiejętności skutecznego porozumiewania się i rozwiązywania konfliktów,
- rozwijanie poczucia własnej wartości i pozytywnej samooceny,
- rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, rozpoznanie jego przyczyn i skutków,
- rozwijanie umiejętności twórczego rozwiązywania problemów,
- rozwijanie asertywności.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           
                                             Trening umiejętności psychospołecznych dla PAL

            
Grupa uczestników projektu, realizująca Program aktywności lokalnej zakończyła już udział w treningu kompetencji psychospołecznych, który odbywał się w dniach 31.07, 3-5.08. 2009 r. oraz 17-20.08.2009 r.

Cele warsztatów:
- budzenie i wzmacnianie w uczestnikach motywacji do działania
- kształcenia umiejętności wykorzystywania własnego kapitału społecznego do osiągania samodzielności
- poprawa relacji osobistych z otoczeniem dla budowania przyszłości
- wzmacnianie poczucia własnej wartości
- doskonalenie umiejętności komunikowania się
- radzenie sobie ze stresem
- konstuktywne przezwyciężanie sytuacji konfliktowych  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                      
Warsztaty z podstaw obsługi komputera i internetu

Dwie grupy uczestników projektu, realizujących Kontrakty socjalne i Program Aktywności Lokalnej, zrealizowały warsztaty z podstaw obsługi komputera i internetu .
Warsztaty odbyły się w dniach od 13 do 20 sierpnia 2009 r. i 21,25,26,28,30 września 2009 r. 

Łączna liczba godzin: 50 (po 25 godz. na grupę)

              
Cele warsztatów:
.Zapoznanie uczestników projektu z podstawami obsługi komputera, posługiwania się programami Pakietu Office oraz korzystania z Internetu (głównie dla sporządzania dokumentów aplikacyjnych oraz poszukiwania pracy).

Tematyka:
1)podstawowe informacje o komputerze
2)system operacyjny - Windows XP
3)edytor tekstu MS Word
4)arkusz kalkulacyjny MS Excel
5)Internet
6)komunikacja przez Internet
7)poczta elektroniczna

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       
                              Warsztaty aktywizacji zawodowej i poruszania się po    
                                                                       rynku pracy

                                               Grupa uczestników projektu, realizująca Kontrakty socjalne           
                                                                    oraz Program aktywności lokalnej

20-22 lipca 2009r.
28-30 lipca 2009r.
10-12 sierpnia 2009r.
7-9 września 2009 r.


Cele warsztatów:
.zdefiniowanie potencjału zawodowego każdego z uczestników,
.nauka umiejętności poruszania się po rynku pracy, czyli:
     ookreślanie własnych umiejętności oraz predyspozycji zawodowych,
     oumiejętność poszukiwania niezbędnych informacji,
     oradzenie sobie ze stresem,
     oumiejętność negocjacji,
     oprzygotowanie dokumentów aplikacyjnych,
     oumiejętne przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej,
               autoprezentacji.

Rezultatem jest określenie Indywidualnego Planu Działanie Zawodowego.

     Z przeprowadzonych dotychczas warsztatów uczestnicy projektu zyskali nowe umiejętności oraz wiele ciekawych znajomości.
Jedna z uczestniczek warsztatów po zakończonych zajęciach stwierdziła:
"Bardzo się cieszę, że spotkałam się z ludźmi, mogłam pogadać, nauczyć się czegoś. Podbudowało mnie to. Chce mi się żyć".

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04.08.2009 r.
                                                                    Rodzinne poradnictwo grupowe
                                

Grupa uczestników projektu realizująca kontrakty socjalne od 4.08.2009 r. w każdy wtorek spotyka się na grupowych zajęciach z zakresu poradnictwa rodzinnego. Zajęcia prowadzone są w formie grupy wsparcia.
Przewidywany  termin realizacji - do 15 października 2009 r.
Tematyka:
- asertywność i przeciwdziałanie przemocy
- problemy wychowawcze
- komunikacja interpersonalna
- uzależnienia (od Internetu, alkoholu.)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17.07.2009 r.
                                                Zajęcia edukacyjne z zakresu uzależnień
                                                              i przemocy w   rodzinie

Uczestnicy projektu realizujący zarówno kontrakty socjalne jak też Program aktywności lokalnej uczestniczą od 17.07.2009 r. (w każdy piątek) w zajęciach edukacyjnych z zakresu uzależnień i przemocy w rodzinie. Zajęcia przewidziane są do końca listopada 2009 r.

Tematyka:
- rodzina z problemami alkoholowymi
- destrukcyjne przystosowanie się do mechanizmu uzależnienia przez osobę bliską - współuzależniania.
- postawy obronne przyjmowane przez dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym,
- przenoszenie niezaspokojonych potrzeb z dzieciństwa na dorosłe związki jako źródło trudności w dokonywaniu zmian.
- zapoznanie się ze sposobami egzekwowania swoich praw w związkach.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                         Spotkanie inauguracyjne:

  W dniu 20 maja br. w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu  i Rekreacji "Pegaz" w Pieckach odbyło się spotkanie inaugurujące rozpoczęcie projektu systemowego "Ograniczenie bezrobocia i sfery wykluczenia społecznego w gminie Piecki" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W spotkaniu wzięli udział nowi uczestnicy ww. projektu, którzy otrzymali informację o planowanych działaniach, możliwościach wsparcia, podpisali również regulamin a także deklarację uczestnictwa; oraz  uczestnicy ubiegłorocznej edycji, których udział miał na celu wymianę wiedzy i doświadczeń związanych  z  uczestnictwem  w projekcie.

Już wkrótce w ramach zaplanowanych działań rozpoczną się regularne zajęcia adresowane do 65 beneficjentów tegorocznej edycji projektu.

Dodatkowo podczas spotkania  inauguracyjnego odbyło się:

- Spotkanie informacyjno- rekrutacyjne, zachęcające uczestników projektu do wzięcia udziału w Warsztatach Haftu Ludowego organizowanego w ramach projektu pod tym samym tytułem. Projekt jest współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego oraz realizowany przez Stowarzyszenie Edukacji Ekologicznej i Kulturalnej SEEiK w partnerstwie      
z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pieckach.
     
- Spotkanie dotyczące projektu "Sięgnij po więcej" promujące kształcenie ustawiczne osób w wieku 18- 64 lata. W ramach spotkania projektowego zorganizowana została pierwsza kawiarenka internetowa na terenie powiatu mrągowskiego. Uczestnicy otrzymali materiały informacyjne.  Utworzyła się grupa chętnych osób, która zadeklarowała chęć podjęcia dalszego kształcenia.
STRONA GŁÓWNA PROJEKTU-->
PRZEPROWADZONE DZIAŁANIA - ROK 2009"
Witamy na stronie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pieckach
Back
Next