Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje tzw. "odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej", czyli osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Klimatu i  Środowiska z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującego od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r. dla gospodarstwa domowego:

1) prowadzonego przez osobę samotną wynosi 12,09 zł/miesiąc,
2) składającego się z 2 do 4 osób wynosi 16,79 zł/miesiąc,
3) składającego się z co najmniej 5 osób wynosi 20,15 zł/miesiąc.


Zryczałtowany dodatek energetyczny wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, ogłaszanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Wysokość tego limitu wynosi:

1) 900 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną,
2) 1250 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób,
3) 1500 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

Dodatek energetyczny przyznaje się w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Do wniosku dołącza się kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej. Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry.
DODATEK ENERGETYCZNY
STRONA GŁÓWNA-->
Witamy na stronie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pieckach
Back
Next
KOMUNIKAT

W związku z wejściem w życie ustawy  z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz.U. 2022 poz. 1) informujemy, że zgodnie z Art. 15 tej ustawy wnioski o wypłatę dodatku energetycznego złożone w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r.  do dnia 31 grudnia 2023 r. pozostawia się bez rozpoznania.