Witamy na stronie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pieckach
Back
Next
STRONA GŁÓWNA-->
PROGRAM "CZYSTE POWIETRZE"
PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach informuje, że w związku z wejściem w życie 1 października 2020r. ustawy z dnia 14 sierpnia 2020r. o zmianie ustawy o biokomponentach  i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw wydaje zaświadczenia dla osób fizycznych, które zamierzają składać wnioski o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub  Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w tym w ramach Części 2 Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Skuteczne złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach 2 Części Programu jest uwarunkowane posiadaniem ww. zaświadczenia.

PROCEDURA WYDAWANIA ZAŚWIADCZENIA
Procedurę wydawania zaświadczenia regulują znowelizowane przepisy ustawy  z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska poprzez odesłanie do przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003r. oświadczeniach rodzinnych.
Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, może złożyć żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.
Dochodem jest dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych - po odliczeniu alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na potrzeby wydania zaświadczenia o dochodach ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych przez członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy, w:
- przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia - w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku,
- ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia - w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.

WAŻNE
W OKRESIE OD 1 SIERPNIA DO DNIA PUBLIKACJI OBWIESZCZENIA PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO O WYSOKOŚCI PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO DOCHODU Z GOSPODARSTWA ROLNEGO, TJ. NIE PÓŹNIEJ NIŻ DO 23 WRZEŚNIA DANEGO ROKU WYSTĘPUJE PRZERWA W WYDAWANIU ZAŚWIADCZEŃ O DOCHODACH DLA WNIOSKODAWCÓW U KTÓRYCH POJAWIAJĄ SIĘ DOCHODY Z GOSPODARSTWA ROLNEGO.

Rodzaje dochodu:
a) przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,
b) dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (stosuje się odpowiednio przepis art. 5 ust. 7a ustawy o świadczeniach rodzinnych)
W przypadku ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia, przez ministra właściwego do spraw rodziny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" w terminie do dnia 1 sierpnia każdego roku.
c) dochód z gospodarstwa rolnego ( stosuje się odpowiednio przepisy art. 5 ust. 8-9 ustawy o świadczeniach rodzinnych ).
W przypadku ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się, że  z  1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym.
c) inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych

Żądanie wydania zaświadczenia składa się na formularzu wniosku określonego w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia.
Wnioski o wydanie zaświadczenia dostępne są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieckach, pok. nr 13

Kontakt w sprawie wydawania zaświadczeń:
Inspektor ds. świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych
Pani Natalia Pieńkowska
Tel. (89) 613-26-01
WNIOSEK - CZYSTE POWIETRZE
KLAUZULA INFORMACYJNA CZYSTE POWIETRZE