Witamy na stronie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pieckach
Back
Next
STRONA GŁÓWNA-->
PROGRAM "CZYSTE POWIETRZE"
PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach informuje, że w związku z wejściem w życie 1 października 2020r. ustawy z dnia 14 sierpnia 2020r. o zmianie ustawy o biokomponentach  i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw wydaje zaświadczenia dla osób fizycznych, które zamierzają składać wnioski o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub  Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w tym w ramach Części 2 Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Skuteczne złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach 2 Części Programu jest uwarunkowane posiadaniem ww. zaświadczenia.

PROCEDURA WYDAWANIA ZAŚWIADCZENIA

Procedurę wydawania zaświadczenia regulują znowelizowane przepisy ustawy  z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska poprzez odesłanie do przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003r. oświadczeniach rodzinnych.

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, może złożyć żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.
Dochodem jest dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych - po odliczeniu alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na potrzeby wydania zaświadczenia o dochodach ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych przez członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy, w:
- przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia - w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku,
- ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia - w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.

WAŻNE

W OKRESIE OD 1 SIERPNIA DO DNIA PUBLIKACJI OBWIESZCZENIA PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO O WYSOKOŚCI PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO DOCHODU Z GOSPODARSTWA ROLNEGO, TJ. NIE PÓŹNIEJ NIŻ DO 23 WRZEŚNIA DANEGO ROKU WYSTĘPUJE PRZERWA W WYDAWANIU ZAŚWIADCZEŃ O DOCHODACH DLA WNIOSKODAWCÓW U KTÓRYCH POJAWIAJĄ SIĘ DOCHODY Z GOSPODARSTWA ROLNEGO.

Rodzaje dochodu:

a) przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,

b) dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (stosuje się odpowiednio przepis art. 5 ust. 7a ustawy o świadczeniach rodzinnych)

W przypadku ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia, przez ministra właściwego do spraw rodziny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" w terminie do dnia 1 sierpnia każdego roku.

c) dochód z gospodarstwa rolnego ( stosuje się odpowiednio przepisy art. 5 ust. 8-9 ustawy o świadczeniach rodzinnych ).

W przypadku ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się, że  z  1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym.

c) inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych

Żądanie wydania zaświadczenia składa się na formularzu wniosku określonego                                         w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia.
Wnioski o wydanie zaświadczenia dostępne są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieckach, pok. nr 14.

Kontakt w sprawie wydawania zaświadczeń:
Inspektor ds. świadczeń wychowawczych Pani Aneta Stachowska
Tel. (89) 742-22-78

Załączniki do pobrania:
Wniosek - żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego --->

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych --->
Podstawa prawna
ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska;
ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;
ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego.
Zbliża się przerwa w wydawaniu przez gminy zaświadczeń o dochodach dla osób fizycznych, które to osoby lub członkowie ich gospodarstwa domowego uzyskują dochody z gospodarstwa rolnego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach informuje o zbliżającej się corocznej przerwie w wydawaniu przez gminy zaświadczeń o dochodach dla osób fizycznych, które to osoby lub członkowie ich gospodarstwa domowego uzyskują dochody z gospodarstwa rolnego.
Zaświadczenie o dochodach jest obowiązkowym załącznikiem do wniosku o podwyższony poziom dofinansowania w ramach programu „Czyste Powietrze”. Wydawanie dokumentu w tym przypadku będzie wstrzymane od 1 sierpnia do dnia publikacji przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego obwieszczenia o podatku rolnym.
Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na potrzeby wydania zaświadczenia o dochodach o którym mowa w art. 411 ust. 10g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.), w celu złożenia go z wnioskiem o podwyższony poziom dofinansowania z programu „Czyste Powietrze”, ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych przez członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy, w:
•przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia - w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku;
•ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia - w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.

Dla potrzeb wydania zaświadczenia o dochodach dla osób fizycznych, do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłoszonego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 i 1309), które publikowane jest nie później niż do dnia 23 września każdego roku.
W związku z powyższym, każdego roku, w okresie od 1 sierpnia do dnia publikacji obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego tj. nie później niż do 23 września, gmina nie będzie miała możliwości ustalenia wysokości dochodu z gospodarstwa rolnego i nie będzie mogła wydać zaświadczenia o dochodach osobie fizycznej, jeżeli członek jej gospodarstwa domowego uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego