PROJEKT 2010
Zakończono rekrutację uczestników do III edycja projektu "Ograniczenie bezrobocia i sfery wykluczenia  społecznego w Gminie Piecki".

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Grudzień 2010

Zrealizowano:
- zajęcia przydatne w dalszej edukacji "Wspieram proces uczenia się" dla 13 uczestników PAL Celem 30 godz. zajęć była stymulacja samodzielności poznawczej, umiejętność skutecznego uczenia się, wzbudzenie motywacja do kształtowania samodzielności poznawczej, przedyskutowanie zachowań charakterystycznych dla samodzielnego uczenia się, rozpoznanie przez uczniów własnych osiągnięć i potrzeb na podstawie analizy wyników testów.
- trening kompetencji wychowawczych i pedagogicznych "Szkoła dla rodziców" w wymiarze 50 godz. dla 10 osób
Obejmukący tematykę:  Ja jako rodzic, Kochać i wymagać - granice i normy rodzinne, Przekazywanie wzorców rodzinnych, Stymulowanie sfer rozwoju dziecka, Wychowanie bez porażek, Równe rodzeństwo
- 30h warsztatów z gospodarstwa domowego i gospodarowania budżetem domowym dla 12-to osobowej grupy.

W grudniu zorganizowane zostanie spotkanie podsumowujące realizację działań projektowych. Omówione oraz zaprezentowane zostaną  wyniki badań ankietowych, które w gimnazjum w Pieckach przeprowadzili uczestnicy PAL. Każdy z Beneficjentów otrzyma zaświadczenie Kierownika GOPS o ukończeniu zajęć oraz rodzaju wszystkich zrealizowanych zadań.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
UKAZAŁ SIĘ CZWARTY NUMER MIESIĘCZNIKA "PIECKOWSKIEGO MAGAZYNU MŁODZIEŻOWEGO"
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09.11.2010 r.

Dziś odbyły się pierwsze zajęcia Poradnictwa Pedagogiczno - Rodzinnego,  wsparcie skierowano do rodziców młodzieży realizującej PAL. Tematyka tych zjęć będzie obejmowała przede wszystkim:
1. Budowanie relacji dorosły - dziecko,
2. Wspieranie procesu budowania wzajemnych (opartych na więzi i szacunku) relacji między dziećmi,
3. Problemy wieku dorastania.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Listopad 2010

Nadal trwają zajęcia w ramach Programu Aktywności Lokalnej z doradcą zawodowym, psychologiem oraz liderem KIS. Powstają kolejne numery PMM. Młodzież bierze udział w zajęciach sportowo- rekreacyjnych (m.in. w siłowni oraz na strzelnicy ), a także kulturalnych (próby grupy teatralnej "Klapa", wernisaż oraz zajęcia w bibliotece).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Październik 2010

- Uczestnicy PAL w ramach zajęć przeprowadzają badania ankietowe w gimnazjum w Pieckach mające na celu zbadanie poziomu aktywności uczniów i ich preferencji co do organizacji czasu wolnego, zainteresowań oraz zaangażowania w życie społeczności  lokalnej.
-Od czerwca do końca grudnia  w każdą środę odbywają się zajęcia wspierające w sytuacji współuzależnienia i przemocy w rodzinie, prowadzone w formie grupy psychoedukacyjnej. 18 uczestników otrzymuje wsparcie terapeuty.
a) tematyka zajęć obejmuje:
- Rodzina z problemem alkoholowym;
- Drogi uwalniania się ze współuzależnienia;
- Rozpoznawanie własnych mechanizmów współuzależnienia,
- Przemoc w rodzinie;
- Związek z osobą uzależnioną jako sposób maskowania swoich problemów emocjonalnych;
- Trudności w określaniu celów życjowych  u osób współuzależnionych;
- Zapoznanie się z zasadami tworzenia planu zmiany.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02-09-2010

Doradca zawodowy przeprowadza badania diagnostyczne 28 uczestników projektu (po 2h/ 1 os.) dzięki którym określone zostaną możliwości i bariery każdego z uczestników. Opracowane zostaną również diagnozy predyspozycji zawodowych pomocnych przy dokonywaniu wyborów dot. kierunku dalszego kształcenia, zawodu, zmiany kwalifikacji  i podjęcia zatrudnienia.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UKAZAŁ SIĘ TRZECI NUMER MIESIĘCZNIKA
"PIECKOWSKIEGO MAGAZYNU MŁODZIEŻOWEGO"
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UKAZAŁ SIĘ DRUGI NUMER MIESIĘCZNIKA "PIECKOWSKIEGO MAGAZYNU MŁODZIEŻOWEGO"
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04.09.2010 r.


Zajęcia grupowe młodzieży projektowej- trening kompetencji i umiejętności społecznych,. Następnie wyjazd integracyjny do Olszewa k. Mikołajek wraz z Młodzieżową Drużyną Pożarniczą z Nawiad, gdzie rozegrany został mecz piłki nożnej z miejscową młodzieżą. Po wygranym meczu uczestnicy projektu z MDP z Nawiad brali udział w grilowaniu, rozpalono również ognisko; młodzież projektowa nawiązała nowe znajomości,  a poprzez wygrany mecz udowodniła że świetnie współpracuje w grupie.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
UKAZAŁ SIĘ PIERWSZY NUMER MIESIĘCZNIKA "PIECKOWSKIEGO MAGAZYNU MŁODZIEŻOWEGO"
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30.08.2010 r.

Trening kompetencji i umiejętności społecznych, a po zajęciach wyjazd do Nawiad w celu zapoznania się z  tamtejszą Młodzieżową Drużyną Pożarniczą, z którą w najbliższym czasie zorganizowany zostanie mecz piłki nożnej.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26.08.2010 r.

Trening kompetencji i umiejętności społecznych w ramach PAL. Na prośbę uczestników omówiona została tematyka egzorcyzmów, gościnnie zajęcia poprowadził ksiądz
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21.08.2010 r.

Indywidualne badania diagnostyczne uczestników PAL z  doradcą zawodowym- udzielanie uczestnikom projektu porad ułatwiających wybór zawodu oraz określenie indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18, 19, 23, 24, 25.08.2010 r.

Kurs obsługi komputera  dla 13-to osobowej grupy młodzieży w wieku 15-16 lat realizującej Program Aktywności Lokalnej. Celem kursu jest nabycie umiejętności posługiwania się: programami t.j. Adobe- Photoshop CS5, Microsoft Office - Publisher, PowerPoint oraz sprzętem multimedialnym w powiązaniu z w.w. oprogramowaniem- aparat cyfrowy, skaner, kamera. Nabyte umiejętności maja m.in. pomóc uczestnikom w prowadzeniu Pieckowskiego Magazynu Młodzieżowego (miesięcznika wydawanego w formie druku).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18.08.2010 r.

Rozpoczęto realizację treningu pracy oraz treningu kompetencji psychospołecznych (w wymiarze 70 godzin zegarowych każdy)  dla 2 grup 14-to osobowych realizujących kontrakty socjalne. Zajęcia potrwają do końca września oraz  będą obejmowały m.in.( z zakresu treningu prac) -  opracowywanie dokumentów aplikacyjnych, zajęcia usprawniające sztukę autoprezentacji, techniki aktywnego poszukiwania pracy oraz ( z zakresu treningu kompetencji psychospołecznych) - wzmocnienie poczucia własnej wartości, budowanie właściwej hierarchii potrzeb, doskonalenie umiejętności komunikowania się, kształtowanie odpowiedniej postawy społecznej i życiowej, itp.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09, 10, 11, 12, 16, 17.08.2010r.

Kurs obsługi komputera dla 12 uczestników realizujących kontrakt socjalny;  Celem kursu jest nabycie umiejętności posługiwania się: komputerem w środowisku Windows, nośnikami typu CD/DVD/FLASH, edytorem tekstu Microsoft Office - Word, przeglądarkami internetowymi. Wymienione umiejętności pozwolą uczestnikom poprawnie przygotowywać dokumenty (aplikacyjne bądź pisma urzędowe), a także wyszukiwać informacje dotyczące np. ofert pracy.  Uczestnicy po pozytywnie zakończonym kursie otrzymają certyfikaty ukończenia kursu.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03, 05 -08.2010 r.

W godzinach od 9:00 do 13:00 w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji Pegaz w Pieckach  odbywają się "Lekcje prawa" prowadzone przez Radcę prawnego P. Stanisława Bułajewskiego dla uczestników projektu realizujących kontrakty socjalne.
Po zakończeniu zajęć grupowych  Radca prawny będzie udzielał konsultacji indywidualnych.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23.07.2010 r.

Trening kompetencji i umiejętności społecznych realizowany dla uczestników PAL w ramach którego omawiana jest tematyka emocji- skąd się one biorą i jak je traktować.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20, 22-07.2010 r.

Zajęcia w ramach treningu kompetencji i umiejętności społecznych uczestników PAL prowadzone przez psychologa P. Urszulę Załęcką o tematyce dotyczącej rozwijania umiejętności współpracy w grupie oraz integracja zespołu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16,27,29-07.2010 r.

Działania w zakresie przygotowania oraz wydruku Pieckowskiego Magazynu Młodzieżowego w ramach PAL.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.07.2010 r.

Projektowa młodzież spotyka się na siłowni w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji PEGAZ w Pieckach, w ramach zajęć Klubu Integracji Społecznej z liderem KIS. Tematyka zajęć dotyczących możliwości oraz form spędzania wolnego czasu "Sport jako sposób na samodoskonalenie oraz rozwijanie zainteresowań".
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.07.2010 r.

Młodzież realizuje trening pracy- zajęcia grupowe  z doradcą zawodowym, podczas których uczestnicy otrzymują informacje o możliwościach kształcenia, zawodach, a także o rynku pracy.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07.07.2010 r.

W ramach KIS uczestnicy zorganizowali na osiedlowym boisku - mecz piłki siatkowej, promując sport jako aktywne spędzanie czasu wolnego.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06.07.2010

Wycieczka rowerowa młodzieży realizującej Program Aktywności Lokalnej wraz z liderem P. Karoliną po Mazurskim Parku Krajobrazowym (Piecki, Cierzpięty, Dobry Lasek)- wysiłek fizyczny jako sposób na aktywne i pożyteczne spędzanie wolnego czasu.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30.06.2010 r.

W dniu dzisiejszym oraz w każdą kolejną środę będą prowadzone zajęcia wspierające w sytuacji współuzależnienia i przemocy w rodzinie dla uczestników realizujących  kontrakty socjalne o stałych porach 10:00-12:00  (w czerwcu i lipcu w GOKSiR Pegaz w Pieckach natomiast od sierpnia w GOPS w Pieckach).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29.06.2010 r.

Podczas spotkań Klubu Integracji Społecznej z liderem P. Karoliną Niedźwiecką uczestnicy Programu Aktywności Lokalnej tworzą 1 numer Pieckowskiego Magazynu Młodzieżowego (PMM)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24-06-2010 r.


W Domu Kultury w Pieckach odbyły się "Lekcje prawa" w formie zajęć grupowych prowadzone przez radcę prawnego, skierowane do 28 uczestników projektu, realizujących kontrakty socjalne.
Dodatkowo po każdych zajęciach grupowych udzielane jest poradnictwo prawne w formie indywidualnych konsultacji.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23.06.2010 r.


Projektowa młodzież uczestniczy w zajęciach karate (wprowadzenie teoretyczne i krótkie zajęcia praktyczne) - wspólne uczestnictwo, integracja. Alternatywa dla nudy i sposób na ciekawe spędzanie czasu wolnego.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11-13.06.2010 r.

Zorganizowano trening motywacyjny w formie wyjazdowej dla młodzieży PAL poprowadzony przez pedagoga resocjalizacji P. Mirosława Bienia. W zajęciach również uczestniczyła psycholog Karolina Niedźwiecka jako lider KIS.                                                  
                                                                         
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08.06.2010 r.

Rozpoczęto zajęcia z poradnictwa zawodowego. Prowadziła je Jolanta Sędrowska-Kodź doradca zawodowy. Cel zajęć to określenie ścieżki edukacyjno-zawodowej dla każdego z uczestników PAL.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26.05.2010 r.

Grupa młodzieży PAL która spotakła się w siedzibie Klubu Integracji Społecznej rozpoczęła pracę nad miesięcznikiem młodzieżowym. Dyskutowano nad nazwą  oraz logo.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20.05.2010 r.

Integracyjne spotkanie uczestników PAL w Klubie Integracji Społecznej  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.05.2010 r.

Inauguracyjne spotkanie z młodzieżą oraz  ich rodzicami rozpoczynające oficjalnie  Program Aktywnej Lokalnej.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.03.2010 r.

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1 pt "Ograniczenie bezrobocia i sfery wykluczenia społecznego w gminie Piecki" spełnił kryteria formalne i został przekazany do oceny merytorycznej. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28.01.2010 r
.

Został złożony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu systemowego w ramach PO KL w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wrmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Ograniczenie bezrobocia i sfery wykluczenia społecznego w gminie Piecki"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1, Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  
Witamy na stronie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pieckach
Back
Next
AKTUALNOŚCI Z PROJEKU SYSTEMOWEGO "OGRANICZENIE BEZROBOCIA
I SFERY WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO W GMINIE PIECKI - ROK 2010"
STRONA GŁÓWNA PROJEKTU-->